Predmeti

FPTBHE5TV5
Tehnologija voda

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Opis i cilj predmeta:


Voda je mjesto u kom je život nastao, a za veliku većinu živih bića život bez vode ne bi bio moguć. Na ovom predmetu studenti će se upoznati sa vrstom i svojstvima voda po porijeklu, kruženjem vode u prirodi. Higijensko-epidemiološkom značaju vode, normama i potrebama vode za piće, potrošnji vode, preporukama, standardima i normativima kvaliteta – fizičkim, mikrobiološkim, virusološkim, biološkim, hemijskim i radiološkim će biti dat poseban značaj u toku izučavanja predmeta.


Izucavanje tehnologije pripreme vode se namece i kao neizostavno u obrazovanju studenata zbog izuzetno ozbiljne situacije u vezi sa kolicinama i kvalitetom dostupnih vodnih resursa, kako površinskih, tako i podzemnih. Uporedo sa smanjivanjem njihovog kvantiteta i pogoršanjem kvaliteta, veoma raste interesovanje za njihovu zaštitu, kao i poboljšanje starih i primjenu novih tehnologija sa ciljem efikasnijeg i ekonomicnijeg dobijanja vode što boljeg kvaliteta za mnogobrojne namjene (vodosnabdevanje naselja, poljoprivrede, industrije, termoenergetike...).


Cilj predmeta je proširivanje znanja o vodnim resursima kao i upoznavanje sa važnijim hemijskim, tehnološkim i zdravstvenim aspektima pripreme vode za mnogobrojne namjene. Pored toga, studenati treba da shvate znacaj dobro organizovane i cjelovite kontrole i nadzora (monitoringa) kvantiteta i kvaliteta voda u svim fazama njenog upotrebnog ciklusa – od vodozahvata, preko pripreme i raspodjele do sakupljanja, prerade, recirkulacije (ponovne upotrebe) i ispuštanja otpadnih voda u prirodni recipijent.

Angažovani predavači: