Predavači

Saradnik
mr Vesna Vujačić

Rođena 7. marta 1975. godine u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu školu i XIV gimnaziju završila u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu, a magistarski rad odbranila je na Katedri za metalurgiju, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu.
U periodu od 2004-2018.godine radila je u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) u Beogradu. Učestvovala je u realizaciji 7 naučno-istraživačkih i 11 istraživačko-razvojnih projekata finansiranih od strane nadležnih Ministarstava Vlade Republike Srbije, a u oblasti procesne industrije, zaštite životne sredine, obojene metalurgije, geotermalnih voda, poboljšanja energetske efikasnosti, kao i ispitivanja uzroka zagađivanja reka, kontrola kvaliteta voda i sedimenta reka na teritoriji Republike Srbije. Publikovala je kao autor i koautor 23 rada u međunarodnim i domaćim časopisima, 14 saopštenja na domaćim i međunarodnim skupovima, 4 poglavlja u nacionalnim monografijama i učestvovala je u realizaciji 13 tehničkih rešenja, studija i ekspertiza.
U Centru za ekologiju i tehnoekonomiku Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM), radila je najpre kao analiticar, a zatim i kao šef analitičke laboratorije. Bila je angažovana na poslovima ispitivanja zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe, kontroli kvaliteta sirovina, poluproizvoda i gotovih domaćih i uvoznih proizvoda i fizičko-hemijskoj karakterizaciji čvrstih i tečnih materija. Pored osnovnih fizičko-hemijskih analiza, poznaje i instrumentalne metode merenja (ААS – plamena i hidridna tehnika, UV-VIS). Uspešno je rukovodila laboratorijom na poslovima vezanim za akreditaciju analitičke laboratorije po standardu SRPS ISO 17025, a navedeno angažovanje sveobuhvatno je uključivalo razvijanje novih metoda analize, validaciju metoda analize, unapređivanje sistema kvaliteta, unapređenje sistema menadžmenta.
Od 2018. godine, angažovana je na izvođenju vežbi i predavanja iz predmeta Tehnološke operacije HoReCa na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbednost hrane i ekologiju, Univerzitet Donja Gorica.
Govori, čita i piše engleski jezik.
Član je Naučno-stručnog društva za zaštitu životne sredine Srbije – Ecologica.
Udata je, ima dvoje dece i živi u Podgorici.

mr Vesna Vujačić
Predmeti
Kontakt podaci