Predmeti

FPTBHE7EOR
Ekonomika i organizacija rada

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta:   Shvatanje principa poslovanja preduzeća.

Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanje poslovanja preduzeća i razumijevanje osnovih principa poslovanja preduzeća

Angažovani predavači: