Predmeti

FPTBHE5RIP
Računarom integrisana proizvodnja

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru

Cilj predmeta:

  • upoznavanje sa razvojem računarom integrisane proizvodnje
  • sagledavanje značaja „nedirektnih“ tehnoloških paramatera
  • sagledavanje savremenih industrijskih koncepata.

 

Ishodi učenja:

Po uspješnom završetku kursa studenti će biti u stanju da:

  • razumiju kompleksnost procesa računarom integrisane proizvodnje
  • dijagnosticiraju uticajne proizvodne faktore
  • analitički pristupe računarskom projektovanju proizvodnji
  • obavljaju različite vrste nadgradnje obradnih procesa
  • predstavljajurezultaterada, kako u usmenoj tako i u pisanoj formi, te vode rasprave  o radnoj temi

 

Angažovani predavači: