Predmeti

FPTBHE1FIZ1
Fizika

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje sa osnovnim zakonima fizike i njihova primjena u raznim oblastima.

Ishodi izučavanja predmeta:
1. Poznavanje sistema jedinica koji se koristi u fizici (osnovnih i izvedenih) i veze između njih. Primjenjivanje jedinica u konkretnim zadacima i problemima.
2. Shvatanje osnovnih zakona fizike. Njihova precizna interpretacija sopstvenim riječima, bez ponavljanja definicija napamet.
3. Primjena zakona fizike na rješavanje konkretnih problema. Analiza pojava u prirodi pomoću zakona fizike.
4. Student treba da bude u stanju da povezuje zakone opšte fizike sa problemima koji se javljaju u drugim oblastima (termodinamika, tehnologija, itd)
5. Razvijanje kod studenta sposobnosti za precizno izražavanje sopstvenim riječima (bez učenja napamet) i razlikovanje ’’bitnih’’ i ’’nebitnih’’ stvari u toku učenja, kako bi se došlo do srži problema.

Angažovani predavači: