Predmeti

FPTBHE9ST
Sanitarna tehnika

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Smjer: Sanitarni inženjering

Ideja izučavanja predmeta: Ovladavanje osnovnim principima funkcionisanja sanitarne tehnike.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student ovlada znanjima i vještinama vezanim za funkcionisanje sanitarne tehnike i bude u mogućnosti da efikasno upravlja njome.

Angažovani predavači: