Predmeti

FPTBHE2TD2
Termodinamika

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje sa osnovnim zakonima termodinamike i njihova primjena u raznim oblastima (svakodnevni život, industrija, proizvodnja hrane i pića, itd).

Uslovljenost drugim predmetima: Fizika.

 

Ishodi izučavaja predmeta:

1. Razumijevanje osnovnih principa termodinamike i njihovih posljedica.

2. Povezivanje termodinamičkih zakona sa ranije usvojenim zakonima fizike.

3. Primjena zakona termodinamike na rješavanje konkretnih problema. Analiza pojava u prirodi i rada mašina (prirodnih i vještačkih) pomoću zakona termodinamike.

4. Povezivati činjenice iz nekog procesa i stvarati opštu sliku o samom procesu. Razviti smisao za analizu i sintezu kod nekog problema u termodinamici, a zatim to primijenjivati na probleme u ostalim oblastima.

5. Razviti kod studenta sposobnost za primjenjivanje zakona fizike i termodinamike u slučaju raznih tehnoloških procesa sa kojima se susreću u toku rada.

Angažovani predavači: