Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Darko Petković

Lični podaci:[/b][/color]

[color=orange][b]Ime i prezime:[/b][/color] Darko Petković
[color=orange][b]Adresa:[/b][/color] Branilaca Bosne 16A, 72 000 Zenica, Bosnia and Herzegovina
[color=orange][b]Telefon:[/b][/color] + 387 65 144 874 / + 387 62 330 103 / + 387 32 449 120
[color=orange][b]Fax:[/b][/color] + 387 32 418 749 or + 387 32 444 431
[color=orange][b]E-mail:[/b][/color] dpetkovic@mf.unze.ba, darko.petkovic@unze.ba ili darko.petkovic@mail.com
[color=orange][b]Državljanstvo po rođenju:[/b][/color] Yugoslavia
[color=orange][b]Sadašnje državljanstvo:[/b][/color] Bosna i Hercegovina
[color=orange][b]Datum rođenja:[/b][/color] 10.11.1960.
[color=orange][b]Mjesto rođenja:[/b][/color] Crkvice, Zenica
[color=orange][b]Pol:[/b][/color] Muški
[color=orange][b][b]Bračno stanje:[/b][/b][/color] Oženjen
[color=orange][b]Članovi porodice:[/b][/color] majka Leposava, žena Branka i kćerka Tara


[color=orange][b]Radno iskustvo:[/b]
[/color]
[b]Mart 2015.[/b] - Redovni profesor, Dr. Sci., Univerzitet u Zenici, ul. Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina. Oblasti izučavanja: nauka, razvoj, inovacije, preduzetništvo, obezbjeđivanje kvaliteta.
[b]Glavne aktivnosti i odgovornosti:[/b]
Profesor na oblastima Proizvodnih sistema, Tehnologija, Logistike i preduzetništva.
Šef katedre za održavanje.
Direktor Centra za preduzetništvo i inovacije na Univerzitetu u Zenici.
Šef odjeljenja za dizajn drvnih proizvoda i tehnologija.

[b]Decembar 2010–01. Mart 2015.[/b] - Prorektor, Redovni profesor, Dr. Sci., Univerzitet u Zenici, ul. Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina.Oblasti izučavanja: nauka, razvoj, inovacije, preduzetništvo, obezbjeđivanje kvaliteta.
[b]Glavne aktivnosti i odgovornosti:[/b]
Prorektor iz oblasti međunarodne saradnje i osiguravanja kvaliteta na Univerzitetu u Zenici.
Profesor na oblastima Proizvodnih sistema, Tehnologija, Logistike i preduzetništva.
Šef katedre za održavanje.

[b]Novembar 2008.[/b]- Redovni profesor, Dr. Sci., Centar za preduzetništvo i inovacije na Univerzitetu u Zenici, ul. Travnička 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
TTO – Kancelarija za transfer tehnologije Univerziteta u Zenici.
[b]Galvne aktivnosti i odgovornosti:[/b]
Direktor

[b]Novembar 2004 - Decembar 2010.[/b] - Prorektor, Vanredni profesor, Dr. Sci., Univerzitet u Zenici, ul. Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina.Oblasti izučavanja: nauka, razvoj, međunarodna saradnja.
[b]Glavne aktivnosti i odgovornosti:[/b]
Prorektor za nauku, razvoj, međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Zenici.
Šef Laboratorije za tehničku dijagnostiku na Mašinskom fakultetu.

[b]Februar 1985 – Oktobar 2004.[/b] - Vanredni profesor, Dr. Sci., Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet u Zenici, ul. Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina. Oblasti izučavanja: naučno-obrazovna oblast, vještine i istraživanje.
[b]Glavne aktivnosti i odgovornosti:[/b]
Sticanje sposobnost izrade naučnoistraživačkih radova u oblasti održavanja fabrika i izrade proizvodnih procesa.
Šef Laboratorije za tehničku dijagnostiku.

[b]Jul 1984 – Februar 1985.[/b] - Tehnolog na operacijama, BH Fabrika metala u Zenici, Odjeljenje za visoke peći, ul. Bulevar Kralja Tvrtka 17,72000 Zenica, Bosna i Hercegovina.Oblast izučavanja: Vještine održavanja operacija.
[b]Glavne aktivnosti i odgovornosti:
[/b]Vibraciona dijagnostika rotacione opreme.

[b]Septembar 1990 – Decembar 1990.[/b] - Istraživač, Fakultet za politehniku, Univerzitet u Ostravi, Mašinski fakultet u Ostravi i Fabrika metala Bohumin, Republika Češka. Oblasti izučavanja: naučno istraživanje i proizvodnja.
[b]Glavne aktivnosti i odgovornosti:[/b]
Projekat: Tehnologije proizvodnje kola Mononblock.

[b]Avgust 1996 – April 1997.[/b] - Istraživač, Rheinsch-Westfaliche Technical University of Aachen, Laboratorija za alatne mašine, Aachen, Steinbachstrasse 53, D-52 056 Aachen, Njemačka. Oblasti izučavanja: Projekat:Autonomne proizvodne ćelije (projekat koji se realizuje u saradnji sa Valdom Njemačke).
[b]Galvne aktivnosti i odgovornosti:[/b]
Autonomne proizvodne ćelije - The Integration of Gripping and Clamping Planning (šef podprojekta)

[b]Septembar 1998 – Jun 1999.[/b] - Istraživač, Politehnički fakultet Univerziteta u Torinu, Departman za proizvodne sisteme, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italija. Oblasti izučavanja: Projekat: Mjera produktivnosti (Projekat koji se realizuje u saradnji sa kompanijom FIAT)
[b]Glavne aktivnosti i odgovornosti:[/b]
Novi model za izračunavanje obnovljivosti u ranoj fazi projektovanja.

[b]Mart 2000 – Maj 2000.[/b] - Profesor na kursu za Industrijski dizajn, Politehnički fakultet Univerziteta u Torinu, Odjeljenje za proizvodne sisteme, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italija. Oblast izučavanja: Tempus projekat
[b]Glavne aktivnosti i odgovornosti:[/b]
Kursevi i vježbe

[b]Jun 2000 – Avgust 2000.[/b] - Rad na knjizi ''CIM sistems and Flexible Mnufacturing'', Politehnički fakultet Univerzitet u Kataloniji, Barselona, Odjeljenje za mašinsko inženjerstvo i CIM sisteme, Avda. Diagonal 647, E-08028 Barselona, Španija. Oblasti izučavanja: Tempus projekat

[b]Maj 2003 – Avgust 2003.[/b] - Rad na knjizi ''Tehnološki park- više od mjesta za transfer tehnologije i razvoj malih i srednjih preduzeća'',Politehnički fakultet Univerziteta u Kataloniji, Barselona, CIM Centar i Tehnološki Park Valles, Llorens Artigas 4, Edifici U, 08028 Barselona, Španija. Oblasti istraživanja: Tempus projekat
[b]Glavne aktivnosti i odgovornosti:[/b] naučno- istraživačke.


[color=orange][b]Obrazovanje i obuka:[/b][/color]

[b]1994 - 1999.[/b] - Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Univerzitet u Tirani (Italija);
Univerzitet u Novom Sadu, Jugoslavija ; University of Aachen (Njemačka);
Vještine: Doprinos razvoju proizvodnih sistema sa visokom fleksibilnošću na bazi grupne tehnologije.
Zvanje: PhD
Nivo u nacionalnoj klasifikaciji: Doktor Tehničkih nauka

[b]1985 - 1992.[/b] - Univerzitet u Novom Sadu, Jugoslavija ; Technički Univerzitet u Ostravi, Republika Češka
Vještine: Istraživanje proizvodnih mogućnosti i projektovanje kola optimalnog modela
Zvanje: Magistar Tehničkih nauka MSc

[b]1979 - 1984.[/b] - Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Mašinski fakultet u Zenici
Vještine: Model optimizacije proizvodnih sistema za održavanje mašina.
Zvanje: Dipl.Ing. mašinskog inženjerstva (4 ½ godine)

[b]Maj-Jun 1999.[/b]- REFA, Darmstadt,Njemačka
Vještine: PROZEßDATEMANAGEMENT (80 hours)

[b]Jun-Jul 1999.[/b] - REFA, Darmstadt,Njemačka
Vještine: ARBEITSSYSTEM – UND PROZEßGESTALTUNG (80 hours)


[color=orange][b]Lične vještine i kompetencije:[/b][/color]

[b]Maternji jezik:[/b] srpski
[b]Jezici:[/b]engleski, italijanski, katalonski, njemački


[color=orange][b]Društvene vještine i kompetencije:
[/b][/color]
• Napredna znanja iz oblasti doktorata (dizajn poslovnih sistema).
• Ovladavanja metodama i tehnikama na prednog istraživanja.
• Znanja vezana za upravljanje istraživačkim projektima.
• Ovladavanje novim procedurama i rješenjima u istrživanju.
• Razumijevanje i primjena principa vrijednosti etike naučno-istraživačkog rada u domenu doktorata. Vještine komunikacije, usmene i pisane u oblasti naučnog istraživanja.
• Primjena informacionih i komunikacionih tehnologija.
• Upravljanje znanjem o ljudskim, materijalnim i finansijskim resursno-upravljačkim sposobnostima.
• Poznavanje upravljanja karijerom.
• Ekonomske, tehnološke i socijalne preduzetničke sposobnosti i inovativni stavovi.


[color=orange][b]Organizacione sposobnosti i kompetencije:
[/b][/color]

- Član Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kavliteta. WWW.HEA.GOV.BA (2006-2008)

- Član Upravnog odbora u Tehnološkom parku Interna Mostar (WWW.INTERA.BA )

- Član organizacije i naučnog odbora: Međunarodni kongres TMT 1997-2017 - 20 konferencija (Trendovi u razvoju mašina i tehnologija), Univerzitet u Zenici, University of Bahcesehir/Istanbul i Politehnički fakultet Univerziteta u Barseloni (Španija)

- Član organizacije i naučnog odbora: International Congress Quality 1999-2015 (8 conferences), Univerzitet u Zenici i University of Erlangen (Njemačka)

- Član organizacije i naučnog odbora: Međunarodni kongres za upravljanje poslovnim sistemom 2004, 2006, 2008, Univerzitet u Mostaru i Tehnički Univerzitet u Beču (Austria)

- Član organizacije i naučnog odbora: Međunarodna konferencija ''Jahorina Business days'' 2012 -2018, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Centar za inovacije i preduzetništvo Univerziteta u Zenici.

- Član je Međunarodnog odbora za reviziju naučnih projekata koje je predložila Vlada Italije.

- Član evaluacionog odbora imenovanog od strane ARACIS-a, Rumunske nacionalne agencijee za visoko obrazovanje i osiguravanje kvaliteta.

- Član ekspertskog odbora CEENQA (Centralna i Istočna evropska mreža za osiguravanje kvaliteta), Dizeldorf, Njemačka


[color=orange][b]Tehničke vještine i kompetencije:[/b][/color]

- Srtučna znanja iz oblasti: Projektovanja proizvodnih sistema, CIM tehnologija, preduzetništva, logistike, tehničke dijagnostike.

- Rukovodilac projekta: Naučno- tehnološki park u Zenici- Doboj Canton, 2002

- Rukovodilac projekta: Nove industrijske tehnologije u OPštini Zenica, 2001, – Strateški plan

- Član projektnog tima: Autonomne proizvodne ćelije ,1997/98, RWTH Aachen, Njemačka

- Član projektnog tima : Mjere produktivnosti, 1999, Politehnički fakultet Univerziteta u Torinu, Italija

- Rukovodilac projekta : Naučno- thnološki park u Montenegru, 2013,

- Član projektnog tima : Strtegija razvoja R&D u BIH, 2010-2015., Vijeće ministra, BH

- Član projektnog tima : Strategija razvoja R&D u FBIH za period 2011-2021; (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine)

- Član projektnog tima : Strategija RDI in SEE zemljama(World Bank, Washington, 2014/15)

- Kompetentan za većinu Mikrosoftovih kompjuterskih programa.

- Kompetentan za mnoge kompjuterske programe iz olasti mašinstva i CNC programming.

- Kompetentan sa upotrebom različitih mjernih uređaja za mehaničku dijagnostiku kao Bruel Kjaer, Schenk i PBS 380 vibroanalizer, SPM analizator, Bruel Kjaer fonometar, lasersko poravnanje.


[color=orange][b]Umjetničke vještine:[/b][/color]

Posjeta umjetničkim galerijama, pozorištima i muzejima širom svijeta (npr. Nacionalna galerija u Londonu, muzej Louvre u Parizu, muzej Picasso, muzej Dalli, muzej Joan Miro i Antoni Tapi u Barceloni, galeriju Uffizzi u Firenci, muzej Saint Pietro de Viecholi u Milanu, Sikten Capelle i Vatikan u Rimu, Njemačka moderna galerija u Bonu, Rembrandtov muzej u Amsterdamu, Muzej Ermitraz i Nacionalna galerija u Sankt Peterburgu, Muzej Borodin u Moskvi, Nacionalna galerija i Kartagena u Tunisu, Akropolj u Atini, Aja Sofija, Domabahce , Ataturk Mauzolej u Istanbulu i Ankari, Tehnički muzej u Minhenu, Barseloni i Istanbulu, Musem Prvog svetskog rata u Kobaridu, itd.), Opera La Scala u Milandu, Liceu u Barseloni, Boljsoj u Moskvi, Aeronautički muzej u Vašingtonu, UNESCO zaštićena zona na Jordanu; Mnoge muzeje i svetinje u Izraelu itd.


[color=orange][b]Ostale vještine:
[/b][/color]
Uživajte u svim sportovima, posebno u fudbalu, košarci i skijanju.
Voli da putuje i upoznaje različite zemlje, nacionalnosti i kulture.


[color=orange][b]Vozačka dozvola:[/b][/color]B kategorija


[color=orange][b]Dodatne informacije:
[/b][/color]
[color=orange][b]Knjige i publikacije:[/b][/color]

1. " THE MODERN METHODS OF TECHNICAL DIAGNOSIS - PROCEDEENGS", FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING, 1995

2. "ANNUAL OF FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING", ZENICA, 1999, 2000, 2001, 2002 AND 2003

3.“ANNUAL OF FACULTY OF THE UNIVERSITY OF ZENICA”, 2004-2012.

4."TECHNOLOGY PARKS-MORE THAN PLACE FOR TECHNOLOGY TRANSFER AND SME DEVELOPMENT", UNIVERSITY OF SARAJEVO, 2004.

5. “QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION – CHALLENGES AND MISUNDERSTANDING” , UNIVERSITY OF ZENICA, 2008.

6. "VIBRATION TECHNICAL DIAGNOSTIC – NEW METHOD FOR VIBRATION LEARNING" –UNIVERSITY OF ZENICA AND UNIVERSITY OF MOSTAR, 2010.

7. “ENTREPRENEURSHIP- USER GUIDE” – UNIVERSITY OF ZENICA, 2010.

8. “ GENERAL CONCEPT OF MAINTENANCE” – UNIVERSITY OF ZENICA, 2011.

9. “RCM CONCEPT OF MAINTENANCE” - UNIVERSITY OF ZENICA, 2012.

10. “UNIVERSITY RANKING – NEW APPROACH TO QA – UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO, PUBLISHED, 2017.

11. HOW TO DEVELOP ENTREPRENEURIAIL ACTIVITIES; INNOVATION CENTRE, UNZEM 2017.

12. “TECHNICAL DIAGNOSTICS – UNIVERSITY OF ZENICA, WORK IN PROGRESS, 2013.


[color=orange][b]PROJEKTI, ČLANCI, EKSPERTIZE:[/b][/color] Više od 500 članaka, ekspertiza i projekata predstavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama.


[color=orange][b]Najznačajnije fabričke i poslovne posjete:[/b][/color]

1. JUGOALAT – NOVI SAD, SERBIA, 1986.

2. AUTOKOLA NHKG – Nova Hutt, Czech Republic 1990.

3. GILDEMEISTER – Bielefeld, Germany, 1996.

4. HELLA – Lipstadt, Germany, 1996.

5. FORD – Keln, Germany, 1996.

6. THYSSEN – Duisburg, Germany, 1997.

7. SAINT GOBAN – Herzongart, Germany, 1997.

8. VOLKSWAGEN – Hanover and Wolksburg, Germany 1997.

9. PROCTER&GAMBLE – Colonge, Germany, 1997.

10. DROEGER – Lubeck, Germany 1997.

11. LUFTHANSA, Hamburg, Germany, 1997.

12. BLOHM, Hamburg, Germany, 1996.

13. FIAT – Mirafiori, Torino, Italy 1998/99.

14. IVECO, Torino, Italy, 1999.

15. RENAULT-Revoz, Novo Mesto, Slovenia 1989/1999.

16. SEAT, Martarol, Spain, 1998/2000.

17. NISSAN –Iberica, Spain, 2000.

18. SINTERMETAL, Ripoll, Spain, 2000.

19. AUDI - Ingolstadt, Germany 2000.

20. SIEMENS - Erlangen, Germany , 2000.

21. AMES, Barcelona Spian, , 2002

22. Technology Park Valles, Spain, 2002.

23. ZF/Comesa, Barcelona, Spian, 2003.

24. PEGASO-IVECO, Zona Franca, Barcelona, Spain, 2003.

25. TUVASAS, Railyway engine factory, Turkey, 2004.

27. ASAS, Aluminium industry, Adapazar, Turkey, 2004.

28. LVD Gulegem, Belgium, 2007.

29. Mercedes, Istanbul, Turkey, 2009

30. IT Technology Park, Paderborn, Germany 2011

31. Business zone Essen, Germany, 2011,

32. German Business Angel Association, Bonn-Essen, Germany, 2011

33. Science Technology Park, Valles, Spain, 2011

34. Science Technology Park, Girona, Spain, 2012.

35. Science Technology Park, Lleda, Spain, 2012.

36. Agriculture and Food Technology Park, Lleida, Spain, 2012

37. Science and Technology Park in Vigo, Spain, 2013.

38. Science-Technology park Chicago,, USA, 2014

39. Innovation centre at the Philadephia, USA, 2014

40. Technology parks at the Hohenheim University, Germany, 2015.

41. Science and Technology Parks at Sofia, Bulagaria, 2015.

42. Technology park at the BOKU University of Vienna, Austria, 2015.

43. NISSAN Ibercica, Zona Franca, Barcelona, Spain, 2016.

44. Science and Technology Park i Alicante, Spain, 2016.

45. Science and Technology Park in Madrid, Spain, 2016.

46. Ministry of Education, Webometrics ranking Institute, Madrid, Spain, 2016.

47. Porto Design Factory – PDF, Innovation Centre, Porto, Portugal, 2016.

48. Science Park Trieste, Italy, 2017.

49. Science and Technology Park, Thesaloniki, Greece, 2017.

50. ECOMONDO, Logistics, Energy Efficiency and Recycling Technologies World Fair, Rimini, Italy, 2018.

51. BIESSE Factory – Wood processing machine production, Pesaro, Italy, 2018.

52. Wirutex, Diamond Tools, Pesaro, Italy, 2018.

53. MCT Tools, Pessaro, Italy, 2018.

54. MIELE, Gutersclosch, Germany, 2018.


[color=orange][b]Studijske posjete (ili istraživački projekti) na poznatim Univerzitetima:[/b][/color]

1. University of Ostrava, 1988/90, Czech Republic, (master research)

2. Rheninsch-Westfaliche Techniche Hochschule - Technical University of Aachen, RWTH Aachen, 1997/98 (PhD reaserch)

3. Polytehnic University of Turin - Politecnico di Torino, Italy, 1998/99/2008/2010. (PhD research)

4. Universidad Politecnica de Catalynia Barcelona (UPC)- Technical University of Barcelona, Spain, 1999, (PhD reaserch)

5. Lomonosov Univerzitet – Moskva, Russia, 1987. i 2011. (study visit)

6. University Fridrich-Alexasander Erlangen-Nuremberg, Germany, 2000. (study visit)

7. Technical University Munchen-Garchingen, 2000. (study visit)

8. University of Oslo, Norwey, 2003. (study visit)

9. University of Bahcesehir, Istanbul, Turkey, 2004. (summer school)

10. University of Sakarya, Turkey 2004 (study visit)

11. University College of Porgsrunn, Norwey, 2002 (study visit)

12. Ka-Ho Saint Lieven University, Ghent, 2005/2006/2008/2010/2011/2012/2014/2015/2016 Belgium (projects)

13. Philips University of Marburg, Germany, 2005/2007 (projects)

14. University of Primorska Kopar, Slovenia 2008/10, (projects)

15. University of Ljubljana, Slovenia, 2008-2010 (projects)

16. University College of Cork, Ireland, 2007/2009/2011 (projects)

17. University of Girona., Spain, 2007/2009/2012 (projects)

18. University of Vienna, Austria, 2013 /2016 (projects)

19. University of Ghent, Belgium, 2005/2010 (project)

20. University of Maribor, Slovenia, 2012 (project)

21. University of Porto, Portugal 2008/2012 (project)

22. University of Yerevan, Yermenia, 2012 (conferences)

23. University of La Sappienza, Roma 1, Roma , Italia, 2011 (study visit)

24. Yildiz Technical University, Istanbul, 2014. (projects)

25. University of Applied Sciencies Gelsenkirchen, Germany, 2011 (study visit)

26. Polytechnic University of Porto, Portugal, 2012 (projects)

27. University of Villnus, Litvania, 2012 (conference)

28. State University of Illinois, Chichago, USA, 2014 (study visit)

29. University of George Washington, USA, 2014 (study visit )

30. University of Heidelberg, Germany, 2012/14 (project)

31. Polytechnic University of Tirana, Albania, 2013 (project)

32. Technical University of Graz, Austria, 2004/2010/14 (project)

33. University of Palermo, Italy, 2012/2014 (project)

34. University of Paderborn, Germany, 2007/2014 (project)

35. University of Vigo, Spain, 2014 (projects)

36. Penn University of Philadelphia, USA, 2014 (study visits)

37. University of Salamanca, Spian, 2012 (conferences)

38. University Drexler, Philadelphia, USA, 2014 (study visit)

39. University of Presov, Slovakia, 2015 (project)

40. Polytechnic University of Bucharest, Romania,, 2015 (study visit)

41. Technical University of Civil Engineering, Bucharest, Romania, 2015 (accreditation)

42. University of Skhodra, Albania, 2015 (project)

43. University of Alicante, Spain, 2016. (project)

44. Catholic University of Leuven, Belgium, 2016. (project)

45. University of Vigo, Spain, 2016. (project)

46. Technical University of Madrid, Spain, 2017. (Study visits)

47. University of Pecs, Hungary, 2017. (Study visits)

48. Polytechnic University of Tirana, Albania, 2017. (study visit)

49. University of Durres, Albania, 2017. (study visit)

50. University of Trieste, Italy, 2017. (conference)

51. University of Belgrade, Serbia, 2017. (study visit)

52. University of Kragujevac, Serbia, 2017. (study visit)

53. University of Moscow, Russia, 2017. (study visit)

54. Mining University of Saint Peterburg, Russia, 2017. (study visit)

55. University of Thesaloniki, Greece, 2017. (study visit)

56. University of Maribor, Slovenia, 2018. (conference Dual Education)

57. University of Amman, Jordan, 2018. (study visit)

58. University of Jerusalem, Israel, 2018. (study visit),

59. Catholic University of Leuven, Belgium, 2018. (project)

60. University of Applied Sciencies Ostwestfallen-Lippe, Lemgo, Germany, 2018.(conference)

61. University of Bologna, Italy, 2018. (study visit)

62. University of Urbino, Italy, 2018. (study visit)

63. University of Izmir, Turkey, 2018. (study visit)

64. University of Konya, Turkey, 2018. (study visit)


[color=orange][b]R.prof.Dr Sci. Darko Petković – KRATKI BIOGRAFSKI SAŽETAK


Prof. dr Darko Petković rođen je 1960. godine u Zenici, gdje je i diplomirao 1984. godine na Mašinskom fakultetu. Nakon diplomiranja, godinu dana je radio u Željezari "Zenica".

Od 1985. godine je stalno zaposlen na fakultetima u Zenici, najprije kao asistent, viši asistent, docent te danas redovni profesor na predmetima iz oblasti proizvodnih sistema, logistike, preduzetništva i održavanja. Postdiplomski magistarski studij iz oblasti projektovanja proizvodnih sistema završio na Univerzitetu u Novom Sadu 1991.godine.

Doktorsko istraživanje u periodu 1996-1999. godine obevio je na Univerzitetima u Ahenu (Njemačka), Torino (Italija) i Barcelona (Španija). Doktorsku disertaciju odbranio 1999. godine na Univerzitetu u Sarajevu.

Bio je voditelj nekoliko većih projekata koji su rađeni na UNZE kao što su Naučno-tehnološki park Zenica, formiranje Centra za izvrsnost u drvopreradi, Plan razvoja privrede opštine Zenica, Studija izvodljivosti razvoja poslovnih zona Hercegovine, projekt razvoja Naučno-tehnološkog parka Crne Gore i dr.

Učestvovao je kao član projektnog tima u izradi Strategije razvoja BIH za period 2010-2015.godina, Strategiji razvoja nauke u BIH za period 2010-2020, Strategiji razvoja nauke u FBIH za period 2010-2020 (u timu Akademije nauka i umjetnosti BIH), „Razvoj inovacionih centara u Zenici, Banjoj Luci i Mostaru“ te bio član ekspertskog tima Svjetske banke na projektu Strategije razvoja RDI u Jugoistočnoj Evropi.

Na konferencijama objavio više od 400 radova, učestvovao u izradi više od 200 domaćih i međunarodnih projekata te objavio 10 knjiga. Imenovani je ekspert italijanske Vlade za ocjene NIR projekata u Italiji, član akreditacijske komisije CENQA u Diseldorfu i ARACIS u Bukureštu.

Od 2004 do 2014.godine je bio na funkciji prorektora za razvoj, nauku a posle za QA i međunarodnu saradnju UNZE te član Bolonja ekspertske grupe u BIH.

Osnivač je i direktor Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici više od 10 godina.

Image not available