Predmeti

FPTBHE1BR1
Biznis i država

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+0V
Modul: Opšti smjer

Cilj izučavanja predmeta:

Da se studenti motivišu i podstaknu da pojave i procese posmatraju u međusobnoj povezanosti i interakciji, da sagledavaju ne samo vidljive, kratkoročne i parcijalne, već i manje vidljive, dugoročne i ukupne posljedice pojedinačnih odluka.

Ishodi izučavanja predmeta:
• Razumijeti i izvoditi zaključke i primijeniti znanje u novim situacijama. Naglašava se „majstorstvo procesa, razumijevanje koncepata i sposobnost djelovanja u različitim situacijama“;
• Preispitivati i analizirati svoja i opšte prihvaćena “vjerovanja”, odbacivati ona koja su pogrešna i prihvatati nova;
• Kritički prosuđivati/razmišljati, stalno preispitivati stavove i konfrotirati se sa autoritetima, sa onima koji su popularni, sa onima koji su “uvijek u pravu”;
• Razumijevanje i analizianje (preispitivanje) ekonomskih riječi i osnovnih principa ekonomije;
• Razumijevanje nastanka države i nastanka biznisa i njihove veze;
• Razumijevanje razloga i načina nastanka država;
• Razumijevanje i analiziranje različitih nivoa uspješnosti država;
• Razumijevanje institucija, uzroka i posljedica njihovog nastanka.

Angažovani predavači: