Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
Najnovija obavještenja

Raspored kolokvijuma i završnih ispita

U dijelu Download/Studenti postavljen raspored kolokvijuma i završnih ispita za osnovne studije FPTBHE za 2020/21. studijsku godinu.
Predmeti
Loading...
1. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE1BIO1 Biologija 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Ideja izučavanja predmeta: Pregled različitih nivoa organizacije živog svijeta – od molekula do ekosistema, kao osnova za razumijevanje funkcionisanja prirode i čovjekove uloge u njoj.
Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenta s temeljima biologije, ulogom makromolekula bioloških sistema, dinamikom životnih procesa te s međuzavisnostima nežive i žive prirode, uključujuci čovjeka i njegovu životnu sredinu.
FPTBHE1HEM1 Hemija (neorganska i organska) 8 Da
Fond časova: 3P+2V

Ideja i ciljevi izučavanja predmeta: Ovladavanje hemijskim računom i opštom laboratorijskom tehnikom. Razumijevanje osnovnih tipova neorganskih i organskih hemijskih jedinjenja značajnih za hemijsku i prehrambenu industriju.
Na kraju modula student treba da bude osposobljen za:
1. Logičko povezivanje teorijskog, eksperimentalnog i računskog znanja iz hemije;
2. Adekvatno praćenje hemije, koja se bazira na opštoj i neorganskoj hemiji, ali i ostalih tehnologija koje se zasnivaju na hemijskim procesima;
3. Timski rad;
4. Kritičko i kreativno mišljenje;
5. Prezentaciju stečenih znanja u okviru modula, usmenu i pismenu procjenu ishoda učenja modula i procjenu odvijanja nastavnog procesa u toku realizacije modula;
6. Poznavanje osobina hemijskih elemenata i njihovih jedinjenja koja su od značaja za hemijsku tehnologiju. Razumijevanje specifičnih neorganskih i organskih hemijskih reakcija.
FPTBHE1MAT1 Matematika 8 Da
Fond časova: 2P+2V

Ideja izučavanja predmeta: Primjena stečenih znanja u prepoznavanju i proučavanju različitih pojava i procesa u društvu i prirodi.
Cilj izučavanja predmeta: Da student savlada osnovne elemente linearne algebre, diferencijalnog i integralnog računa realne funkcije jedne realne promjenjive.
FPTBHE1EKONRAZ1 Ekonomija i razvoj 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Ideja i izučavanja predmeta: Razumijevanje ekonomije kao specifičnog načina razmišljanja.
Ciljevi izučavanja predmeta: Da student shvati osnovne principe ekonomije i tržišnih procesa.

Osnovna ideja predmeta Ekonomija i razvoj je da utiče na način razmišljanja studenta, na kontekst kako se shvataju ekonomski problemi definisani u okviru drugih ekonomskih disciplina npr. u Mikroekonomiji, Makroekonomiji. To je teorijski reflektor na ekonomske probleme. Isto tako, razvija se način razmišljanja koji se fokusira na to kako je i zašto baš u tom vremenu nastao određeni ekonomski problem i zašto je baš tako riješen.

Pretpostavke od kojih se polazi su da je znanje iskustveno i da je teorija najbolja praksa. Otuda je cilj predmeta da student u praksi prepoznaje teorijske principe. Drugim riječima predmet treba da studentu omogući da iz praktičnih problema izvlači teorijske probleme, jer samo kada se u teoriji prepoznaje praksa, a u praksi prepoznate teoriju, tada su znanje i vještine koje imate upotrebljive! Samo takvo znanje je osnov za zaradu, nova lična istraživanja i uspješnu poslovnu karijeru!
FPTBHE1BR1 Biznis i država 2 Ne
Fond časova: 2P+0V

Cilj izučavanja predmeta: Da se studenti motivišu i podstaknu da pojave i procese posmatraju u međusobnoj povezanosti i interakciji, da sagledavaju ne samo vidljive, kratkoročne i parcijalne, već i manje vidljive, dugoročne i ukupne posljedice pojedinačnih odluka.

Ishodi izučavanja predmeta:
• Razumijeti i izvoditi zaključke i primijeniti znanje u novim situacijama. Naglašava se „majstorstvo procesa, razumijevanje koncepata i sposobnost djelovanja u različitim situacijama“;
• Preispitivati i analizirati svoja i opšte prihvaćena “vjerovanja”, odbacivati ona koja su pogrešna i prihvatati nova;
• Kritički prosuđivati/razmišljati, stalno preispitivati stavove i konfrotirati se sa autoritetima, sa onima koji su popularni, sa onima koji su “uvijek u pravu”;
• Razumijevanje i analizianje (preispitivanje) ekonomskih riječi i osnovnih principa ekonomije;
• Razumijevanje nastanka države i nastanka biznisa i njihove veze;
• Razumijevanje razloga i načina nastanka država;
• Razumijevanje i analiziranje različitih nivoa uspješnosti država;
• Razumijevanje institucija, uzroka i posljedica njihovog nastanka.
FPTBHE1UMJ1 Umjetnost 4 Ne
Fond časova: 2P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE1MIK1 Mit i književnost 4 Ne
Fond časova: 2P+0V

Fond časova: 15
FPTBH1EE1 Green economy for non-economists 2 Ne
Fond časova: 2P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FPTBHE1SJ1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Kurs stranog jezika koji se položi u UDG Centru za strane jezike u toku semestra, vrjednuje se sa 4 kredita, kao izborni predmet.

2. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE1BIOHEM1 Biohemija 6 Da
Fond časova: 2+2

Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja o osnovnim klasama biomolekula, njihovoj građi i osnovnim funkcijama u organizmu, kao i biohemijskim putevima njihove sinteze i razgradnje. Posebna pažnja je posvećena biohemiji ishrane tj. putevima razgradnje nutritivno važnih biomolekula.
Ishodi izučavanja predmeta:
- Razumije i koristi osnovne pojmove iz Biohemije, razumije princip funkcionisanja bioloških sistema, uzajamne povezanosti biohemijskih procesa na nivou ćelije i organizma.
- Demonstrira znanje i razumijevanje iz predmetne oblasti u formi samostalne pripreme prezentacija te aktivno koristi različite izvore za učenje (tekstovi, informatička tehnologija).
- Sistematizuje stečena znanja iz oblasti Biohemije i primjenjuje ih u svakodnevnom životu.
- Pokazuje razumijevanje za primjenu osnovnih istraživačkih metoda i tehnika u oblasti Biohemije
- Primjenjuje usvojeno znanje u laboratoriji te samostalno izvodi eksperimente i vrši sistematizaciju i analizu rezultata eksperimentalnog rada.
FPTBHE1OM1 Opšta mikrobiologija 8 Da
Fond časova: 3+2

Ideja izučavanja predmeta: Razumijevanje raznovrsnosti mikroorganizama u odnosu na njihov metabolizam, biohemiju, fiziologiju i klasifikaciju. Prepoznavanja tipova građe osnovnih grupa mikroorganizama, sagledavanje njihove korisne i štetne uloge u životu ljudi i različitim ekosistemima. Savladavanje vještina korišćenja svjetlosne mikroskopije, određivanja broja, osnovnih tehnika izolacije, gajenja i identifikacije čistih kultura.

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja i razumijevanja osnovnih grupa mikroorganizama na osnovu njihove građe i aktivnosti, rasta i uticaja različitih ekoloških faktora. Teme uključuju ćelijsku strukturu i funkciju, metabolizam, fiziologiju, ekologiju, genetiku mikroorganizama kao i njihovu ulogu u zdravlju ljudi, poljoprivredi, industriji i biogeohemijskim ciklusima. Fundamentalno razumijevanje prirode i značaja mikroorganizama u vazduhu, vodi i zemljištu kao i interkaciji sa biljkama i životinjama. Uključuje elemente bakteriologije, virusologije u eukariotske mikrobiologije.
FPTBHE1FIZ1 Fizika 6 Da
Fond časova: 2+2

Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim zakonima fizike i njihova primjena u raznim oblastima.
Ishodi izučavanja predmeta:
1. Poznavanje sistema jedinica koji se koristi u fizici (osnovnih i izvedenih) i veze između njih. Primjenjivanje jedinica u konkretnim zadacima i problemima.
2. Shvatanje osnovnih zakona fizike. Njihova precizna interpretacija sopstvenim riječima, bez ponavljanja definicija napamet.
3. Primjena zakona fizike na rješavanje konkretnih problema. Analiza pojava u prirodi pomoću zakona fizike.
4. Student treba da bude u stanju da povezuje zakone opšte fizike sa problemima koji se javljaju u drugim oblastima (termodinamika, tehnologija, itd)
5. Razvijanje kod studenta sposobnosti za precizno izražavanje sopstvenim riječima (bez učenja napamet) i razlikovanje ’’bitnih’’ i ’’nebitnih’’ stvari u toku učenja, kako bi se došlo do srži problema.
FPTBHE1ANAHE1 Analitička hemija 4 Da
Fond časova: 2+2

Ideja izučavanja predmeta: Ovladavanje vještinom rukovanja laboratorijskim priborom, i rješavanje hemijskih problema vezanih za hemijsku analizu.

Ciljevi izučavanja predmeta: Studentu treba da omogući sticanje: a) znanja/razumijevanja teorije, principa i prirode hemijske ravnoteže u vodenim rastvorima, eksperimentalnog rada koji podstiče manipulativne vještine, razvijanje osećaja preciznosti što omogućava izbor raspoloživih tehnika i aparata kojima se može izvesti hemijska analiza; b) Poznavanje: Klasičnih metoda hemijske analize (gravimetrija i volumetrija) koje omogućavaju pouzdanu identifikaciju i predstavljaju preduslov za izučavanje, razvoj i primjenu složenijih instrumentalnih metoda.
FPTBHE1PI1 Preduzetništvo i inovacije 4 Da
Fond časova: 2+2

Ideja izučavanja predmeta: Kako motivisati studenata da u poslu postigne ono što shodno svojim mogućnostima može postići?
Ciljevi izučavanja predmeta: Preduzetništvo se definiše kao sposobnost pojedinca da svoje ideje pretvori u akcije. Podrazumijeva kreativnost, inovaciju i spremnost da se preuzme rizik, kao i sposobnost pojedinca da planira i upravlja projektima kako bi ostvario zacrtane ciljeve. Izučavanje predmeta podrazumijeva: lični razvoj studenta (izgradnju samopouzdanja, motivaciju, jačanje preduzetničkog načina razmišljanja, jačanje želje za postignućem i inspiraciju za akciju); poslovni razvoj (osnove tehničke i finansijske pismenosti kako bi student bio u mogućnosti da razmišlja o samozaposlenju); razvoj preduzetničkih vještina (networking, kreativno rješavanje problema, traženje prilika, prezentacione vještine, liderske sposobnosti, saradnja sa okruženjem, poznavanje lokalnih kulturnih normi i njihov uticaj na preduzetnički poduhvat, izrada biznis plana i sl). Izučavanje predmeta doprinosi porastu individualne vrijednosti studenata na tržištu znanja.
FPTBHE1POSLINF1 Poslovna informatika 4 Ne
Fond časova: 2+2

Ideja izučavanja predmeta: Poslovna Informatika obuhvata rad sa jednostavnim informacionim alatima za poslovne aplikacije u raznim oblastima: Excel, Word i PowerPoint, ako i elemente izgradnje WWW sajtova
Ciljevi izučavanja predmeta: Da student nauči veci dio mogucnosti poslovnih softvera koji se najcesce koriste u poslovnoj primjeni
FPTBHE1STJE1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2+2

Kurs stranog jezika koji se položi u UDG Centru za strane jezike u toku semestra, vrjednuje se sa 4 kredita, kao izborni predmet.

3. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE2MT2 Mikrobiologija hrane i tehnološka mikrobiologija 8 Da
Fond časova: 3+2

Ciljevi izučavanja predmeta: U okviru ovog predmeta studenti će biti upoznati sa osnovnim principima mikrobiologije hrane, odnosno grupom mikroorganizama koji su vezani za hranu, korisnih koji učestvuju u fermentacionim i drugim procesima i štetnih koji uzrokuju kvarenje hrane (kako animalnog tako i biljnog porijekla) ili su uzročnici oboljenja koji se mogu prenijeti hranom. Studentima će biti omogućeno da kroz laboratorijske vježbe savladaju metode izolacije i identifikacije sa posebnim naglaskom na patogene mikroorganizme.
Ishodi izučavanja predmeta: Student će biti sposoban:
- Da prepozna korisne i štetne mikroorganizme značajne za hranu sa aspekta tehnološke mikrobiologije;
- Da prepozna i uporedi sisteme gajenja mikroorganizama u industriji i njihovu primjenu u proizvodnji značajnih prehrambenih proizvoda;
- Da procijeni i predvidi koji mikroorganizmi mogu biti izazivači kvarenja određenih vrsta hrane ili uzročnici određenih oboljenja koja se mogu prenijeti hranom kao i koji su njihovi izvori;
- Da ustanovi određene sanitarne procedure koje su potrebne za kontrolu mikroflore kvara prehrambenih proizvoda i kontrolu patogenih mikroorganizama;
- Da izoluje i identifikuje patogene mikroorganizme vezane za hranu.
FPTBHE2AHIV2 Analiza hrane i vode 8 Da
Fond časova: 3+2

Ideja izučavanja predmeta: Osposobljenost za korišćenje standardnih i modernih analitičkih tehnika koje se koriste u analizi hrane, samostalno rješavanje problema u praksi, počevši od izbora odgovarajuće analitičke metode, preko planiranje i izvođenje eksperimenata do obrade i tumačenja dobijenih rezultata.
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje neophodnih znanja i veština vezanih za primenu hemijskih, biohemijskih, fizičkih i instrumentalnih metoda u analizi hrane.
FPTBHE2ONHI2 Osnove nauke o hrani i ishrani 6 Da
Fond časova: 2+2

Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata o osnovnim pitanjima o značaju pravilne ishrane i njenog uticaja na zdravlje čovjeka i prevenciji bolesti, sastavu hranjlivih materija i apsorpciji hrane, nutritivnom vrednošću namirnica, nutritivnim poremećajima, sagledavanjem značaja mikrobiološke, hemijske i fizičke kontaminacije hrane, kao i pitanjima vezanim za hranu dobijenu genetskom modifikacijom (GMO).
Ishodi izučavanja predmeta: Dobijena multidisciplinarna i savremena znanja o hrani i ishrani , samostalnost i odgovornost (kompetentnost) koja ce omogućiti studentima da se lakše opredele za budući rad i istraživanja.
FPTBHE2OŽS2 Osnovi zaštite životne sredine 4 Da
Fond časova: 2+2

Ciljevi izučavanja predmeta: Da se studenti upozaju sa osnovnim principima ekologije, u cilju razumijevanja covjekovog odnosa sa zivotnom sredinom i posljedica njegovog djelovanja.
Ishodi izučavanja predmeta:
- Prepoznaje i objasnjava ekoloske odnose izmedju organizama i njihove sredine;
- Objasnjava razlicite nacine na koje covjek utice na zivotnu sredinu;
- Kriticki evaluira efekte covjekovog djelovanja na zivotnu sredinu;
- Prakticno primjenjuje vjestine rada na terenu (osmatranje, ekoloska mjerenja, izvjestavanje).
FPTBHE2OS2 Osnovi statistike 4 Da
Fond časova: 2+2

Ciljevi izučavanja predmeta: Da vam pomogne da interpretirate rezultate dobijene primjenom raznih statističkih tehnika, bilo deskriptivnih ili deduktivnih; da savladate elementarne statističke koncepte kao što su mjere centralne tendencije i varijacije, teorija uzoraka, eksperiment, raspodjela, ocjenjivanje, testiranje hipoteza, regresija; da kritički analizirate statističke argumente koje možete naći u stručnoj ili svakodnevnoj štampi ili akademskim člancima; i naravno da shvatite značaj statistike kao nauke kako biste je više cijenili.
FPTBHE1SJ1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2+2

Kurs stranog jezika koji se položi u UDG Centru za strane jezike u toku semestra, vrjednuje se sa 4 kredita, kao izborni predmet.

4. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE2SAP2 Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla 8 Da
Fond časova: 2P+1V

Ciljevi izučavanja predmeta: Na predmetu će studenti kroz teoriju i kroz praksu steći znanja o najvažnijim karakteristikama osnovnih grupa prehrambenih sirovina animalnog porijekla, njihovo dobijanje, njihov fizičko-hemijski sastav, osnovne parametre kvaliteta, principe proizvodnje i pripremu za preradu. Takodje, pružiće objašnjenja aktuelnih zakonskih regulativa koje uređuju ovu oblast. Teme uključuju opis proizvoda, hemijske i fizičke parametre, tržišnu klasifikaciju proizvoda, pokazatelje kvaliteta, nutritivna svojstva, način primjene HACCP sistema u industrijskoj proizvodnji, principe dobre poljoprivredne prakse (DPP), dobre proizvođačke prakse (DMP) i veterinarsko-sanitarne procedure tokom proizvodnje.
Ishodi izučavanja predmeta: Nakon ovog predmeta student će biti sposoban:
- Da identifikuje pravo stanje ovog sektora u Crnoj Gori, prednosti, mane, ali i prostor za unapređenje;
- Da prepozna opšte karakteristike mesa kao sirovine, njegovo dobijanje, čuvanje i pripremu za preradu;
- Prepoznati opšte karakteristike riba i stanje sektora ribarstva u Crnoj Gori;
- Prepoznati opšte karakteristike mlijeka, procese dobijanja, kao i priprema za preradu;
- Prepoznati opšte karakteristike jaja i meda, njihovu klasifikaciju;
- Poznavaće važeće zakonske regulative iz ovih oblasti.
FPTBHE2TD2 Termodinamika 4 Da
Fond časova: 2P+2V

Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim zakonima termodinamike i njihova primjena u raznim oblastima (svakodnevni život, industrija, proizvodnja hrane i pića, itd)
Uslovljenost drugim predmetima fizika
Ishodi izučavaja predmeta:
1. Razumijevanje osnovnih principa termodinamike i njihovih posljedica.
2. Povezivanje termodinamičkih zakona sa ranije usvojenim zakonima fizike.
3. Primjena zakona termodinamike na rješavanje konkretnih problema. Analiza pojava u prirodi i rada mašina (prirodnih i vještačkih) pomoću zakona termodinamike.
4. Povezivati činjenice iz nekog procesa i stvarati opštu sliku o samom procesu. Razviti smisao za analizu i sintezu kod nekog problema u termodinamici, a zatim to primijenjivati na probleme u ostalim oblastima.
5. Razviti kod studenta sposobnost za primjenjivanje zakona fizike i termodinamike u slučaju raznih tehnoloških procesa sa kojima se susreću u toku rada.
FPTBHE2BI2 Biohemijsko inžinjerstvo 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja osnovnih principa biotehnologije, biohemijskog i bioreaktorskog inženjerstva, vrste i značaja biokatalize i bikatalizatora, formulisanja hranljive podloge, kinetike enzimskih i mikrobnih procesa, kinetike sterilizacije, osnovnih postavki šaržnih i kontinualnih bioprocesa, uslova stacionarnosti, vrsta bioreaktorskih sistema, značaja aeracije i miješanja u bioreaktorima. Cilj predmeta je da studenti nauče principe, kinetku i uslove gajenja i tretmana mikroorganizama kojima se postižu optimalni metabolički i genetički uslovi za odredjene namjene. Usvajanjem ovih principa i tehnika studenti će se osposobiti da izaberu odgovarajući mikroorganizam i koncipiraju strategiju njegovog tehnološkog i genetičkog poboljšanja, kao i da izaberu odgovarajuće tehnološke parametre u cilju proizvodnje biomase, odredjenih metabolita i biljnog ili životinjskog ćelijskog tkiva.
Ishodi izučavanja predmeta: Nakon uspješno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student će moći da:
- Razumije i primjenjuje pojmove u biotehnološkom inženjerstvu i biotehnologiji.
- Koncipira biotehnološki proces i definiše tehnike izvođenja procesa.
- Proračuna kinetičke konstante kao i da definiše tip bioprocsa, proračuna efikasnost datog bioreaktorskog sistema.
- Razumije i primjenjuje osnovne istraživačke metode i tehnike u oblasti Biotehnologije.
- Samostalno i timskI definiše projektni zadatak, jasno utvrdi ciljeve i rezultate projekta te izvrši kvalitetnu evaluaciju dobijenih rezultata.
FPTBHE2OTCN2 Osnovi tehnologije čuvanja namirnica 6 Da
Fond časova: 3P+1V

Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz oblasti savremene ishrane kao i izučavanje tehnoloških svojstava i načina čuvanja i skladištenja različitih namirnica. Posebna pažnja se poklanja procesima konzerviranja namirnica u cilju očuvanja njihovih nutritivnih vrijednosti i zdravstvene ispravnosti te produženja roka upotrebe sa posebnim značajem očuvanja kvaliteta.
Ishodi izučavanja predmeta:
1. Student će moći kvalitetno procijeniti svojstva različitih namirnica.
2. Na osnovu stečenih znanja student će moći odabrati metode konzerviranja namirnica.
3. Takođe, student će moći preporučiti uslove skladištenja i transporta određenih namirnica.
4. Sudent će biti osposobljen da primijeni stečena znanja u dijelu utvrđenih rokova trajanja za pojedine namirnice.
FPTBHE2OR2 Osnovi računovodstva 4 Da
Fond časova: 2P+0V

Ideja izučavanja predmeta: Da student shvati logiku računovodstvenog i finansijskog izvještavanja.
Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobiti studenta za obavljanje jednostavnih računovodstvenih poslova.
FPTBHE2ORP2 Održivi razvoj poljoprivrede 4 Da
Fond časova: 2P+0V

Ideja izučavanja predmeta: Razumijevanje značaja i osnovnih principa poljoprivrede i proizvodnje hrane.
Ciljevi izučavanja predmeta: Poznavanje i primjena stečenih znanja u raznim sistemima poljoprivredne proizvodnje sa akcentom na održivu poljoprivredu u proizvodnji hrane.
FPTBHE1SJ1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Kurs stranog jezika koji se položi u UDG Centru za strane jezike u toku semestra, vrjednuje se sa 4 kredita, kao izborni predmet.

5. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE5TO Tehnološke operacije 8 Da
Fond časova: 3P+2V

Tehnološke operacije su osnovna komponenta tehnološkog postupka i stoga su neophodne za savladavanje, rad i vođenje hemijske tehnologije.
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje osnovnih akademskih znanja iz mehaničkih operacija koje se koriste u procesnoj industriji, kao i osposobljavanje za samostalan rad na opremi poluindustrijskog nivoa tokom eksperimentalnih vežbi, što će im omogućiti lakše uklapanje u pogonski rad u procesnoj industriji.
Ishodi izučavanja predemta: Osposobljenost za razumevanje znanja iz mehaničkih operacija i za samostalno rešavanje problema iz statike, dinamike i transporta fluida, opstrujavanja, strujanja fluida kroz poroznu sredinu, kretanja čestica kroz fluid, filtracije i centrifugiranja, fuidizacije, mešanja i mešenja, sitnjenja i prosejavanja čvrstog materijala. Osnovna znanja iz operacija prenosa toplote i mase i osposobnjenost studenata za samostalno rešavanje problema iz kondukcije, konvekcije, zračenja, kondenzacije, ključanja, uparavanja, kristalizacije, sušenja materijala, destilacije, rektifikacije, apsorpcije, ekstrakcije i adsorpcije.
FPTBHE5UBHPPH Unapređenje bezbjednosti hrane u procesu proizvodnje hrane 8 Da
Fond časova: 2P+2V

Predmet treba da omogući sticanje znanja, pristupa i principa upravljanja bezbjednošću hrane, značajnijih bioloških, hemijskih i fizičkih kontaminenata prehrambenih proizvoda, principa dobre proizvođačke i higijenske prakse u izradi prehrambenih proizvoda, sanitacionih standardnih operativnih procedura, koncepta analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, pripremnih aktivnosti i neposredne primjene zahtjeva (principa) koncepta analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, troškova i koristi upravljanja bezbjednošću hrane, te domaće i međunarodne (EU; SAD) zakonske regulative u oblasti upravljanja bezbjednošću hrane.
Ciljevi izučavanja predmeta: Na ovom predmetu studenti će kroz primjere steći znanje o pristupima i principu upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane, značajnih bioloških, hemijskih i fizičkih kontaminenata prehrambenih proizvoda, principe dobre proizvođačke i higijenske prakse u izradi prehrambenih proizvoda, sanitacionih standardnih operativnih procedura, koncepta analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, pripremnih aktivnosti i neposredne primjene zahtjeva (principa) koncepta analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, troškova i koristi upravljanja bezbjednošću hrane, te domaće i međunarodne (EU; SAD) zakonske regulative iz oblasti upravljanja bezbjednošću hrane.
Ishodi izučavanja predmeta: Nakon ovog predmeta student će biti sposoban:
- Vrednovati kontrolu kvaliteta i bezbjednost procesa proizvodnje
- Planirati i uvoditi upravljanje kvalitetom i bezbjednošću procesa proizvodnje hrane
- Analizirati rizike i kritične kontrolne tačke
- Prepoznati i pripremiti sprovođenje preduslovnih programa, dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse
- Pripremiti i urediti HACCP plan
FPTBHE5TPBP Tehnologija proizvoda biljnog porijekla 6 Da
Fond časova: 3P+2V

Ciljevi izučavanja predmeta: U okviru ovog predmeta studenti će se upoznati sa tehnološkim svojstvima sirovina biljnog porijekla koje će se koristiti u industrijskoj preradi. Takođe će spoznati kriterije kvaliteta tih sirovina kao i tehnološke postupke za njihovu preradu i proizvodnju određenih vrsta prehrambenih proizvoda.
Ishodi izučavanja predmeta:
1. Student će se upoznati sa kvalitativnim karakteristikama sirovina biljnog porijekla za prehrambenu industriju.
2. Student će naučiti tehnološke procese prerade sirovina biljnog porijekla (voća, povrća, žitarica)
3. Student će steći teorijska i praktična znanja i vještine koje će mu omogućiti da rukovodi procesima prerade sirovina u prehrambenoj industriji ( prerada voća, prerada povrća, mlinska industrija, pekarska industrija, tjesteničarstvo i konditorska industrija).
FPTBHE5TV5 Tehnologija voda 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Opis i cilj predmeta:
Voda je mjesto u kom je život nastao, a za veliku većinu živih bića život bez vode ne bi bio moguć. Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa vrstom i svojstvima voda po porijeklu, kruženjem vode u prirodi. Higijensko-epidemiološkom značaju vode, normama i potrebama vode za piće, potrošnji vode, preporukama, standardima i normativima kvaliteta – fizičkim, mikrobiološkim, virusološkim, biološkim, hemijskim i radiološkim će biti dat poseban značaj u toku izučavanja predmeta.
Izucavanje tehnologije pripreme vode se namece i kao neizostavno u obrazovanju studenata zbog izuzetno ozbiljne situacije u vezi sa kolicinama i kvalitetom dostupnih vodnih resursa, kako površinskih, tako i podzemnih. Uporedo sa smanjivanjem njihovog kvantiteta i pogoršanjem kvaliteta, veoma raste interesovanje za njihovu zaštitu, kao i poboljšanje starih i primjenu novih tehnologija sa ciljem efikasnijeg i ekonomicnijeg dobijanja vode što boljeg kvaliteta za mnogobrojne namjene (vodosnabdevanje naselja, poljoprivrede, industrije, termoenergetike...).
Cilj predmeta je proširivanje znanja o vodnim resursima kao i upoznavanje sa važnijim hemijskim, tehnološkim i zdravstvenim aspektima pripreme vode za mnogobrojne namjene. Pored toga, studenati treba da shvate znacaj dobro organizovane i cjelovite kontrole i nadzora (monitoringa) kvantiteta i kvaliteta voda u svim fazama njenog upotrebnog ciklusa – od vodozahvata, preko pripreme i raspodjele do sakupljanja, prerade, recirkulacije (ponovne upotrebe) i ispuštanja otpadnih voda u prirodni recipijent.
FPTBHE6TPSP Tehnologija proizvodnje slada i piva 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobljenost studenata za uključivanje u proces proizvodnje slada i piva, vođenje fermentacije, kontrola kvaliteta polaznih sirovina i finalnih proizvoda, kao i uređaji koji se koriste u procesu proizvodnje. Poznavanje osnovnih ekoloških aspekata proizvodnje i parametara potrebnih za izradu projektne dokumentacije. Poznavanje i razumijevanje analitičkih metoda u kontroli kvaliteta slada i piva.
Ishodi izučavanja predmeta:
1. Opisati izgled i građu sirovina za proizvodnju piva;
2. Objasniti i razlikovati promjene tokom procesa proizvodnje sladovine i procesa proizvodnje piva;
3. Biti upoznati i analizirati svaki dio tehnološkog procesa proizvodnje piva;
4. Klasificirati i uporediti vrste piva;
5. Nabrojati i prepoznati ključne probleme za zaštitu životne sredine vezano za pivare.

6. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FPTBHE6TPAP Tehnologija proizvoda animalnog porijekla 8 Da
Fond časova: 3P+2V

Ideja izučavanja predmeta: razumijevanje značaja obrade i prerade mlijeka i mesa.
Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja o tehnološkom procesu proizvodnje pasterizovanog i sterilizovanog mlijeka, kiselo-mlečnih proizvoda, kao i kondenzovanog i koncentrovanog zaslađenog i nezaslađenog mlijeka; Sticanje znanja osnovnih pojmova vezanih za objekte za proizvodnju mesa, uslova za prevoz životinja, pripreme životinja za klanje, tehnologije klanje i obrade; osnovnih veterinarsko higijenskih zahtjeva
FPTBHE6TPPP Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja, odnosno razumijevanje: teorije i analitike tržišta, prometa i marketinga agroindustrijskih proizvoda; stanja i odnosa na domaćem tržištu, prometu i marketingu agroindustrijskih proizvoda biljog i animalnog porijekla, i stanja i odnosa na svjetskom tržištu i međunarodnom prometu i marketingu agroindustrijskih proizvoda biljnog i animalnog porijekla.
Ishodi izučavanja predmeta:
• Razumijevanje i izvođenje zaključaka i primijenjivanje znanja u novim situacijama nastalim na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
• Preispitivati i analizirati svoja i opšte prihvaćena “vjerovanja”, odbacivati ona koja su pogrešna i prihvatati nova;
• Razumijevanje i analizianje (preispitivanje) termina koji vladaju tržištem kao i osnovnih principa tržišta;
• Razumijevanje nastanka tržišta i nastanka prometa i marketinga i njihove veze;
• Razumijevanje razloga i načina nastanka tržišta;
• Razumijevanje i analiziranje različitih nivoa uspješnosti tržiša;
• Razumijevanje institucija, uzroka i posljedica njihovog nastanka.
FPTBHE6DR Diplomski rad 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Diplomski rad je stručni rad u kom student obrađuje neku od tema koje su vezane za oblasti izučavanja na fakultetu, pod nadzorom mentora, i koji na kraju javno brani. Diplomski rad treba da predstavlja sublimaciju praktične primjene znanja i vještina koje je student stekao tokom dotadašnjeg školovanja na diplomskim studijama. Uspješnom izradom diplomskog rada, student pokazuje da je savladao teoretska znanja, praktične vještine relevantne za oblast studija, kao i da je sposoban da ih samostalno primjenjuje u cilju postizanja novih znanja, rješavanja problema i kreiranja novih vrijednosti. Proces izrade diplomskog rada je takođe zamišljen da studenta osposobi za rad u industrijama, laboratorijama i institucijama, ili za nastavak bavljenja naučno-istraživačkim radom.
FPTBHE6AP Akademsko pisanje 2 Da
Fond časova: 1P+0V

Ciljevi izučavanja predmeta: Da obuči studente sistemskom pristupu akademskog čitanja i pisanja. Da upozna studente sa menadžmentom pisanja: planiranje, organizovanje, koncipiranje, upravljanje vremenom, korišćenje izvora i resursa, citiranje, parafraziranje, fusnote, bibliografski podaci, plagijat.
Ishodi izučavanja predmeta:
- Uporediti različite vrste rukopisa i oblike pisanje;
- Odabrati odgovarajući oblik navođenja korišćenih izvora;
- Razlikovati različite načine navođenja fusnota i bibliografskih podataka;
- Planirati pisanje rada;
- Napisati esej na zadatu temu, uz poštovanje akademskih pravila pisanja.
FPTBHE6TPR Tehnologija proizvodnje ribe 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Ishodi izučavanja predmeta:
- Razumevanje životnog staništa gajenih riba;
- Veština prikupljanja uzoraka i merenja abiotičkih i biotičkih faktora vodene sredine;
- Prepoznavanje različitih vrsta gajenih riba;
- Posedovanje znanja o morfologiji, anatomiji i fiziologiji riba;
- Primena veštine disekovanja riba;
- Učestvovanje u primeni različitih tehnologija gajenja riba;
- Učestvovanje u različitim tehnologijama prerade riba.
FPTBHE5LJZB Ljekovito i začinsko bilje 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da se studenti upoznaju i usvoje potrebna znanja o najznačajnijim ljekovitim i začinskim biljkama, o njihovom ubiranju i plantažnom gajenju, o hemijskom sastavu aktivnih komponenata i njihovoj kontroli, prepoznavanju na terenu, o mogućnostima njihove primjene u prehrambenoj proizvodnji. Izučavaju se najzastupljenije ljekovite i aromatične bilja naše flore kao i najpoznatiji začini stranog porijekla.
Ishodi izučavanja predmeta: Razumjevanje naučene materije kroz davanje primjera, upoređivanjem, uočavanjem razlika i povezivanjem. Zatim, primjenjivanje naučenog iz ljekovitog i začinskog bilja u svim u svih segmentim prehrambene tehnologije i bezbijednosti hrane. Nove ideje u kreiranju aktivnosti iskorišćavanja prirodnih resursa