Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Milorad Katnić

Milorad Katnić rođen je 12. decembra 1977. godine u Podgorici, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, na smjeru „Preduzetništvo i preduzetničke finansije”. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore magistrirao je na temu „Analiza i pregled javnog duga”, 2005. godine, i odbranio doktorsku tezu „Državna potrošnja i ekonomski rast“, 2010. godine.

Nakon diplomiranja, od 2000. do aprila 2004. godine, radio je u Institutu za strateške studije i projekcije, kao istraživač i analitičar. U periodu od 2004-2010. godine, tri puta je biran na dužnost pomoćnika ministra finansija. Od 2010. do kraja 2012. godine obavljao je dužnost Ministra finansija u Vladi Crne Gore.

Kao predstavnik države bio je član Administrativnog savjeta Razvojne banke Savjeta Evrope i guverner u Svjetskoj banci-Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj i Evropskoj banci za obnovu i razvoj.

Nakon 2014. godine, profesionalnu karijeru je nastavio u bankarskom sektoru. Od jula 2014. do jula 2019. godine bio je predsjednik Odbora direktora Societe General banke Montenegro. U okviru Societe General grupe, od 2018. do 2019. godine bio je i član odbora direktora SKB banke u Sloveniji. Glavni izvršni direktor Podgoričke banke bio je u periodu od 2019. do 2020. godine. Godine 2020. osnovao je finansijsku instituciju Financial Solutions u kojoj obavlja dužnost predsjednika odbora direktora.

Vanredni je profesor na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis - Univerzitet Donja Gorica, na predmetima: „Međunarodna ekonomija“, „Javne finansije i ekonomski razvoj’’ i „Država i biznis”. Prethodno je bio gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjerovima Preduzetništvo i Međunarodna ekonomija. Izlagao je na prestižnijim univerzitetima poput: Harvard’s Kennedy School of Government; London School of Economics; The George Washington University’s i Elliott School of International Affairs, na teme globalne ekonomske krize i ekonomskog razvoja.

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama u oblastima ekonomskog rasta, fiskalnih kriza, poreskih sistema, državne potrošnje. Učestvovao je na više stručnih konferencija i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu. Pohađao je brojne međunarodne programe usavršavanja, među kojima i J.F. Kennedy School of Government, Harvard.

Član je Obora za ekonomske nauke, demografiju i antropologiju, Crnogorske akademije nauka i mujetnosti-CANU i član međunarodne organizacije Monte Pelerin Society. Bio je član Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

 

5 najznačajnijih radova iz naučne oblasti:

 

dr Milorad Katnić
Kontakt podaci
Objavljeni radovi
 • Competitiveness and Prosperity in South-East Europe
 • Časopis | Development, Competitiveness and Inequality in EU and Western Balkans
 • Izdavač | Institute of Economic Sciences, Belgrade
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN 978-86-89465-19-8
 • Ključne riječi | Competitiveness, prosperity, economic freedom
 • Napomena | Coauthor with Sladjana Pavlovic
 • Link | https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/zb/article/view/486/440
 • National Human Development Report: Informal Work from challenges to solutions (Book)
 • Časopis | National Human Development Report: Informal Work from challenges to solutions (Book)
 • Izdavač | United Nations Development Programme (UNDP) in Montenegro
 • Država izdavača | Crna Gora
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN 978-9940-614-15-7
 • Ključne riječi | Informal Work, Human Development, Labour, Informal Work
 • Napomena | Coauthor with Vojin Golubovic
 • Link | http://hdr.undp.org/sites/default/files/montenegro_national_human_development_report_2016_informal_work.pdf
 • Država blagostanja – ekonomski, kulturni i politički razlozi nastajanja
 • Časopis | Zbornik radova "Globalizacija i kultura", str. 173-180
 • Izdavač | Institut društvenih nauka - IDN
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2015
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN 978-86-7093-157-2
 • Ključne riječi | Država; rast države; država blagostanja
 • Link | https://www.idn.org.rs/biblioteka/Ekonomisti2015.pdf
 • Evolucija ideja liberalizma i intervencionizma i njihov uticaj na fiskalnu politiku u savremenom društvu
 • Časopis | (ANTI)LIBERALIZAM I EKONOMIJA
 • Izdavač | Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2014
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN 978-86-7093-152-7
 • Ključne riječi | fiskalna politika; ograničena država; antiliberalna fiskalna politika; kriza; intervenistička fiskalna politika
 • Napomena | koautorski rad sa dr Željkom Bogetićem
 • Link | https://www.idn.org.rs/biblioteka/(Anti)liberalizam.pdf
 • Uvodnici (knjiga)
 • Časopis | Uvodnici (knjiga)
 • Izdavač | Institut za strateške studije i projekcije – ISSP
 • Država izdavača | Crna Gora
 • Godina izdanja | 2014
 • Kategorija | K1
 • ISBN | -
 • Ključne riječi | Država, porezi, ekonomski rast
 • Napomena | Koautor sa dr Igorom Lukšićem
 • Link | https://www.researchgate.net/publication/301214260_Uvodnici
 • Montenegro – Single digit taxes on income – 9%
 • Časopis | The Newsmagazine of the Europeans for Tax Reform, Issue 02, pg. 4-5
 • Izdavač | Europeans for Tax Reform
 • Država izdavača | Online
 • Godina izdanja | 2013
 • Kategorija | K1
 • ISBN | --
 • Ključne riječi | taxes, income, reform
 • Link | http://www.flattax-europe.eu/yliko/pdf/Newsletters/TAX_Reformer_No_2.pdf
 • Fiscal Crises
 • Časopis | "Entrepreneurial Economy", Volume XVI/II
 • Izdavač | Postgraduate Studies ―Entrepreneurial Economy‖ Faculty for International Economics, Finance and Business, UDG University
 • Država izdavača | Crna Gora
 • Godina izdanja | 2010
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 1451-6659
 • Ključne riječi | Fiscal crisis; fiscal deficit; public debt; default risk; fiscal consolidations
 • Link | http://www.udg.edu.me/postdiploma/files/download/1290598752_2375.pdf
 • Fiscal policy (Mis)use in times of crisis
 • Časopis | journal „Entrepreneurial economy“ Volume XVI, Issue I, pg 134-150
 • Izdavač | Postgraduate Studies - Entrepreneurial Economy‖ Faculty for International Economics, Finance and Business, UDG University
 • Država izdavača | Crna Gora
 • Godina izdanja | 2010
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 1451-6659
 • Ključne riječi | Great Depression, World Economic Crises, Discretion Fiscal Policy
 • Link | https://www.researchgate.net/publication/301214238_Fiscal_policy_Misuse_in_times_of_crisis
 • U potrazi za ekonomskim slobodama (knjiga)
 • Časopis | U potrazi za ekonomskim slobodama
 • Izdavač | Institut za strateške studije i projekcije – ISSP
 • Država izdavača | Crna Gora
 • Godina izdanja | 2010
 • Kategorija | K1
 • ISBN | -
 • Ključne riječi | economic freedom, economic growth and development, economic liberalism, competitiveness, global market
 • Napomena | Coauthor with Igor Lukšić, PhD and Vladimir Kavarić, PhD
 • Link | http://issp.me/books/
 • Fiskalna kriza
 • Časopis | Zbornik radova „Kriza i razvoj“, str. 190-197
 • Izdavač | Institut društvenih nauka - IDN
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2010
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN 978-86-7093-133-6
 • Ključne riječi | Fiskalna kriza; fiskalni deficit; javni dug; rizik bankrotstva; fiskalna konsolidacija
 • Link | https://www.researchgate.net/publication/301214224_Fiskalna_kriza
 • Država
 • Časopis | Zbornik radova “Ekonomija i sociologija”, str. 203-211
 • Izdavač | Institut društvenih nauka - IDN
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2007
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISBN 978-86-7093-117-6
 • Ključne riječi | Država, porezi, ekonomski rast, razvoj
 • Link | https://www.researchgate.net/publication/301213804_Drzava