Obavještenja

Osnovne studije
Javni poziv za prijavljivanje eksperata u 2023. godini

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja objavljuje javni poziv za prijavljivanje eksperata za listu eksperata za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja.

 

Detaljnije informacije o kriterijumima za prijavu su dostupne na stranici: https://akokvo.me/kriterijumi-za-izbor-eksperata/ 

 

Zainteresovani kandidati mogu popuniti prijavni formular na sljedećem linku: https://akokvo.me/prijava-za-studente-za-listu-eksperata/ 

 

U procesima reakreditacija ustanova visokog obrazovanja a u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama kao i podzakonskim aktima Agencije, jedan član Komisije treba da bude predstavnik studenata. Njegova uloga u ovim procesu jeste da svojim aktivnim djelovanjem doprinese što kvalitetnijem i efikasnijem sprovođenju postupka reakreditacije kao i obezbjeđenju i unapređenju kvaliteta u oblasti evaluacije.

Pored kriterijuma koji se tiču ekspertize u predmetnim oblastima u kojima eksperti mogu biti angažovani, posjedovanju iskustva u obezbjeđenju kvaliteta i sl. predstavnici studenata koji se prijavljuju za učešće u evaluacionim komisijama trebaju da budu studenti master ili doktorskih studija.