Predmeti

FPTBHE9MNIR
Metode naučno-istraživačkog rada

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta: Shvatiti metodologiju pisanja naučno-istraživačkog rada.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student nauči metode i tehnike koje se koriste prilikom pisanja naučno istraživačkog rada.

Angažovani predavači: