Predmeti

FPTBHE9MIIII
Metodologija istraživanja III

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+0V
Modul: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

-

Angažovani predavači: