Predmeti

FPTBHE7TPMI
Tehnologija proizvoda od mesa I

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta: Savladati osnovne principe tehnologije proizvodnje mesa.

Ciljevi izučavanja predmeta:  proširivanje i unapređenje stečenih znanja iz oblasti hemijskog i mikrobiološkog kvaliteta mesa, tehnoloških operacija u klanicama i industriji prerade mesa, higijene i kvaliteta mesa i proizvoda od mesa.

Angažovani predavači: