Predmeti

FPTBHE6AP
Akademsko pisanje

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 1P+0V
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru

Ciljevi izučavanja predmeta:

Da obuči studente sistemskom pristupu akademskog čitanja i pisanja. Da upozna studente sa menadžmentom pisanja: planiranje, organizovanje, koncipiranje, upravljanje vremenom, korišćenje izvora i resursa, citiranje, parafraziranje, fusnote, bibliografski podaci, plagijat.


Ishodi izučavanja predmeta:
- Uporediti različite vrste rukopisa i oblike pisanje;
- Odabrati odgovarajući oblik navođenja korišćenih izvora;
- Razlikovati različite načine navođenja fusnota i bibliografskih podataka;
- Planirati pisanje rada;
- Napisati esej na zadatu temu, uz poštovanje akademskih pravila pisanja.

Angažovani predavači: