Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2

dr Dušan Živković

dr Dušan Živković
Биографија

Др Душан М. Живковић, редовни професор
Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет
Институт за прехрамбену технологију
11080 Земун-Београд
Тел: (+ 381 11) 2615-315/локал 3273
E.mail: dule33@agrif.bg.ac.rs


Образовање:

• 2002- Доктор биотехничких наука, област прехрамбено-технолошких наука, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду,
• 1991 - Магистар технологије меса, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду (просечна оцена 10,00),
• 1985 - Дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду.


Професионално искуство:

• 2017 - Редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду,
• 2012 - Ванредни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду,
• 2003 – 2012 - Доцент,
• 1992 - 2003 - Асистент,
• 1986 - 1992 - Асистент приправник Пољопривредног факултета Универзитета у Београду.


Наставна активност:

У периоду од избора за асистента-приправника 1986. до 2004. године, изводио је вежбе из предмета Познавање и обрада меса. Од избора за доцента (2003. године), изводи наставу из предмета Технологија меса, а од 2004. године, и из предмета Познавање и обрада меса. Од 2003. године изводи део наставе из предмета Основи прехрамбене технологије на Агроекономском одсеку Пољопривредног факултета у Београду. У оквиру последипломских студија, изводи наставу из предмета: Састав, структура и постморталне промене животињских ткива и Технологија меса.

Од 2008. год. ангажован је на извођењу наставе на основним, мастер, специјалистичким и докторским студијама на одсецима: Прехрамбена технологија, Зоотехника и Агроекономија. У оквиру основних студија изводи наставу на: Одсеку за прехрамбену технологију - модул технологија анималних производа, из предмета: Познавање меса, Технологија меса I, Технологија меса II, Практична обука, Технолошко пројектовање, Технологија рибе, Машине и уређаји у технологији анималних производа; на Одсеку за прехрамбену технологију - модул управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране, из предмета: Технологија производње и прераде меса; на Одсеку за агроекономију из предмета: Основи прехрамбене технологије; на Одсеку за зоотехнику из предмета: Риболов и газдовање риболовним водама.

У оквиру мастер студија изводи наставу на: Одсеку за прехрамбену технологију из предмета: Структура, састав и постморталне промене животињских ткива, Функционална и технолошка својства животињских ткива, Виши курс технологије меса. На специјалистичким академским студијама изводи наставу на Одсеку за прехрамбену технологију из предмета: Методе конзервисања меса, Процеси производње и прераде меса. На докторским академским студијама изводи наставу на Одсеку за прехрамбену технологију из предмета: Одабрана поглавља из науке о месу и Одабрана поглавља из технологије меса.

Током периода 2003. - 2005. године изводи наставу из предмета Познавање прехрамбених производа са основама технологије, на Војној Академији - Одсек логистика. Од 2014.год. изводи наставу из предмета Производња и прерада риба на Факултету за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологију у Подгорици.

Био је: ментор 2 докторске дисертације; члан комисије у 4 докторске дисертације и 1 магистарске тезе; ментор или члан комисија за одбрану 80 дипломских радова; члан више комисија за избор кандидата у наставна и научна звања на Пољопривредном факултету у Београду.


Научно-истраживачка активност:

До сада је објавио: 96 радова који су саопштени на домаћим (31 радова) и међународним симпозијумима, конгресима (21 радова) и објављени у националним часописима у земљи и иностранству (36 рада) и међународним часописима (8 радова) и 2 прихваћена техничка решења.

Учествовао је у 5 пројеката (технолошки) које је финансирало Министарство науке (различити називи у појединим периодима) као руководилац пројекта (3 пројекта), руководилац тима истраживача (1 пројекат) и истраживач (1 пројекат).


Учешће у управним пословима Факултета (учешће у комисијама, катедри, институту и сл.):

Учешће у управним пословима Факултета до сада: шеф Катедре за технологију анималних производа; директор Института за прехрамбену технологију и биохемију, вршилац дужности, продекан за финансије Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. Продекан за финансије Пољопривредног факултета Универзитета у Београду.

Садашње учешће у управним пословима Факултета и Универзитета: декан Пољопривредног факултета Универзитета у Београду.


Остварена сарадња у земљи и иностранству:

У земљи је остварена научна и стручна сарадња са Институтима (Институт за сточарство, Институт за хигијену и технологију меса, Институт за ветеринарство у Београду, Институт за ветеринарство у Пожаревцу) и Факултетима (Пољопривредни факултет у Новом Саду, Технолошки факултет у Новом Саду, Ветеринарски факултет у Београду, Фармацеутски факултет у Београду, Факултет за прехрамбену технологију, безбједност хране и екологију у Подгорици).

Пројектант је за пројектованје у прехрамбеној индустрији. Аутор је око 80 изведених пројеката објеката за индустрију меса и рибе. Стручни је консултант "Seecap-а", ("29. новембар" из Суботоце), и "Deloite&Тouche-а", ("Carnex" из Врбаса).

Аутор је Правилника о квалитету и другим захтевима за рибе, ракове, шкољкаше, морске јежеве, морске краставце, жабе, корњаче, пужеве и њихове производе (Сл.лист СРЈ 06/03). године; члан већег броја радних тела за израду техничких прописа у области технологије меса ; члан комисије за оцену производа од меса на Новосадском сајму; председник комисије за оцену дуван чварака у Ваљеву.