Predmeti

FPTBHE9MIPISU
Menadžment u industrijskoj proizvodnji i integrisani sistemi upravljanja

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta: Kako razmišljati i donositi mendžerske odluke. Problem- solving pristup.

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da omogući studentu da savlada osnovne principe upravljanja preduzećima koja se bave industrijskom proizvodnjom.

Angažovani predavači: