Predmeti

FPTBHE6DR
Diplomski rad

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4P+4V
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru
Diplomski rad je stručni rad u kom student obrađuje neku od tema koje su vezane za oblasti izučavanja na fakultetu, pod nadzorom mentora, i koji na kraju javno brani. Diplomski rad treba da predstavlja sublimaciju praktične primjene znanja i vještina koje je student stekao tokom dotadašnjeg školovanja na diplomskim studijama. Uspješnom izradom diplomskog rada, student pokazuje da je savladao teoretska znanja, praktične vještine relevantne za oblast studija, kao i da je sposoban da ih samostalno primjenjuje u cilju postizanja novih znanja, rješavanja problema i kreiranja novih vrijednosti. Proces izrade diplomskog rada je takođe zamišljen da studenta osposobi za rad u industrijama, laboratorijama i institucijama, ili za nastavak bavljenja naučno-istraživačkim radom.

Angažovani predavači: