Predmeti

FPTBHE8TPMII
Tehnologija proizvoda od mesa II

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta: Savladati savremene principe tehnologije prerade mesa.

Ciljevi izučavanja predmeta: Proširivanje i unapređenje stečenih znanja iz: tehnoloških operacija i procesa u preradi mesa, kvaliteta i bezbednosti proizvoda od mesa i upraljanja faktorima proizvodnje koji utiču na kvalitet gotovih proizvoda.

Angažovani predavači: