Predmeti

FPTBHE5L
Logistika

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru

Cilj predmeta:

  • upoznavanje sa pripremom, planiranjem  i projektovanjem unutrašnjeg transporta i skladištenja u fabrikama;
  • izučavanje značaja logistike u savremenom poslovnom svijetu;
  • ovladavanje primjenom metoda integralne logistike u poslovnim sistemima.

 

Ishodi učenja:

  • Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:
  • razumiju kompleksnost procesa unutrašnjeg transporta i skladištenja
  • projektuju sisteme unutrašnjeg transporta i skladištenja te vode sisteme logistike
  • analitički pristupe planiranju funkcija proizvodnje i logistike
  • obavljaju različite vrste projektovanja logističkih funkcija
  • predstavljaju rezultate rada, kako u usmenoj tako i u pisanoj  formi, te vođenje rasprave o radnoj temi, sa naglašenim timskim pristupom.

 

 

Angažovani predavači: