Predmeti

FPTBHE9SP
Sanitacija pogona

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Modul: Sanitarni inženjering

Ideja izučavanja predmeta: Da student razumije osnovne pojmove i principe sanitacije; ali i da logički povezuje teorijske osnove primjene sredstava za sanitaciju.

Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja u oblasti sanitacije pogona prehrambene industrije, izvora kontaminacije u pogonima, primjene sredstva za ličnu higijenu, primjene pest kontrole, djelovanju sredstava za pranje i dezinfekciju kao i ispitivanje njihove aktivnosti.

Angažovani predavači: