Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Vesna Lačković

Prof. dr Vesna Lačković rođena je u Podgorici. Medicinski fakultet završila je u Beogradu. Doktor i magistar medicinskih nauka. Redovni profesor Histologije i embriologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Stomatološkog fakuteta Univerziteta u Beogradu. Specijalista medicinske citologije.

Redovni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, član odbora SANU za istraživanja kardiovaskularnih oboljenja i potpredsednik Srpskog lekarskog društva (2009-2013).

Direktor Instituta za Histologiju i embriologiju ‘’Aleksandar Đ. Kostić’’ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u periodu od 1995-2000..

Šef Katedre za specijalističku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u dva mandata (1989-1995. i 2005-2013).

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu: Predsednik Komisije za doktorate (1992-2000), Predsednik Komisije za udžbenike i član Komisije za izdavačku delatnost (2001-2005), Predsednik Komisije za monografije komisije za izdavačku delatnost (2005-2007), Predsednik komisije za specijalističke akademske studije (2010-2013) i druge funkcije.

Mentor u 26 doktorskih disertacija, magistarskih teza, specijalističkih akademskih specijalizacija i diplomskih radova studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predavač je na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju na Univerzitetu Donja Gorica od 2015. godine na redovnoj i na specijalističkoj nastavi na istom fakultetu. Bila je mentor u 3 diplomska rada.

Koordinator nastave iz Histologije i embriologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od školske 2000/2001 do školske 2014/2015 godine. Učestvuje od osnivanja kao koordinator nastave iz histologije i embriologije na Stomatološkom fakultetu u Podgorici, na Farmaceutskom fakultetu u Podgorici
i doktorskim studijama (predmet- Biologija ćelije) na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Bila je rukovodilac u 3 naučno-istraživačka projekta koje je finasiralo Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore. Mentor polaznih istraživanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Autor praktikuma za vežbe iz histologije i embriologije za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.
Objavila je 356 naučnih radova od kojih 60 radova indeksiranih u SCI i CC listi, brojne naučne monografije, udžbenike za redovnu i poslediplomsku nastavu, atlase, praktikume i priručnike.

Rukovodilac je bila u 6 sukcesivnih petogodišnjih naučno-istraživačkih projekata koje je finansiralo Ministarstvo na nauku i tehnološki razvoj Srbije, od 1986. godine. Pre toga saradnik u 3 naučno-istraživačka projekta.
Saradnik je na projektu SANU “Istraživanje patološko-morfoloških lezija urođenih i stečenih mana, miokarda i koronarnih krvnih sudova“ čiji je rukovodilac akademik Vladimir Kanjuh.

Urednik u knjigama: "Kardiologija", "Osnove vaskularne hirurgije i angiologije". Urednik i prevodilac sa engleskog jezika 11. og izdanja udžbenika "Osnovi histologije-tekst i atlas", Junqueira L, Carneiro J (Urednici i prevodioci Lačković V, Todorović V. Data Status, Beograd, 2005.)

Urednik u naučnim časopisima: "Medicinska istraživanja", "Srpski arhiv za celokupno lekarstvo", "Kardiologija", "Folia Anatomica", "Srce i krvni sudovi".

Recenzent: udžbenik “Embriologija” za studente Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Praktikum iz histologije i embriologije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Praktikum za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Predavanja po pozivu, naučne tribune, pristupna predavanja : CANU - naučna tribina "Histološke i embrionalne determinante aneurizme aorte" (2017), Akademija SLD - organizator naučnog skupa i predavač "Bolesti malih krvnih sudova mozga: histološki, genetski i klinički aspekti", tema (2008), CANU - naučna tribina "Dijagnostički i klinički aspekti naslednih bolesti malih krvnih sudova mozga: CADASIL i MELAS" (2010), Akademija medicinskih nauka SLD - pristupno predavanje: "Citohistološke i imunohistohemijske karakteristike arterijskih krvnih sudova u oboljenjima", (2005), Univerzitet u Beogradu – predavanje "Aleksandar Đ. Kostić-osnivanje i rad Medicinskog fakulteta i razvoj histologije i embriologije", u Legende Beogradskog Univerziteta, Zbornik predavanja održanih u Univerzitetskoj biblioteci " Svetozar Marković" (2005), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu "Razvoj elektronske mikroskopije na institutu za histologiju i embriologiju" u okviru proslave 90 godina Instituta za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostić" (2011), Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Naučni seminar "Multimedijalne tehnologije i savremena metodologija u edukaciji iz oblasti morfoloških nauka" (2006).

Nagrade: Nagrada grada Beograda za medicinu za 2005. godine, nagrade SLD za najbolju publikaciju u 2004. godini za udžbenik “Embriologija čoveka”.

Zahvalnice: Redakcije stručnog časopisa SSO Medicinskog fakulteta u Beogradu "Medicinski podmladak" za dugogodišnju pomoć studentima u pisanju naučnih radova, kao i za nesebičnu pomoć u radu časopisa, Akademije SLD (za uspešno organizovanje skupa Bolesti malih krvnih sudova: histološki, genetski i klinički aspekti, 2008), SANU (za veliki doprinos projektu Kardiologija 2000), Zahvalnica povodom 40. godina od osnivanja katedre za poslediplomsku nastavu iz kardiologije (za dragocen doprinos i učešće u nastavi iz kardiologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu), Zahvalnica za veliki doprinos projektu JUSAD (za unapređenje narodnog zdravlja, medicinske nauke i obrazovanja, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Naučni Odbor, 2006.).

Stučna udruženja: European Society of Electron Microscopy, International Ass of Pancreatology, European Pancreatic Club, Serbian Pancreatic Club, Društvo za elektronsku mikroskopiju Srbije, Društvo anatoma Jugoslavije, Lekarska komora Srbije, Srpsko lekarsko društvo.


PREDAVANJA

• Akademija SLD - organizator naučnog skupa i predavač "Bolesti malih krvnih sudova mozga: histološki, genetski i klinički aspekti", tema: Značaj ultrastrukturnih istraživanja biopsija dermisa, suralnog nerva i mišića u dijagnostici oboljenja malih krvnih sudova mozga, Srpsko lekarsko društvo, 2008.

• CANU - naučna tribina "Dijagnostički i klinički aspekti naslednih bolesti malih krvnih sudova mozga: CADASIL i MELAS", Podgorica, 2010.

• Akademija medicinskih nauka SLD - pristupno predavanje: "Citohistološke i imunohistohemijske karakteristike arterijskih krvnih sudova u oboljenjima", Beograd, 2005.

• Univerzitet u Beogradu – predavanje "Aleksandar Đ. Kostić-osnivanje i rad Medicinskog fakulteta i razvoj histologije i embriologije". U Legende Beogradskog Univerziteta. Zbornik predavanja održanih u Univerzitetskoj biblioteci " Svetozar Marković" u periodu od 2002-2004. Beograd, 2005, str. 142-147.

• Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu "Razvoj elektronske mikroskopije na institutu za histologiju i embriologiju" u okviru proslave 90 godina Instituta za histologiju i embriologiju Aleksandar Đ. Kostić, Beograd, 2011.

• Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Naučni seminar "Multimedijalne tehnologije i savremena metodologija u edukaciji iz oblasti morfoloških nauka", Niš, 2006.

• Medicinski fakultet u Beogradu, predavanje po pozivu "Organizacija citoskeleta i njegov značaj" u okviru Inovacija znanja u školi za elektronsku mikroskopiju Medicinskog fakuleta u Beogradu, 1990.

• Tribina 45. godina elektronskog mikroskopa i elektronske mikroskopije u Srbiji 1957-2002, SANU, Beograd

• Lačković V. Bolest malih krvnih sudova mozga – ultrastrukturna analiza. Treći kongres udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, SANU, 13-16. maj 2009. Predavanje po pozivu

SPISAK RADOVA:

MONOGRAFIJE I UDŽBENICI

NACIONALNE MONOGRAFIJE I POGLAVLJA U MONOGRAFIJAMA - М40

1. Kalezić V., Radak Đ., Bojić M., Lačković V. Lymphoedema, klinika, dijagnostika i terapija. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1993. M42 [url=http://www.medf.ucg.ac.me/dokumenti/Tacka_3_dnevnog_reda_25.11.3013.pdf]Your text to link here...[/url]

2. Lačković V. Histologija tumora mokraćne bešike. U: Tumori mokraćne bešike (monografija), J. Hadži-Đokić, B. Goldner (urednici). Elit medica, Beograd, 1995, strane 7-26. 45

3. Varagić J., Jerkić M., Nastić D., Adanja G., Jovović Đ., Lipkovski J., Koko V., Lačković V., Veljković V., Marinković J., Kentera D. Biomedicinska nauka na pragu novog milenijuma: dometi i perspektive (Đurković-Đaković O. urednik). SANU, Beograd, 1997, str. 76-78. 45

4. Lačković V. Histologija srca i krvnih sudova. U Kardiologija (S. Nedeljković, V. Kanjuh, M. Vukotić, urednici), 3. izdanje, Medicinski fakultet Beograd i DP “Beograd”, Beograd, 2000, str. 63-69. 45

5. Lačković V., Bumbaširević V. Svetlosne i elektronsko-mikroskopske karakteristike normalnog endotela. U: Kardiologija (S. Nedeljković, V. Kanjuh, M. Vukotić, urednici), 3. izdanje, Medicinski fakultet Beograd i DP “Beograd”, Beograd, 2000, str. 69-74. 45

6. Kanjuh V., Teofilovski-Parapid G., Lačković V., Radmilović E. Urođene srčane mane sa plućnom venskom opstrukcijom. U: Kardiologija (S. Nedeljković, V. Kanjuh, M. Vukotić, urednici), 3. izdanje, Medicinski fakultet Beograd i DP “Beograd”, Beograd, 2000, str. 2359-2367.45
7. Lačković V., Trpinac D. Histološka organizacija kože. U: Virusne osipne bolesti (naučna monografija), Gvozdenović E i sar. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001, str. 3-19. 45

8. Lačković V, Kanjuh V, Kočica M, Lačković M, Tanasković I. Histopatološke karakteristike vaskularnog endotela-klinički aspekti. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2010, p 161-168. M44

9. Lačković V, Kanjuh V, Kočica M, Lačković M, Tanasković I. Histopatološke karakteristike vaskularnog endotela - klinički aspekti. U: Jugoslovenska studija prekursora ateroskleroze kod školske dece – 20 godina praćenja. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011, str. 161-168. M44

10. Kanjuh V, Kočica M, Lačković V, Teofilovski-Parapid G, Kanjuh S. Miokard komora kao otvorena traka između plućne arterije i aorte ("Torrent-Guasp-ovo srce"). U: Kardiologija (M. Ostojić, V. Kanjuh, B. Beleslin, urednici), IV izdanje, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011, str. 228-233. M45

11. Lačković V, Kanjuh V. Funkcionalna histologija i citologija kardiovaskularnog i limfnog vaskularnog sistema U: Kardiologija (M. Ostojić, V. Kanjuh, B. Beleslin, urednici), Zavod za udžbenike, Beograd, 2011, str. 234-240. M45

12. Lačković V, Kanjuh V, Kočica M, Vuković I. Struktura, funkcija i patologija endotela. U: Kardiologija (M. Ostojić, V. Kanjuh, B. Beleslin, urednici), Zavod za udžbenike, Beograd, 2011. str. 241-246. M45

13. Lačković V, Nikolić I, Bajčetić M. Razviće kardiovaskularnog sistema U: Kardiologija (M. Ostojić, V. Kanjuh, B. Beleslin, urednici), Zavod za udžbenike, Beograd, 2011, str. 247-256. M45

14. Kanjuh V, Lačković V, Seferović P, Ađić-Čemerlić N, Oprić D. Myxoma pendulum globosum et racemosum cordis U: Kardiologija (M. Ostojić, V. Kanjuh, B. Beleslin, urednici), Zavod za udžbenike, Beograd, str. 330-332. M45


UNIVERZITETSKI UDŽBENICI I POGLAVLJA U UDŽBENICIMA


1. Popović S, Lačković V. Kardiovaskularni sistem. U: Histološke sveske (D. Perović, ur.) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1977, str. 1-17.

2. Popović S, Lačković V. Kardiovaskularni sistem. U: Histologija (D. Perović, ur.) Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i Nova knjiga, Beograd, 1978, str. 173-189.

3. Lačković V. Cirkulatorni sistem U: Histologija (D. Perović, ur), Medicinski fakultet u Beogradu i Dečije novine, Beograd, 1980-1989, str. 274-282.

4. Japundžić M, Lačković V. Histološki atlas, prvo izdanje. Dečije novine, Beograd, 1988.

5. Japundžić M, Lačković V. Histološki atlas, drugo izdanje. Dečije novine, Beograd, 1990.

6. Lačković V, Bumbaširević V, Vuzevski V. Histološki atlas, prvo izdanje. Medicinski fakultet i PP "Vladimir", Beograd, 1995.

7. Lačković V. Epitelna tkiva. Nauka, Beograd, 1997.

8. Lačković V., Bumbaširević V., Vuzevski V. Histološki atlas, drugo izdanje. Nauka, Beograd, 2000.

9. Lačković V, Mirčić A. Praktikum za histološke vežbe za studente medicine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2000.

10. Lačković V. Cirkulatorni sistem. Nauka, Beograd, 2001.

11. Anđelković Z, Somer Lj, Matavulj M, Lačković V, Lalošević D, Nikolić I, Milosavljević Z., Danilović V. Ćelija i tkiva. Bonafides, Niš, 2002.

12. Lačković V. Endokrini sistem. Nauka, Beograd, 2002.

13. Avramović V, Mojsilović M, Lačković V, Petrović A. Citologija. Grafika Galeb, Niš, 2003.

14. Lačković V., Kujović M. Histologija i embriologija. Praktikum za vježbe. Medicinski fakultet, Podgorica, 2003.

15. Lačković V., Milićević S. Priručnik za praktičnu nastavu. Medicinski fakultet, Beograd-Podgorica, 2003.

16. Lačković V., Labudović Borović M. Histologija i embriologija ženskog reproduktivnog sistema. U: Ginekologija (udžbenik za poslediplomsku nastavu), Petković S (urednik). Elit Medica, Beograd, 2004, str. 5-21.

17. Lačković V. Histološka građa krvnih i limfnih sudova. U: Osnove vaskularne hirurgije i angiologije (udžbenik za poslediplomsku nastavu) (Ž. Maksimović, L. Davidović, D. Kostić, S. Cvetković, urednici). CIBID, Beograd, 2004, str. 11-27.

18. Lačković V., Bajčetić M. Razviće vaskularnog sistema. U: Osnove vaskularne hirurgije i angiologije. (Ž. Maksimović, L. Davidović, D. Kostić, S. Cvetković, urednici). CIBID, Beograd, 2004, str. 28-33.

19. Lačković V, Todorović V. Osnovi histologije, tekst i atlas. Junqueira L, Carneiro J. Urednici i prevodioci, Data Status, Beograd, 2005.

20. Lačković V., Bumbaširević V. Histološki atlas, treće izdanje. Data status, Beograd, 2006.

21. Bumbaširević V, Lačković V, Milićević N, Milićević Ž, Mujović S, Obradović M, Pantić S, Stefanović B, Trpinac D. Histologija, Libri Medicorum, Medicinski fakultet, Beograd, 2005.

22. Embriologija čoveka – tekst i atlas. Data status, Beograd, 2006. drugo izdanje

23. Bumbaširević V, Lačković V, Milićević N, Milićević Ž, Mujović S, Obradović M, Pantić S, Stefanović B, Trpinac D. Histologija, Libri Medicorum, Medicinski fakultet, Beograd, 2005.

24. Embriologija čoveka – tekst i atlas. Data status, Beograd, 2007. treće izdanje

25. Lačković V., Bumbaširević V. Histološki atlas, 4 izdanje, Data status, Beograd 2008.

26. Embriologija čoveka – tekst i atlas . Data status, Beograd, 2010. četvrto izdanje.
27. Nikolić I, Rančić V, Radenković G, Lačković V, Todorović V. Embriologija čoveka – tekst i atlas. Data status, Beograd, 2013. peto izdanje.

28. Lačković V, Nikolić I, Todorović. V. Osnovna i oralna histologija i embriologija. Prvo izdanje, Data status, Beograd, 2012.

29. Lačković V, Nikolić I, Todorović. V. Osnovna i oralna histologija i embriologija. Drugo izdanje, Data status, Beograd, 2014.

 

NAUČNI RADOVI:


RADOVI OBJAVLJENI U NAČNIM ČASOPISIMA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA- M20

1. Nikolic DM, Djordjevic PB, Lackovic VB, Stojiljkovic V, Stanojevic B. Effect of low temperature cultivation on insulin secretory of human pancreatic islets. J Biol Regul Homeost Agents 2013; 27(1); 35-44 (М21)

2. Jakšić Z, Pantelić D, Sarajlić M, Savić-Šević S, Matović J, Jelenković B, Vasičjevuić-radović D, Ćurčić S, Vuković S, Pavlović V, Buha J, Lačković V, Labudović-Borović M, Ćurčić B. Optical Materials 2013; 35; 1869-1875. (M21)

3. Labudović Borović M, Borović S, Marinković-Erić J, Todorović V, Puškaš N, Kočica M, Radak Đ, Lačković V. A comprehensive morphometric analysis of the internal thoracic artery with emphasis on age, gender and left-to-right specific differences. Histol Histopathol 2013; 28(10):1299-314. (M22, IF=2,480).

4. Pavlovic AM, Dobricic V, Semnic R, Lackovic V, Novakovic I, Bajcetic M, Sternic N. A novel Notch3 Gly89Cys mutation in a Serbian CADASIL family. Acta Neurol Belg. 2013; 113(2): 299-302 (M23)

5. Apostolović-Stojanović M, Dobrosavljević Vukojević D, Lačković V, Stojanović A, Marković I, Džodić R. Confocal Microscopy in the Diagnosis of Melanoma. Arch Biol Sci Belgrade 2013; 65 (1):279-89. (M23)

6. Tanasković I, Lačković V, Radak Đ, Knežević Usaj S, Lačković M, Stanković V, Vulović M, Poček L, Kanjuh V. Ultrastructural characteristic of the vascular wall components of ruptured atherosclerotic abdominal aortic aneurysm. Arch. Biol. Sci. Belgrade, 65 (4), 1271-1278, 2013 (M23)

7. Lačković V, Bajčetić M, Lačković M, Novaković I, Labudović Borović M, Pavlović A, Zidverc-Trajković J, Džolić E, Rovčanin B, Šternić N, Kostić V. Skin and sural nerve biopsies ultrastructural findings in the first genetically confirmed cases of CADASIL in Serbia. Ultrastructural Pathology 2012; 36(5):325-35 (M23)

8. Ćurčić SB, Pantelić DV, Ćurčić BPM, Savić-Šević SN, Makarov SE, Lačković VB, Labudović-Borović MM, Ćurčić NB, Stojanović DV. Micro- and nanostructures of iridescent wing scales in purple emperor butterflies (Lepidoptera: Apatura ilia and A. iris). Microsc Res Tech 2012; 75(7):968-76. (М22)

9. Nikolic L, Jovanovic V, Lackovic V, Todorovic V. Endothelial keratoplasty without Descemet membrane stripping: histological and ultrastructural findings. Ophthalmic Res 2010; 43(1):56-60. (М22)

10. Petrović I, Mandić G, Svetel M, Dragašević N, Lačković V, Kostić VS.
Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactate acidosis with stroke-like episodes syndrome (MELAS): A Case Report. Srp Arh Celok Lek 2012; 140(5-6):355-358. (M23)

11. Krsmanović Ž, Dinčić E, Kostić S, Lačković V, Bajčetić M, Lačković M, Bošković Ž, Raičević R. Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy. Vojnosanit Pregl 2011; 68(5):455–459. (M23)

12. Tanaskovic I, Lackovic V, Gluvic Z, Lackovic M, Nesic V, Stankovic V, Labudovic Borovic M, Radovic S, Asanin B. The influence of extracellular matrix composition on the pathogenesis of coronary atherosclerosis. Arch Biol Sci Belgrade 2011; 63(2): 333-343. (M23)

13. Lackovic V, Tanaskovic I, Radak Dj, Nesic V, Gluvic Z, Lackovic M, Asanin B, Radovic S, Stankovic V, Djuric J, Nesic J, Kanjuh V. Morphofunctional characteristics of endothelial cells in coronary atherosclerosis. Arch Biol Sci Belgrade 2011; 63(4):921-932. (M23)

14. Nikolić DM, Djorđević PB, Radak Đ, Lačković V, Bajčetić M, Milić GD, Gostiljac D, Ilić M, Raketić N, Stojiljković V, Grubor NM, Jovanović MD, Latinčić SM. Extended time of cold ischemia and its infuence on the physiological function of human adult pancreatic islets, Arch Biol Sci Belgrade 2011; 63(4):1007-1013. (M23)

15. Labudović Borović M, Borović S, Perić M, Vuković P, Marinković J, Todorović V, Radak Đ, Lačković V. The Internal Thoracic Artery as a Transitional Type of Artery: a morphological and morphometric study, Histol Histopathol 2010; 25:561-576. (М22)

16. Kastratovic T, Tanaskovic I, Lackovic V, Sorak M, Stanković V, Ljujic B, Sedlar S, Zivanovic A. Mitotic activity of smooth muscle cells of the myoma: Does hormonal stimulation have an effect on the number of the mitoses? Arch Biol Sci Belgrade 2010; 62(1): 39-45. (M23 )

17. Radovanović N, Antonijević N, Beletić A, Peruničić J, Kočica M, Mirković D, Lačković V, Lačković M. Hyperhomocysteinemia in patients with pulmonary embolism. Arch Biol Sci 2010; 62(4):907-914. (M23)

18. Vukovic I, Lackovic V, Raicevic R, Lazic Z, Milosavljevic Z, Kastratovic T, Mladenovic Mihailovic A, Stankovic V, Lackovic M. Recent views on cytohistological characteristics and pathogenic mechanisms of the atherosclerotic lesions types I, II and III. Vojnosanit Pregl 2010; 67(12): 1007-1014. (M23 = 3)

19. Sternic N, Pavlovic A, Miljic P, Bajcetic M, Lackovic M, Lackovic V.
Cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy with severe factor XII deficiency. Neurology India 2009; 57(5):656-658. (M23 = 3)

20. Stefanović B, Stefanović B, Mijatović S, Radenković D, Popović N, Sijacki A, Lačković V. Use of recombinant factor VIIa in the treatment of massive retroperitoneal bleeding due to severe necrotizing pancreatitis. Vojnosanit Pregl 2009; 66(11):928-32. (М24 = 2)

21. Zidverc-Trajković J, Lačković V, Pavlović A, Bajcetić M, Jovanović Z, Šternić.Cerebralna autozomno dominantna arteriopatija sa subkortikalnim infarktima i leukoencefalopatijom (CADASIL) – prikaz tri bolesnika iz Srbije. Srp Arh Celok Lek 2008; 136 (3-4):148-153. (М24 = 2)

22. Danilović V, Kršljak E, Lačković V. Histological evaluation of odontoblast-like cells responce after capping application of calcium hydroxide and hydroxilapatite in dog`s pulpe. Acta Veterinaria 2007; 57(5-6):573-584. (M23 = 3)

23. Kocica MJ, Corno AF, Lackovic V, Kanjuh VI. The helical ventricular myocardial band of Torrent-Guasp. Semin Thorac Cardiovasc Surg: Pediatric Cardiac Surgery Annual. 2007; 10(1): 52-60. (M23 )

24. Kocica MJ, Vranes MR, Kostic D, Kovacevic-Kostic N, Lackovic V, Bozic Mihajlovic V, Velinovic MM, Mikic A, Dimitrijevic Kalezic N. Intravenous leiomyomatosis with extension to the heart: rare or underestimated?, J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 130(6): 1724-6. (М21 )

25. Kocica MJ, Panic G, Lackovic V, Obrenovic-Kircanski B. Butterfly shaped thrombus in the ascending aorta. Eur J Cardiothorac Surg 2006; 30(6):936. (М26)

26. Kocica MJ, Corno AF, Carreras-Costa F, Ballester-Rodes M, Moqhbel MC, Cueva CN, Lackovic V, Kanjuh VI, Torrent-Guasp F. The helical ventricular myocardial kband: global, three-dimensional, functional architecture of the ventricular myocardium. Eur J Cardiothorac Surg 2006; 1: 21-40. (М22)

27. Toševski J, Maliković A, Mojsilović-Petrović J, Lačković V, Peulić M, Sazdanović P, Alexopulos C. Types of neurons and some dendritic patterns of basolateral amygdala in humans-a Golgi study. Ann Anat 2002; 184(1): 93-103. (M23 )

28. Varagić J, Jerkić M, Jovović Đ, Nastić Mirić D, Adanja Grujić G, Marković Lipkovski J, Lačković V, Radujković Kuburović G, Kentera D.
Regional hemodynamics after chronic nitric oxide inhibition in spontaneously hypertensive rats. Am J Med Sci 2000; 320(3): 171-176. (М22)

29. Stefanović BD, Ristanović D, Trpinac D, Đorđević-Čamba V, Lačković V, Bumbaširević V, Obradović M, Bašić R, Ćetković M. The acidophilic nature of neuronal Golgi impregnation. Acta Histochem 1998; 100:217-227. (M23 )

30. Varagić J., Koko V., Todorović V., Božović Z., Lačković V., Vuzevski V.
The effects of long-term low-protein intake on gastric cells of the rat antral mucosa during adulthood. Histol Histopathol 1996; 11:837-843. (М22)

31. Koko V, Todorović V, Nikolić JA, Glišić R, Čakić M, Lačković V, Petronijević Lj, Stojković M, Varagić J, Janić B, Radovanović J, Laban A. Rat pancreatic B cells after chronic alcohol feeding. A morphometric and fine structural study, Histol Histopathol 1995; 10: 325-337. (М22)

32. Todorović V, Koko V, Lačković V, Milin J, Varagić J. Effect of chronic alcohol feeding on the ultrastructure of rat peripheral blood neutrophils. J Stud Alcoh 1994; 55: 239-248. (М22)

33. Todorović V, Koko V, Lačković V, Milin J, Varagić J, Bajčetić M, Mitrović.Combined effect of protein deficiency and chronic ethanol consumption on ultrastructure of rat neutrophils. Acta Veterinaria 1995; 45: 89-94. (M23 )

34. Todorović V, Koko V, Lačković V, Mitrović D, Varagić J, Milin J
Rat peripheral blood neutrophil leukocytes in chronic experimental alcoholism. Acta Veterinaria 1994; 44:111-124. (M23 )

35. Todorović V, Koko V, Varagić J, Lačković V, Vuzevski V, Milin J. Effects of chronic ethanol administration on the serotonin-producing cells in rat antral and duodenal mucosa. Histol Histopathol 1993; 8:285-296. (M23 )

36. Lačković V, Bumbaširević V, Vuzevski V, Stefanović B, Mirčić A. Appearance of melanocytes in the pineal gland of the mutant Gunn rat. Med Sci Res 1992; 20:477-479. (M23 )

37. Lačković V, Japundžić M, Vuzevski V, Bumbaširević V, Stefanović B
Use of silver methenamine staining in the study of the dark cell - light cell phenomenon. Med Sci Res 1990; 18: 615-616. (M23)

38. Zloković B, Škundrić D, Segal M, Colover J, Jankov R, Pejnović N, Lačković V, Mačkić J, Lipovac M, Davison H, Kasp E, Dumonde D, Rakić Lj. Blood-brain permeability changes during acute allergic encephalomyelitis induced in the guinea pig. Metabolic Brain Disease 1989; 4(1): 33-41. (M23)

39. Lačković V, Japundžić M, Bumbaširević V, Milićević S. The occurence and characterisation of metallophilic reaction in endothelial cells lining the splenic sinusoids in adult rats and its relation to iron storage. IRCS Med Sci 1986; 14:225-226. (M23)

40. Japundžić M., Lačković V., Japundžić I. Cytogenetical evidence of the neuroectodermal origin of pituitary gland. Experientia 1985; 41:570-571. (M23 )

41. Bumbaširevic V., Japundžić M., Lačković V. Enhancement of apoptosis in lymphoid tissue by microtubule disrupting drugs, IRCS Med Sci (Biochem) 1985; 13:257-258. (M23)

42. Lačković V., Japundžić M., Milićević S., Japundžić I., Bumbaširević V. The use of silver nitrate solution for light and electron microscopic detection of heavy metal (iron) in lysosomes. IRCS Med Sci (Biochem) 1984; 12:556-557. (M23 = 3)

43. Japundžić M., Lačković V. The occurence of atypical granular cells in the pituitary pars intermedia in mutant rats, IRCS Med Sci 1984; 12:244-245. (M23 = 3)

44. Lačković V., Mujović S. Postnatal development of the kidney JGA in rabbits. Acta Anatomica (Basel) 1980; 108: 281-289. (М22 = 5)

45. Mršević D., Lačković V., Mujović S., Stefanović S. Morphological aspect of the JGA and zona glomerulose during pregnancy in rabbits. Acta Anatomica (Basel) 1980; 107: 417-423. (М22 = 5)

46. Mršević D, Mujović S, Lačković V, Stefanović S. L'Efect du chlorure du sodium sur l’activite secretoire des cellules juxtaglomerulaire du rein et sur la zone glomerulaire de la gland surrenale chez les lapins adulte male, Bulletin de L'association des Anatomistes 1978; 62(149):109-14.

47. Mršević D., Mujović S., Lačković V., Stefanović S. The effect of NaCl on the kidney JGA of young rabbits and their mother in the succling period. IRCS Med Sci 1979; 7: 341-342. (M23 )

48. Mujović S., Lačković V Staining of kidney juxtaglomerular cell granules, IRCS Med Sci 1977; 3: 260-261. (M23 )


ČASOPISI NACIONALNOG ZNAČAJA М50

1. Stefanovic B, Stefanovic B, Popovic N, Mijatovic S, Skodric V, Pavlovic A, Lackovic V. Evaluation of pulmonary and metabolic function in classsic and laparoscopic cholecystectomy in patients with ASA I nad ASA II scores.Acta Chir Iugosl 2009; 56(2):73-80. (M51 = 2)

2. Nikolic B, Lazic J, Dragojevic-Dikic S, Lackovic V. Invasive mole-case report of massive uterine destruction. Med Arch 2008; 62(4):242-243. (M51 = 2)

3. Lackovic V, Bajcetic M, Sternic N, Kostic V, Zidverc J, Pavlovic A, Lackovic M, Kocica M. Ultrastructural analysis of small blood vessels in skin biopsies in CADASIL. Arch Biol Sci Belgrade 2008; 60(4): 573-580. (M51 = 2)

4. Nikolic B, Lazic J, Rakic S, Dragojevic-Dikic S, Curkovic A, Lackovic V. Invasive mole-case report of massive uterine destruction. Bosn J Basic Med Sci 2008; 8(4):373-376. (M51 = 2)

5. Vukovic I, Arsenijevic N, Lackovic V, Todorovic V. The origin and differentiation potential of smooth muscle cells in coronary atherosclerosis. Exp Clin Cardiol 2006; 11(2):35-41. (M51 = 2)

6. Nikolic B, Lazic J, Lackovic V. Case report of ultrasonographic findings in developing choriocarcinoma. Med Arch 2006; 60:269-70. (M51 = 2)

7. Mikić, A, Obrenović-Kirćanski B, Kočica M, Vraneš M, Lačković V, Velinović M, Marković M, Kovačević N, Đukić P. Miksomi srca - klinička slika i uticaj hirurške tehnike na udaljenu prognozu, Srp Arh Celok Lek 2007; 135(7-8): 401- 406. (M52 = 1,5)

8. Lackovic V, Vukovic I. Cytohistological and immunohistochemical characteristics of vascular remodeling in diseases of blood vessels. Srp Arh Celok Lek. 2006; 134 (1): 9-16. (M52 = 1,5)

9. Lačković V, Kanjuh V, Mirić M, Kočica M. Funkcionalna morfologija endotela u normalnim i patološkim uslovima. Acta Clinica 2006; 6(1); 17-28. (M52 = 1,5)

10. Joksimović B, Lačković V, Bajčetić M, Brajušković, Rakočević-Stojanović V. Pogrešna dijagnoza miastenije gravis- prikaz slučaja. Medicinska istraživanja 2006; 40(1): 10-12. (M53 = 1)

11. Mališ M, Lačković V, Đulejić V. Anatomske i funkcionalne karakteristike amiloigdalnog kompleksa. Medicinski podmladak 2006; 57(2-3): 87-89. (M53 = 1)

12. Mališ M, Lačković V, Oprić L, Rasulić O, Mališ I, Stijak L, Tešić V, Đulejić V. Leucin-enkefalinergička imunoreaktivnost amiloigdalnog kompleksa pacova. Medicinska istraživanja 2006; 40 (1): 20-28. (M53 = 1)

13. Kanjuh V, Ostojić M, Nedeljković S, Lalić N, Lačković V, Kočica M, Kanjuh S. Poreklo umnoženih vaskularnih glatkih mišićnih ćelija u intimi aterosklerotično promenjene arterije. Balneoclimatologija 2005; 29 (1): 73-79. (M52 = 1,5)

14. Vukovic I, Ilic S, Stankovic V, Lackovic V, Todorovic V. Cytohistology and immunocytochemistry characteristics of neointimal thickening in aortic coarctation of adult type. Medicus 2005; 6(1): 11-17. (M52 = 1,5)

15. Lackovic V, Sternic N, Kanjuh V, Kostic V, Vukovic I. Angiogenesis in the central nervous system: a role of vascular endothelial growth factor. Vojnosanit. Pregl. 2005; 62(1):59-67. (M52 = 1,5)

16. Ilic S, Vukovic I, Hercog Đ, Vucicevic M, Parezanovic V, Vukomanovic G, Dukic M, Jovanovic I, Simeunovic S, Lackovic V, Todorovic V. Surgery for coarctation of the aorta in infants younger than three months. Srp Arh Celok Lek. 2004; 132 (1):27-33. (M52 = 1,5)

17. Vukovic I, Lackovic V, Todorovic V, Kanjuh V, Ilic S. Cytohistologic and immunohistochemical characteristics of the aortic intima and media in coarctation of the aorta of the adult type. Srp Arh Celok Lek. 2004 Oct; 132 (1):66-71. (M52 = 1,5)

18. Milenković S, Cvetković-Dožić D, Skender-Gazibara M, Lačković V, Miličević Z. Hormonski receptori u intrakranijalnim benignim meningiomima. Materia medica 2003; 19(1): 21-26. (M52 = 1,5)

19. Lačković V., Kanjuh V., Todorović V., Labudović-Borović M., Vukobratović S., Kujović M. Mikrocirkulacija - posebni oblici cirkulacije (treći deo), Kardiologija, 2002; 23 (4): 121-34. (M52 = 1,5)

20. Lačković V., Kanjuh V., Todorović V., Labudović-Borović M., Bajčetić M. Mikrocirkulacija - citohistološke karakteristike (drugi deo), Kardiologija, 2002; 23 (3): 53-9. (M52 = 1,5)

21. Lačković V., Kanjuh V., Todorović V., Kovač M., Labudović Borović M. Mikrocirkulacija - citohistološke karakteristike (prvi deo). Kardiologija, 2001; 22 (4): 133-44. (M52 = 1,5)

22. Lačković V., Labudović Borović M. Citohistološke karakteristike kapilara (prvi deo). Medicinski podmladak, 2001; 52 (1-2): 8-13. (M52 = 1,5)

23. Lačković V., Todorović V., Kanjuh V., Labudović Borović M., Puškaš N., Nešić D. Citohistološke karakteristike vaskularnog endotela (treći deo). Kardiologija, 2001; 3: 73-84. (M52 = 1,5)

24. Lačković V, Labudović-Borović M, Puškaš N, Vuković I, Mirčić A., Nešić D. Cytohistological characteristics of vascular endothelium. Part 2. Kardiologija 2001; 22(1-2): 1-15. (in Serbian) (M52 = 1,5)

25. Lačković V, Labudović-Borović M, Puškaš N, Vuković I. Cytohistological characteristics of vascular endothelium. Part 1. Kardiologija 2000; 21(3-4):1-12, 2000. (in Serbian) (M52 = 1,5)

26. Lačković V., Labudović-Borović M., Borović S. Mioendokrine ćelije srca-novi aspekti strukture i funkcije. Kardiologija, 2000; 21 (1-2): 1-8. (M52 = 1,5)

27. Lačković V., Bajčetić M., Labudović-Borović M. Adrenergičke ćelije srca. Kardiologija, 1999; 20 (3): 1-6. (M52 = 1,5)

28. Jovanović Z.B., Šternić N., Kostić V.S., Lačković V. Sneddon’s syndrome-factors and dilemmas. Srp Arh Celok Lek, 1999; 127 (7-8): 280-8. (M52 = 1,5)

29. Lačković V. Ectopic expression of the melanocytic phenotype in the pituitary pars intermedia of the mutant Gunn rats. Bulletin T. CXV de l'Academie Serbe des Sciences et des Arts, Classe des sciances mathematiques et naturelles, Science naturell, 1998; 37: 87-94. (M52 = 1,5)

30. Danilović V., Janković Lj., Lačković V. Epitel parodontalnog džepa. Studija na elektronskom mikroskopu. Medicinski pregled, 1998; 3-4:77-80. (M52 = 1,5)

31. Stefanović B.D., Đorđević-Čamba V., Ristanović D., Lačković V., Bumbaširević V.: The phosphate Golgi impregnability of neurons and glia cells. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta 30:45-61, 1994. (M52 = 1,5)

32. Varagić J., Koko V., Todorović V., Lačković V., Adanja-Grujić G. Difuzni endokrini sistem gastrointestinalnog trakta. Arch Gastroenterohepatol, 1992; 11 (suppl. 4): 151-6. (M52 = 1,5)

33. Bumbaširević V., Lačković V., Milićević S, Japundžić M. Influence of microtubule disrupting drugs on phagocyttic activity and phagolysosome formation in macrophages. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta, 1990; 26: 333-341. (M52 = 1,5)

34. Skundric DS, Zlokovic BV, Lackovic V. Immunohistochemical study of blood brain barrier permeability to blood born IgG. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie, 1990; 42(8): 729-731. (M51 = 2)

35. Škundrić D., Zloković B., Pejnović N., Kasp E., Lačković V., Clover J., Segal M.B., Rakić Lj., Dumonde D. Blood-cerebrospinal fluid barrier permeability to blood-borne IgG during an acute EAE in the guinea pig. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta, 1988; 24 (6): 449-50. (M52 = 1,5)

36. Lačković V., Japundžić M., Čemerikić V. Citološki aspekti endokrine funkcije srca. Kardiologija, 1986; 7 (1): 87-94. (M52 = 1,5)

37. Čerkez V., Tos M., Japundžić M., Lačković V. Whole-mount metoda u kvantitativnoj studiji mukoznih elemenata bronhijalnog stabla čoveka. Medicinski arhiv, 1986; 40: 325-9. (M52 = 1,5)

38. Čerkez V., Tos M., Japundžić M., Lačković V. Mukozni elementi bronhijalnog stabla čoveka - kvantitativna whole-mount studija. Folia Anat Iugoslav, 1985; 15 (1):71-80. (M52 = 1,5)

39. Bumbaširević V., Japundžić I., Levi E., Lačković V., Japundžić M. Histohemijske karakteristike marginalnih metalofila slezine pacova. Medicinska istraživanja, 1982; 27 (suppl 1-2): 9-14. (M52 = 1,5)

40. Mujović S., Lačković V., Radmilović V. Uticaj duvanskog dima na sekretornu aktivnost jukstaglomerularnih ćelija bubrega. Medicinska istraživanja 1980; 3:1-2. (M52 = 1,5)

41. Mršević D., Mujović S., Stefanović S., Lačković V. Prilog proučavanju razvoja jukstaglomerularnog aparata bubrega zeca. Folia Anat Iugoslav, 1978; VII: 103-10. (M52 = 1,5)

42. Popović S., Piletić O., Lačković V. Heterotropic ossification in the guinea pig spleen induced by autotransplantation of a piece of endometrial tissue. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta, 1978; 14: 372-7. (M52 = 1,5)

43. Beslać‐Bumbaširević L, Kovačević M, Lačković V, Bumbaširević V. Maligne ćelije u cerebrospinalnoj tečnosti-dijagnostički, značaj. U: Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima (V. Bumbaširević, V. Pantić, M. Pavićević, V. Radmilović, M. Šiđanin, urednici). Excelsior, Beograd, 1997, 95-96. (M53 = 1)

44. Gligorovski K, Škaro-Milić A, Lačković V, Bumbaširević V. Ispitivanje endocitozne aktivnosti sinusoidnog endotela jetre pomoću kompleksa albumin-koloidno zlato. U: Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima (V. Bumbaširević, V. Pantić, M. Pavićević, V. Radmilović, M. Šiđanin, urednici). Excelsior, Beograd, 1997, str. 117-118. (M53 = 1)

45. Lačković V, Japundžić M, Bumbaširević V, Kanjuh V, Todorović V, Gligorovski K, Mirčić A. Ulstrastrukturni aspekti diferencijacije ćelija melanocitnog fenotipa u srednjem režnju adenohipofize Gunn pacova. U: Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima (V. Bumbaširević, V. Pantić, M. Pavićević, V. Radmilović, M. Šiđanin, urednici). Excelsior, Beograd, 1997, str. 55-56. (M53 = 1)

46. Lačković V., Bajčetić M. Ćelije nervnog grebena. Medicinski podmladak, 1997; 39 (1-2): 49-53. (M53 = 1)

47. Lačković V., Bajčetić M. Intermedijarni filamenti. Medicinski podmladak, 1996; 38 (1-2): 53-9. (M53 = 1)

48. Lačković V. Citoskelet - celularna organizacija na nivou elektronske mikroskopije. Medicinski podmladak, 1993; l: 49-59. (M53 = 1)

49. Janković Lj., Lačković V. Ultrastrukturna organizacija epitela parodontalnog džepa. Acta Stomatologica Naissi, 1993; (19-20): 31-7. (M53 = 1)

50. Popović S, Lačković V. Histologija pankreasa. Medicinski podmladak 1977; 1: 65-71. (M53 = 1)

51. Kažić V, Maran S. Indukovani i dirigovani porođaj u savremenom akušerstvu. Medicinski podmladak 1972; 1: 7-10. (M53 = 1)

 

ZBORNICI MEĐUNARODNIH NAUČNIH SKUPOVA М30

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (М33 )

1. Todorović V., Janić B., Koko V., Lačković V., Nešić A., Bajčetić M., Basta G., Marković-Lipkovski J. Influence of chronic alcohol consumption on somatostatin-containing (D) cells in rat stomach, duodenum and pancreas. XVII International World Congress of Anatomic and Clinical Pathology, Acapulco, October 5-9, 1993; In: Acta Volume of the XVII International World Congress of Anatomic and Clinical Pathology, (Santoscoy G.G., ed.), Monduzzi Editore, Proceedings Division, Bologna, 1994; pp. 135-143.

2. Bumbaširević V., Lačković V., Milićević S., Japundžić M. Tubular lysosomes and lysosomophagy in macrophages induced by microtubule distrupting drugs and glucocorticoides. Acta Biol. Hung. 37 (Suppl) 154-155, 1986.

3. Beslać‐Bumbaširević L., Škaro‐Milić A., Lačković V., Bumbaširević V. Apoptosis of malignant blasts in cerebrospinal fluid: Ulstrastructural study. Electron Microscopy 1994, Vol. 3b (Eds. B. Jouffrey, C. Colliex), Les editions de physique, Paris, 1994, p 1205‐1206.

4. Đerić D, Lačković V, Vuković J, Polić D, Bumbaširević V. Morphology of the incudostapedial joint: a scanning electron microscopic study. Electron Microscopy 1994, Vol. 3b (Eds. B. Jouffrey, C. Colliex), Les editions de physique, Paris, 1994, p. 1179‐1180.

5. Nikolić D, Lačković V, Bumbaširević V, Simeunović S. Ultrastructure of small blood vessels in lungs of children and rats during chronic hypoxia. Electron Microscopy 1994, Vol. 3b (Eds. B. Jouffrey, C. Colliex), Les editions de physique, Paris, 1994, p 1179‐1180.

6. Nikolić D, Lačković V, Nikolić A, Stanimirović V, Bumbaširević V. Ultrastructure of lung small blood vessels during chronic hypoxia. Electron Microscopy 1998, Volume IV, Biological Sciences (Eds. Benavides HAC, Yacaman MJ) Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 1998, pp. 263‐264.

7. Lačković V., Bajčetić M., Todorović V. Electron microscopic characterization of melanocytic phenotype cells in the pituitary pars intermedia of the mutant Gunn rats. ICEM 14, Cancun, August 31-September 4, 1998. Electron Microscopy, 1998; I: 677-8.

8. Kanjuh V, Kočica M, Lačković V, Gojković-Bukarica Lj, Jelić V. Open helical ventricular myocardial band (Torrent-Guasp heart): anatomy, embriology and functional-clinical implications. European conference on myocardial, pericardial disease and left ventricular dysfunction, Belgrade, October 6-8, 2006.

9. Đerić D, Bumbaširević V, Lačković V, Arsović N. Mast cells in the human polypous middle ear nucosa. Quantitative and qualitative study. XVI World Congress of otorhinolaryngology head and neck surgery (G. McCafferty, W. Coman, R. Carroll, eds), Monduzzi Editore, International Proceedings Division, Sydney, 1997, pp. 1807-1811.

9. Kočica M, Kanjuh V, Lačković V, Ristić M, Cvetković D, Vuković I, Kočica T, Lačković M, Kanjuh S. Post-infarction left ventricular aneurismus (a series of 34 patients between 2005 and 2008). Drugi kongres kardiologa Republike Srpske. Src Med 2008; 1(2): 37-42.

10. Kočica M, Kanjuh V, Lačković V, Ristić M, Cvetković D, Vuković I, Kočica T, Lačković M, Kanjuh S. Dissectiong haematoma of the ascending aorta and arch. Drugi kongres kardiologa Republike Srpske. Src Med 2008; 1(2): 31-36.

11. Kanjuh V., Lačko¬vić V., Ko¬či¬ca M., Vulić D., Kanjuh S., 2008: Secon¬dary tumors of the heart and/or peri¬cardi¬um: metastases (haemato¬geno¬us, lympho¬geno¬us, implan¬table, tran¬scelo¬mic), carci¬no-mato¬us permation of heart cavi¬ti¬es, mutual can¬cer’s in¬vasion between heart and peri¬cardi¬um, and or heart from the extracardi¬ac can¬cers. Drugi kongres kardiologa Republike Srpske. Scr Med 2008; 1(2): 8-11.

12. Kanjuh V, Parapid B, Lačković V, Šećerov-Zečević D, Vilić D, Lazarević A. Velike svetske i srpske studije epidem,iološke sdudije kardiovaskularnih oboljenja. III Kongres kardiologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 1-3. juni, 2012. Zbornik radova 2012, str. 19-28.

13. Kostic J, Bajcetic M, Lackovic M, Zaletel I, Lackovic V. Ulrastructural changes of skeletal muscle fibers in mitochondrial encephalomyopathies. Proceedins MC 2013 Regensburg, August 25-30, 2013, Regensburg/Germany, Proceedings p. 276-277.


М34. Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (М34)

1. Mujović S., Lačković V., Stefanović S. L'aspect morphologique du rein apres de l'administration d'aristolochia clematitis. 61. Cong Assos Anat (Lion) Ressum Commun. 25, 1978.

2. Bumbaširević V., Lačković V., Japundžić M., Japundžić I. Etude de l'apoptose dans les tissues lymphoide. 67. Congr Assoc Anatom.(Rennes) Ressum. Commun. 30, 1984.

3. Lačković V., Japundžić M., Japundžić I. Etude sur l'origin neuroctodermale de l'adenohypophyse chez les mammiferes. 67. Congress Assoc Anatom (Rennes), Ressum Commun 31, 1984.

4. Japundžić M, Lačković V, Bumbaširević V. The origin of cellular heterogeneity of the pituitary cells: genetic and epigenetic determination ibro. International Sympozium on nuroendocrinology "Peptide and monoamin neurohormones in neuroendocrine regulation", Lenjingrad 1985, Abstracts 73.

5. Japundžić M., Lačković V., Japundžić I., Milićević S., Bumbaširević V. Mutant cells of the rat pituitary gland. Acta Biol. Hung. 37 (Suppl) 217, 1986.

6. Lačković V., Japundžić M., Bumbaširević V., Čemerikić V. Cytological evidences of neural crest cells participation in the morphogenesis of the rat pineal gland. Acta Biol. Hung. 37 (Suppl) 221, 1986.

7. Japundžić M, Devečerski V, Lačković V, Milićević S. Cytological characteristics of the light cells of the adrenal cortex. 13th Conference of European Comparative Endocrinologists. 7-12 Sept, 1986, Belgrade, Yudoslavia, Abstracts of papers 45.

8. Lačković V, Japundžić I, Čemerikić V, Japundžić M. Ultrastructural characteristics of the mutant pineal cells. 13th Conference of European Comparative Endocrinologists. 7-12 Sept, 1986, Belgrade, Yudoslavia, Abstracts of papers 46.

9. Japundžić M , Lačković V, Japundžić I. Studies of the alternative differentiation of the pituitary cells in mutant rats. 13th Conference of European Comparative Endocrinologists. 7-12 Sept, 1986, Belgrade, Yudoslavia, Abstracts of papers 124.

10. Japundžić M, Lačković V, Japundžić I, Bumbaširević V. Studies of the alternative differentiation of the pituitary cells in mutant rats. Gen.Comp. Endocrinol. 66, 14-15, 1987.

11. Škundrić D, Zloković B, Lačković V. Immunohistochemical study of blood-brain barrier permeability to blood-borne igg during experimental allergic encephalomyelitis in the guinea pig. IX Jugoslovensko-Italijanski sastanak o infektivnim bolestima, 1988, Abstracts 153.

12. Škundrić D, Zloković B, Lačković V, Segal M, Kasp E, Colover J, Dumonde D., Rakić Lj. Function of the blood-brain barrier in immunoglobuline transport during experimental autoimmune demyelinisation. The 12th Annual Meating of the European Neurosci. Assoc., Turin, September 3 - 7, 1988; Eur J Neurosci 1988; (Suppl. 2): 249.

13. Pavlović M., Petković D., Bosnić O., Cvetković M., Zdjelar K., Macut Dj., Lačković V. Influence of prostacyclin (PGi2) on the content of glycogen in the myocardium. XLIV Congresso Nazionale della Societa Italiana di Anatomia, 24-25 Sept.1990, Bologna. Abstracts dei Contributi Scientifici, p.121.

14. Todorović V., Koko V., Lačković V., Milin J., Varagić J. Combined effect of protein deficiency and chronic ethanol consumption on ultrastructure of rat peripheral blood neutrophils (PMNs). Morphometric study. 6th European Congress for Stereology, Prague (Czech Republic), September 7-10, 1993. Abstracts, p. iii-14.

15. Todorović V, Koko V, Lačković V, Janić B, Micev M, Nešić A, Čakić M, Varagić J. Rat antral G-cells after chronic ethanol feeding. A morphometric and fine structural study. Third Conference of the European Society for Analytical Cellular Pathology, Grenoble (France), 16-20 May, 1994. Analyt Cell Pathol. 6:177, 1994.

16. Janić B, Micev M, Todorović V, Koko V, Lačković V, Bumbaširević V, Duni N, Kandić Lj, Janković T. Somatostatin-containing endocrine cells in patients with ulcerative colitis. Third Conference of the European Society for Analytical Cellular Pathology, Grenoble (France), 16-20 May, 1994. Analyt Cell Pathol. 6:278, 1994.

17. Lačković V, Bumbaširević V., Japundžić M., Todorović V. Melanocytic differentiation of the cell types in the pineal gland of the mutant Gunn rats. Third Conference of the European Society for Analytical Cellular Pathology, Grenoble (France), 16-20 May, 1994. Analyt. Cell. Pathol. 6: 277, 1994.

18. Koko V, Todorović V, Nešić A, Lačković V., Micev M., Janić B. Combined effects of ethanol and protein deficiency on morphological findings of rat antral gastrin cells and fasting gastrin serum level. IIIrd European Congress of Endocrinology, Amsterdam (The Netherlands), 17-22 July, 1994. Eur. J. Endocrinol. 130 (Suppl. 2):32, 1994.

19. Koko V, Todorović V., Nešić A., Lačković V., Bajčetić M., Marković-Lipkovski J. Combined effect of ethanol and protein deficiency on the morphological findings of somatostatin-containing cells in rat stomach, duodenum and pancreas. 10th World Congress of Gastroenterology, Los Angeles (California, USA), October 2-7, 1994. Abstracts II: Poster presentations 3116P.

20. Todorović M, Janić B., Todorović V., Nikolić J. A., Ratković M., Koko V., Leposavić G., Micev M., Lačković V., Janić N., Kažić S. Immunoreactive bombesin-like intestinal peptide concentration in patients with ulcerative colitis. Falk Symposium No. 82, Inflammatory bowel diseases: New developments and standards. Halle/Saale (Germany), November 18-19, 1994. Abstracts, 8. (R=0,5)

21. Nikolić I., Todorović V., Koko V., Leposavić G., Lačković V., Mitić D., Petrović A. Identification and distribution of vasoactive intestinal peptide (VIP)-like immunoreactivity in the liver and gallbladder of the human fetus. The Tenth European Anatomical Congress, Florence (Italy), September 17-21. Acta Anatomica 152:339, 1995.

22. Todorović V., Koko V., Nešić A., Bajčetić M., Micev M., Lačković V., Marković-Lipkovski J. Neuroendocrine cells in rat stomach after chronic alcohol consumption. XVth European Congress of Pathology, Copenhagen (Denmark), September 3-8, 1995. Pathol. Res. Pract. 191:798, 1995.

23. Todorović V., Koko V., Lačković V., Micev M. Neuropeptides in rat stomach after chronic alcohol ingestion - A immunohistochemical study. 11th International Symposium on Regulatory Peptides (formerly Gastrointestinal Hormones), Copenhagen (Denmark), September 3-7, 1996. Reg. Pept. 64:192, 1996.

24. Todorović V., Koko V., Lačković V., Glišić R., Nešić A.,Čakić M., Micev M. Endocrine cells in rat pancreas and stomach after chronic ethanol consumption. XXI International Congress of the International Academy of Pathology and 12th World Congress of Academic and Environmental Pathology, Budapest (Hungary), October 20-25, 1996. Pathol. Internat. 46 (Suppl. 1):254, 1996.

25. Todorović V., Nikolić I., Mitić D., Đuknić-Pejović M., Petrović S., Lačković V., Leposavić G. Characteristics of peptidergic inervations of embriologically related organs- liver, gall bladder and duodenum of human embryo and fetus. Liver and Nervous System, Part III of the LIVER WEEK FREIBURG 1997, Falk Symposium No 103, Freiburg (Germany), October 4-5, 1997. Abstracts-Poster Abstracts, p. 96.

26. Nikolić I., Todorović V., Koko V., Petrović S., Lačković V., Mitić D. Peptidergic inervation of the human embryo and fetus liver. Liver and Nervous System, Part III of the LIVER WEEK FREIBURG 1997, Falk Symposium No 103, Freiburg (Germany), October 4-5, 1997. Abstracts, p. 67.

27. Držajić-Panić V., Lačković V., Knežević M., Djordjević Lj. Ultrastructure of giant pigment granules in nevus cells. 87. Versammlung in Mainz, Verhandlungen der Anatomischen Gesellschaft, 213, 1992.

28. Držajić-Panić V., Lačković V., Knežević M., Djordjević Lj. Elastic fibres in melanocytic nevus. 87. Versammlung in Mainz, Verhandlung der Anatomischen Gesellschaft, 212, 1992.

29. Danilović V., Janković Lj., Lačković V. The presence of Langerhans cells in human gingiva. The Second Congress of the Balkan stomatological society, Belgrade (Yugoslavia), April 2-5.1997, Abstracts 180:339.

30. Danilović V., Janković Lj., Lačković V., Kuburović G. Vacuoles in the human pocket epithelium- a study with ultrathin sections. The Second Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade (Yugoslavia), April 2-5. 1997, Abstracts 182:339.

31. Nikolić D, Lačković V., Nikolić A., Stanimirović V., Bumbaširević V.: Ultrastructure of lung small blood vessels during chronic hypoxia. Electron Microscopy 1998, Volume IV, Biological Sciences (Eds. Benavides HAC, Yacaman MJ) Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 1998, pp. 263-264.

32. Ćosić-Micev M., Todorović V., Koko V., Lačković V., Micev M., Perić P., Drndarević N., Bajčetić M., Kažić S. Peptidergic and nitrinergic innervation of the colon in ulcerative colitis. Falk Symposium No 102: Neurogastroenterology-From the Basics to the Clinics. Freiburg (Germany), June 21-22, 1999. Program, p. 22. (R=0,5)

33. Danilović V., Janković Lj., Lačković V. Quantitative and qualitative analysis of inflamed gingival connective tissue. The Fifth Congress of the Balkan Stomatological Society, Thessaloniki (Greece), April 13-16. Abstracts 220:223, 2000.

34. Lačković V., N. Šternić., V. Kostić., A. Pavlović., M. Labudović-Borović., M. Bajčetić. Ultrastructural analysis of dermis and sural nerve biopsies in CADASIL. 6th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Vienna, October 26-29, 2002, European Journal of Neurology 2002; 9 (Suppl 2): 59.

35. Lačković V, Ilić S., Todorović V., Puškaš N., Vuković I., Labudović-Borović M. Cytohistologyc characteristics of aortic coarctation in the first three months of life. XVII International Symposium of Morphological Sciences, Timisoara, September, 11-15, 2002, Abstract Book, p. 173

36. Labudović-Borović M., Puškaš N., Vuković I., Perić M., Todorović V., Lačković V. Immunohistochemical and histochemical structural characteristics of internal thoracic artery. XVII International Symposium of Morphological Sciences, Timisoara, September, 11-15, 2002, Abstract Book, p. 169.

37. Kočica MJ, Kanjuh V, Lačković V, Teofilovski-Parapid G, Corno AF, Carrerae-Costa F, Torrent-Guasp F. Torrent-Guasp heart (helical ventricular myocardial band) - form and function. XII International symposium on morphological sciences, Belgrade june 5-8, 2005, Abstract Book, p. 102.

38. Kočica MJ, Kanjuh V, Lačković V, Teofilovski-Parapid G, Corno AF, Carrerae-Costa F. Torrent-Guasp heart (helical ventricular myocardial band)- phylogeny and ontogeny of form i function. XII International symposium on morphological sciences, Belgrade june 5-8, 2005, Abstract Book, pp 94-5.

39. Kanjuh V, Ostojić M, Lačković V, Lalić N, Gojković-Bukarica Lj, Novaković A, Kanjuh S. Holistički pristup koronarnoj aterosklerozi (aterotrombozi). VIII Kongres interne medicine Srbije i Crne Gore, Igalo, 20-24. jun 2006. Zbornik sažetaka, p 3.

40. Lačković V, Kanjuh V, Todorović V, Vuković I. Struktura i funkcija endotela u aterosklerozi. VIII Kongres interne medicine Srbije i Crne Gore, Igalo, 20-24. jun 2006. Zbornik sažetaka, p 4.

41. Marković D, Kojić Z, Todorović V, Lačković V, Tasić G, Petrović V, Stojanović D, Janaćković Đ. The using of histological techniques in screening test evaluations at biocompatibility to bioceramical implants. 1st International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, Novi Sad, Serbia, September 17-19, Abstract Book, 74, 2009.

42. KanjuhV, Kočica M, Lačković V. Unraveled ventricular myocardiaum into the open helical ventricular myocardial band: Torrent-Guasp’s heart. 4 th International Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia & Herzegovina, Mostar 17-19 may, 2007. Book of Abstracts 90-91.

43. Vukovic I, Arsenijevic N, Lackovic V. Immunocytochemical and ultrastructural analysis of aortic wall remodeling. Atherosclerosis Supplements 2007; 8 (1): 105-106. M34 = 0,5

44. Vukovic I, Arsenijevic N, Lackovic V. Cytomorphological conceptions of plaque structure in atherosclerotic lesion. Atherosclerosis Supplements 2007; 8 (1): 80. M34 = 0,5

45. Kočica M., KanjuhV., Lačković V. Three layers of ventricular septum according to the conception of F. Torrent-Guasp heart. Abstracts Book 56th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. May 17–20, 2007, Venice, Italy.

46. Kočica M.J., Kanjuh V.I., Lačković V. Surgical ventricular restoration after postinfarction left ventricular remodelling. Abstract Book, European Conference on the Management Strategies in Heart Failure & Workshop on Acute Heart Failure Management in Europe, Belgrade, Serbia, SASA, October 9–11, 2009, p. 77.

47. Vukovic I, Lackovic V, Lackovic M. Do mesenhimal origin of smooth muscle cells in coronary atherosclerosis can be a predisposing factor for the accumulations of lipids? The 17th Congress of the International Federation of Associations of Anatomists (IFAA), Cape Town, South Africa, 16-20 August 2009. Abstract book 126-256. pp 88.

48. Lačković V, Tanasković I., Radunović M, Radovic S. Heterogemo poreklo glatkih mišićnih ćelija u aterosklerozi koronarnih arterija. Treći kongres ljekara Crne Gore, Bečići, Crna Gora, 6-9 maj, 2009. Zbornik radova

49. Tanasković I, Lačković V, Radunović M Miročević M, Govedarica N, Poček L, Lačković M. Uloga vaskularnih glatkih mišićnih ćelija kao antigen prezentujućih ćelija u aterosklerozi aorte. Treći kongres ljekara Crne Gore, Bečići, Crna Gora, 6-9. maja 2009. Zbornik radova

50. Vuković I, Lačković V, Lačković M. Cytomorphological characteristic of human aortic coarctation. 17 Congress of International Federation of Associations of Anatomy, Cape Town South Africa, 16-20 August 2009. Abstracts book 126-256. pp 149.

51. Cvetkovic D, Kocica M, Soskic Lj, Kocica T, Ristic M, Vranes M, Lackovic V, Kanjuh V. Surgery for the acute aortic dissection Stanford type A. 60th International Congress of the European Society for Cardiovascular surgery, May 20-22, 2011, Moscow, Russia. Interact CardioVasc Thorac Surg 2011;12 (Suppl 1):69 M34

52. Labudovic Borovic M., Todorovic V., Marinkovic-Eric J., Tanaskovic I., Milicevic Z., Lackovic V. New insights into the internal thoracic artery morphology. 9th International Congress on Coronary Artery Disease, October 23 – 26, 2011, Venice, Italy, Abstracts, pp. 842.

53. Pantelić D, Jakšić Z, Savić-Šević S, Vasić B, Jokić B, Ćurčić S, Pavlović V, Lačković V, Labudović Borović M, Stojanović D. Nanophotonics of insects. First International Conference on Processing, Characterization and Application of Nanostructural Materials and Nanotechnology, NanoBelgrade 2012, Belgrade, September 26-28, 2012, Book of Abstracts, p. 39.

54. Vukovic I, Arsenijevic N, Lackovic V. Cytomorphological conteptions of plaque structure in atherosclerotic lesion. The 76th Annual European Atherosclerotic Society (EAS) Congres, Helsinki, Finland, June 10-13, 2007. Abstract Book p 257.

55. Vukovic I, Arsenijevic N, Lackovic V. Immunocytochemical and ultrastructural analysis of aortic wall remodeling. The 76th Annual European Atherosclerotic Society (EAS) Congres, Helsinki, Finland, June 10-13, 2007. Abstract book p 360.

56. Tanaskovic I, Kastratović T, Arsenijević N, Arsenijević S, Mladenovic-Mihajlovic A, Stankovic V, Todorovic V, Lačkovic V. The role od smooth muscle cells and vascular dendritic cells in the inflamatory response in atherosclerosis. Second EFIS/EJI symposium/postgraduate course Inflammation at the Interface of Innate and Acquired Immunity, Belgade, 07-10, sept 2008. Serbian Journal of Experimental and Clinical Reasearch, Abstract book p. 103-104.

 

ZBORNICI SKUPOVA NACIONALNOG ZNAČAJA М60

М62. Predavanje po pozivu sa skupa nacionaklog značaja štampano u izvodu (М62 = 1)

1. Tanasković I, Lačković V, Kanjuh V, Kočica M, Aleksić A, Cvetković S, Davidović L, Maksimović Ž. Ultrastrukturne karakteristike ćelija u sastavu plaka aterosklerotične abdominalne aneurizme aorte. Treći kongres udruženja za aterosklerozu Srbije i Crne gore, Beograd, SANU, 13-16. maj 2009. (M62 = 1)

2. Tanasković I, Lačković V, Kanjuh V, Todorović V, Šternić N, Beslać-Bumbaširević Lj, Kočica M. Morfofunkcionalne karakteristike rane faze ateroskleroze. Treći kongres udruženja za aterosklerozu Srbije i Crne gore, Beograd, SANU, 13-16. maj 2009. (M62 = 1)

3. Kanjuh V, Lackovic V, Todorovic V, Vukovic I. Atherosclerosis: classification of the morphological lesions and immunohistohemy. Postgraduate course of continuous medical education with international participation: “New concepts in diabetes mellitus”, Belgrade, 29.06.-02.07. 2005. (M62 = 1)


[color=orange][b]М63. Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63 = 0,5)[/b][/color]

1. Bumbaširević V., Japundžić I., Lačković V., Japundžić M. Subcelularna lokalizacija p-nitrofenilfosfataze u folikularnim ćelijama tireoidne žlezde pacova. III Jugoslovenski simpozijum za elektronsku mikroskopiju, Beograd, 1980, Zbornik radova, str. 202.

2. Japundžić M., Lačković V., Bumbaširević V., Milićević S. Upotreba srebra u istraživanjima ultrastrukture ćelije. Naučni skup "Savremena elektronska mikroskopija i mikroanaliza u biomedicinskim istraživanjima", Beograd, 1982, Zbornik radova, str. 47-54.

3. Japundžić M., Lačković V., Bumbaširević V., Milićević S. Ultrastrukturna organizacija mikrofilamentoznih struktura endotelnih ćelija arteriola uterusa. IV Jugoslovenski simpozijum za elektronsku mikroskopiju, Kranjska Gora, 1983, Zbornik radova, str. 77.

4. Lačković V., Bumbaširević V., Japundžić M. Ultrastrukturni aspekti ontogenetske maturacije endotelnih ćelija venskih sinusoida slezine pacova. IV Jugoslovenski kongres za elektronsku mikroskopiju, Kranjska Gora, 1983, Zbornik radova, str. 59.

5. Bumbaširević V., Lačković V., Japundžić M., Japundžić I. Ultrastrukturni aspekti indukovane fagocitozne aktivnosti makrofaga slezine pacova. IV Jugoslovenski kongres elektronske mikroskopije, Kranjska Gora 1983, Zbornik radova, str. 81.

6. Bumbaširević V., Lačković V., Milićević S., Gligorovski K., Japundžić M. Ultrastrukturna i citohemijska analiza uticaja antimikrotubularnih substanci na aktivnost makrofaga. V Jugoslovenski simpozijum iz elektronske mikroskopije, Plitvička Jezera, 1986, Zbornik radova, str. 149.

7. Japundžić M., Lačković V., Bumbaširević V., Stefanović B. Ultrastrukturne karakteristike mutantnih folikulo-stelatnih ćelija prednjeg režnja hipofize. V Jugoslovenski simpozijum iz elektronske mikroskopije, Plitvička Jezera, 1986, Zbornik radova, str. 167.

8. Lačković V., Japundžić M., Čemerikić V., Držajić V. Ultrastrukturni aspekti melanogeneze u pinealnoj žlezdi mutantnog pacova. V Jugoslovenski simpozijum iz elektronske mikroskopije, Plitvička Jezera, 1986, Zbornik radova, str. 173.

9. Japundžić M., Devečerski V., Lačković V., Milićević S. Ultrastrukturna obeležja svetlih ćelija zone glomeruloze. V Jugoslovenski simpozijum iz elektronske mikroskopije. Plitvička Jezera, 1986, Zbornik radova, str. 171.

10. Lačković V., Japundžić I., Čemerikić V., Japundžić M., Bumbaširević M. Morfogenetske karakteristike pinealne žlezde mutantnog pacova. Naučni skup "30 godina elektronske mikroskopije u Srbiji", SANU, Beograd, 1986, Zbornik radova, str. 129-130.

11. Bumbaširević V., Milićević S., Lačković V., Gligorovski K., Japundžić M. Uticaj antimikrotubularnih substanci i glikokortikoida na ultrastrukturne karakteristike sekundarnih lizozoma. Naučni skup "30 godina elektronske mikroskopije u Srbiji", Beograd, 1986, Zbornik radova, str. 131-132.

12. Devečerski V., Milićević S., Lačković V., Japundžić M. Reaktivne promene medulocita nadbubrežne žlezde životinja eksponiranih kontaminaciji deterdžentom. Naučni skup "30 godina elektronske mikroskopije u Srbiji", SANU, Beograd,1986, Zbornik radova, str. 133-134.

13. Lačković V, Japundžić M., Držajić V., Milićević S. Elektronsko-mikroskopska istraživanja uticaja prolongirane administracije tetraciklina na strukturne i funkcionalne karakteristike tireoidne žlezde. VI Jugoslovenski simpozijum za elektronsku mikroskopiju, Sarajevo YUSEM 1989, Zbornik radova 126-127.

14. Todorović V., Koko V., Lačković V., Milin J. Ultrastructural morphometric analysis and citochemistry of peripheral blood polymorphonuclear neutrophil granules in ethanol treated rats. I kongres elektronske mikroskopije s međunarodnim učešćem, Novi Sad, 2-3. juni 1994, Zbornik radova, str. 3-4.

15. Janković Lj, Lačković V. Ultrastructural organization of gingive periodontal disease. I kongres elektronske mikroskopije s međunarodnim učešćem, Novi Sad, 2-3. juni 1994, Zbornik radova, str. 15-16.

16. Micev M., Janić B., Todorović V., Koko V., Lačković V., Dojčinov S. Immunohistochemical and ultrastructural study of somatostatin-containing endocrine cells in rectal biopsies from patients with ulcerative colitis. I kongres elektronske mikroskopije s međunarodnim učešćem, Novi Sad, 2-3. juni 1994, str. 95-96.

17. Lačković V., Japundžić M., Bumbaširević V., Todorović V., Gligorovski K. Ultrastructural characteristic of ectopic melanocytic differentiation in the pituitary and pineal gland in the mutant Gunn rat. I kongres elektronske mikroskopije s međunarodnim učešćem , Novi Sad, 2-3. juni 1994, Zbornik radova, str. 85-86.

18. Lačković V., Bumbaširević V., Kanjuh V., Gligorovski K., Todorović V., Nikolić D., Mirčić A. Melanocitna diferencijacija ćelija intermedijarnog lobusa hipofize mutantnog Gunn pacova. VII kongres patologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Podgorica-Budva 13-15. jun 1996. Acta Medica Medianae, Suppl. 1: 134-138.

19. Todorović V., Janić B., Janković T., Lačković V., Koko V., Micev M. Vasoactive intestinal polypeptide (VIP), substance P (SP), calcitonin gene-related peptide (CGRP) and bombesin (B0) in rectum of patients with ulcerative colitis - a immunohistochemical study. VII kongres patologa Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Podgorica-Budva 13-15. jun 1996. Acta Medica Medianae, Suppl. 1: str. 34-35.

20. Todorović V., Koko V., Lačković V., Nikolić I., Glišić R., Stojšić Z. Difuzni neuroendokrini sistem digestivnog trakta - morfološke karakteristike i patofiziološki značaj. Biomedicinska nauka na pragu novog milenijuma: dometi i perspektive, Naučni simpozijum u povodu 50 godina Instituta za medicinska istraživanja. Tematski zbornik radova, urednik Đurković-Đaković O., Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) i Institut za medicinska istraživanja, Beograd, 1997, str. 253-260.

21. Gligorovski K., Škaro A., Lačković V., Bumbaširević V. Ispitivanje endocitozne aktivnosti sinusoidnog epitela jetre pomoću kompleksa albumin-koloidno zlato. Zbornik radova: Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima. 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, urednik Bumbaširević V., Beograd, 1997, str. 117-118.

22. Arsović N., Đerić D., Đorđević V., Polić Đ., Lačković V. Korelaciona analiza hirurških i SEM nalaza slušnih koščica kod holesteatoma. Zbornik radova: Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima. 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, urednik Bumbaširević V., Beograd, 1997, str.101-102.

23. Danilović V., Lačković V., Janković Lj., Kuburović G. Ultrastrukturne karakteristike epitela parodontalnog džepa. Zbornik radova: Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima. 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, urednik Bumbaširević V., Beograd, 1997, str. 145-146.

24. Beslać-Bumbaširević Lj., Kovačević M., Lačković V., Bumbaširević V. Maligne ćelije u cerebrospinalnoj tečnosti - dijagnostički značaj. Zbornik radova: Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima. 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, urednik Bumbaširević V., Beograd, 1997, str. 95-96.

25. Stefanović B., Trpinac D., Obradović M., Lačković V., Ristanović D., Minić B. Fosfatni Goldži metod: ultrastrukturna analiza impregnacionog precipitata. Zbornik radova: Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima. 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, urednik Bumbaširević V., Beograd, 1997, str. 125-126.

26. Todorović V., Koko V., Varagić J., Lačković V., Bajčetić M., Korać A. Imunohistohemijska i ultrastrukturna analiza endokrinih ćelija želuca pacova hronično tretiranih etanolom. Zbornik radova: Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima. 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, urednik Bumbaširević V., Beograd, 1997, str. 49-50.

27. Nikolić I., Todorović V., Lačković V., Petrović S., Savić V., Mitić D., Petrović A. Tipovi ćelija u epitelu žučne kese humanog fetusa - ultrastrukturna analiza. Zbornik radova: Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima. 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, urednik Bumbaširević V., Beograd, 1997, 113-4.

28. Lačković V., Japundžić M., Bumbaširević V., Kanjuh V., Todorović V., Gligorovski K., Mirčić A. Ultrastrukturni aspekti diferencijacije ćelija melanocitnog fenotipa u srednjem režnju adenohipofize Gunn pacova. Zbornik radova: Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima. 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, urednik Bumbaširević V., Beograd, 1997, 55-56.

29. Milenković S., Cvetković-Dožić D., Berisavac I., Skender-Gazibara M., Lačković V., Miličević Z. Hormonski Receptori u intrakranijalnim benignim meningeomima. Materia Medica, 2003; vol. 19, br.1, str 21-26.

30. Kanjuh V, Kocica M, Lačković V, Gojković-Bukarica Lj, Jelić V. Open helical ventricular myocardial band («Torrent-Guasp's heart»): anatomy, embryology and functional–clinical implications. European conference on myocardial, pericardial disease, and left ventricular dysfunction, October 6–8, 2006, Belgrade, Serbia.

31. Lačković V, Bajčetić M, Kostić V, Šternić N, Zidverc J, Pavlović A, Lačković M. Ultrastructural analysis of small blood vessels in skin biopsies in CADASIL. 3rd Serbian Kongress for Microscopy, Septembar 25-28, 2007, Belgrade, Srbija. Proceedings 2007, 207-208.

32. Bajčetić M, Lačković V, Rakočević V, Brajušković G, Carević Z, Novaković A. The importance of transmission electron microscopy in differential diagnosis of mitochondrial myopathies – case report. 3rd Serbian Kongress for Microscopy, Septembar 25-28, 2007, Belgrade, Serbia; Proceedings 3rd Serbian Congress for Microscopy:167-168.

33. Tanasković I, Kastratović T, Arsenijević N, Arsenijević S, Mladenović-Mihajlović A, Stanković V, Todorović V, Lačković V. The role of smooth muscle cells and vascular dendritic cells in the inflamantory response in atherosclerosis. Second EFIS/EJI syposium/postgraduate course Inflammatation at the Interface of Innate and Acquired Immunity, Belgrade , 07-10 september 2008. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008. Abstract book pp: 103-104. M34 = 0,5

34. Lačković V., Radovanović M., Bajčetić M. Značaj i primena transmisione elektronske mikroskopije u analiziranju zdravih i patološki izmenjenih ćelijskih struktura, Pregledni članak u tematskom zborniku radova sa naučnog seminara "Multimedijalne tehnologije i savremena metodologija u edukaciji iz oblasti morfoloških nauka", Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2006, 38-42.

35. Kočica M, Kanjuh V, Lačković V, Gojković-Bukarica Lj, Antonijević N, Kočica T, Kanjuh S, Šoškić Lj, Cvetković D. Značaj arhitekture komorskog miokarda u hiruškom lečenju ishemijske kardiomiopatije. 3. Naučni skup Odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU i SFD, Beograd, 4. 04. 2011. Zbornik radova, str. 9-13.

36. Kanjuh V, Lalić N, Lačković V, Gojković-Bukarica Lj. Istorijski i naučno-stimulativni značaj finske epidemiološke kardiovaskularbne studije "North Carelia Project". Srce i krvni sudovi 2011;30(2): 69-70.

37. Kanjuh V, Kočica M, Radunović N, Lačković V, Antonijević N. Seferović J. Značaj evolucione nesavršenosti Homo Sapiens-a za kardiologiju i posebno za koronarnu aterotrombozu. 4. Kongres udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem, 20-23. novembar 2014. Zbornik radova i sažateka p. 36-46. (M33)

 

М64. Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64 = 0,2)

1. Japundžić M., Japundžić I., Lačković V. A comparative study of the goitrogenesis in wistar and gunn rat. XVIII Kongres udruženja antoma Jugoslavije, Niš, Abstracts 43, 1980.

2. Lačković V., Japundžić M. Sexual difference in the endocytic activity of the follicular cells of the thyroid gland. XVIII Kongres udruženja anatoma Jugoslavije, Niš, Abstracts 54, 1980.

3. Lačković V., Japundžić M. The effect of the thyroid hormones on the thyroitropic cells. XVIII Kongres udruženja anatoma Jugoslavije, Niš, Abstracts 55, 1980.

4. Lačković V., Bumbaširević V., Japundžić M., Milićević S. Citološke odlike endotelnih ćelija sinusoida slezine pacova. XIX Kongres udruženja anatoma Jugoslavije, Priština, Zbornik 98, 1982.

5. Bumbaširević V., Lačković V., Japundžić M. Značaj mikrotubula u aktivaciji makrofaga. XIX Kongres anatoma Jugoslavije, Priština, Zbornik 95, 1982.

6. Japundžić M., Lačković V., Bumbaširević V., Milićević S. Mogućnost primene soli srebra u selektivnom kontrastiranju lizozoma za elektronsko mikroskopsku analizu. XIX Kongres udruženja anatoma Jugoslavije, Priština, Zbornik 87, 1982.

7. Japundžić M., Kožetinac M., Lačković V., Japundžić I. Reaktivne promene ćelija adrenohipofize pacova u stanjima ksenobioze. XIX Kongres udruženja anatoma Jugoslavije, Priština, Zbornik 113, 1982.

8. Japundžić M., Stefanović B., Lačković V., Bumbaširević V. Ultrastrukturni aspekti melanogeneze u ćelijama adenohipofize pacova. XIX Kongres udruženja anatoma Jugoslavije, Priština, Zbornik 115, 1982.

9. Japundžić M., Lačković V., Bumbaširević V., Čemerikić V. Cytological characteristics of the mutant pineal cells. 20th Congress of the Union of the Yugoslav Association of Anatomists, Novi Sad, Abstracts 88-89, 1985.

10. Japundžić M., Lačković V., Kožetinac M., Držajić V., Japundžić M. Light and electron microscopic investigations of the mutant foliculo-stellate and marginal cells of the anterior pituitary. 20th Congress of the Union of the Yugoslav Associations of Anatomists, Novi Sad, Abstracts 56-57, 1985.

11. Bumbaširević V., Lačković V., Milićević S., Japundžić M. Cytological characteristics of the in vivo induced lympho-cytolisis by microtubule disrupting drugs. 20th Congress of the Union of Yugoslav Associations of Anatomists, Novi Sad, Abstracts 56-57, 1985.

12. Bumbaširević V., Lačković V., Milićević S., Japundžić M. The influence of microtubule dissaembly on macrophage phagocitic activity. 20th Congress of the Union of the Yugoslav Associations of Anatomists, Novi Sad, Abstracts 1985.

13. Japundžić M., Lačković V., Milićević S., Bumbaširević V. The use of silver methanamine for selective staning of chromatin and ribosomes of semifine and ultrathin sections. 20th Congress of the Union of the Yugoslav Associations of Anatomists, Novi Sad, Abstracts 91-92, 1985.

14. Lačković V., Milićević S., Milin J. Cytological effects of tetracycline on the rat pinealocytes. 21st Congress of the Union of the Yugoslav Associations of Anatomists, Tuzla, Abstracts 83-84, 1988.

15. Lačković V., Držajić V., Milićević S., Japundžić M. Fine structural aspects of the tyreocytes in rats induced by tetracycline. 21st Congress of the Union of Yugoslav Associations of Anatomists, Tuzla, Abstracts 84-85, 1988.

16. Lačković V., Japundžić M., Milićević S. Citostrukturni aspekti dejstva tetraciklina. XVII Simpozijum "Stremljenja i novine u medicini", Beograd, Abstrakti 10, 1988.

17. Lačković V., Držajić V., Milićević S., Japundžić M. Effects of tetracyclines administration of the rat thyroid gland. XIX Jugoslovenski simpozijum iz biofizike i satelitski simpozijum "Medicinska bioakustika", Sarajevo-Igman, Abstracts 110, 1988.

18. Lačković V., Bumbaširević V., Japundžić M. Endocytic activity of the endothelial cells lining the splenic sinusoids in rats. XIX Jugoslovenski simpozijum iz biofizike i satelistki simpozijum "Medicinska bioakustika", Sarajevo-Igman, Abstracts 111, 1988.

19. Lačković V., Držajić V., Japundžić M. Cytological characteristics of the rat pinealocytes following chronic administration of the teracyclines., XIX Jugoslovenski simpozijum iz biofizike i satelitski simpozijum "Medicinska bioakustika", Sarajevo-Igman, Abstracts 112, 1988.

20. Škundrić D., Zloković B., Pejnović N., Kasp E., Lačković V., Clover J., Segal M.B., Šegović D., Rakić Lj., Dumonde D. Blood-cerebrospinal fluid barrier permeability to serum IgG during EAE in the guinea pig. XIV Congress of UIPS, Appendix 1, 61, 1988.

21. Bumbaširević V., Đurić B., Lačković V. Endocitozna funkcija sinusoidnih endotelnih ćelija slezine in situ i in vitro. XXII Kongres anatoma Jugoslavije, Rijeka, Zbornik rezimea 39-40, 1990.

22. Držajić-Panić V., Lačković V., Koko V., Dojčinov D. Strukturne karakteristike melanocita pigmentnih i displastičnih nevusa. XXII Kongress anatoma Jugoslavije, Rijeka, Zbornik reizmea 113, 1990.

23. Držajić-Panić V., Lačković V., Koko V. Ultrastruktura džinovskih pigmentnih granula iz melanocitnih nevusa. XXII Kongres anatoma Jugoslavije, Rijeka, Zbornik rezimea 113-114, 1990.

24. Stefanović B., Kožetinac M., Japundžić M., Lačković V., Mijajilović M. Phosphate Golgy method - characteristics of the silver phase. XXII Kongres anatoma Jugoslavije, Rijeka, Zbornik rezimea 19, 1990.

25. Lačković V., Japundžić M., Bumbaširević V., Vuzevski V., Gligorovski K., Stefanović B. Citološke karakteristike pigmentnih ćelija pinealne žlezde mutantnog pacova. XXII Kongres anatoma Jugoslavije, Rijeka, Zbornik rezimea 115-116, 1990.

26. Lačković V., Bumbaširević V., Stefanović B., Mirčić A. Ultrastrukturni aspekti melanocitne diferencijacije ćelija pinealne žlezde mutantnog pacova. Treći simpozijum za elektronsku mikroskopiju Srbije, SEM '92, Zbornik abstrakata, 89.

27. Bumbaširević V., Škaro-Milić A., Lačković V., Gligorovski K. Ispitivanje Endocitozne Aktivnosti Sinusoidnog Endotela Slezine Pomoću Kompleksa Albumin-Koloidno Zlato. Treći simpozijum za elektronsku mikroskopiju Srbije, SEM'92, Zbornik abstrakata, 83.

28. Lačković V., Janković Lj. Ultrastrukturna organizacija epitela parodontalnog džepa. Treći simpozijum za elektronsku mikroskopiju Srbije, SEM '92, Zbornik abstrakata, 90.

29. Todorović V., Koko V., Lačković V., Mitrović D., Varagić J., Milin J. Subcelularna oštećenja granulocita u hroničnom eksperimentalnom alkoholizmu. Sinopsisi referata III simpozijuma za elektronsku mikroskopiju Srbije, Niš, 3-4.decembar 1992. Abstrakt str. 31.

30. Koko V., Čakić M., Glišić R., Todorović V., Varagić J., Burazor M., Lačković V., Radovanović J. Langerhansova ostrvca u eksperimentalnom alkoholizmu. III simpozijum za elektronsku mikroskopiju Srbije, Niš, 3-4. decembar 1992. Abstrakt str. 32.

31. Varagić J., Koko V., Todorović V., Lačković V. Dejstvo dugotrajnog proteinskog pothranjivanja na A-ćelije fundusne mukoze pacova. III simpozijum za elektronsku mikroskopiju Srbije, Niš, 3-4. decembar 1992. Abstrakt str. 33.

32. Djerić D., Bumbaširević V., Lačković V., Arsović N. Inflamacijski polipi uva. Klinička i histološka istraživanja.. XXXIII Otorinolaringološka nedelja, Beograd, 15-16. novembra, Zbornik rezimea radova, 31-32, 1993.

33. Todorović V., Koko V., Lačković V., Milin J., Kažić S. Kombinovani efekti alkohola i proteinskog deficita na serotonin- produkujuće ćelije želuca pacova. Zbornik radova Prve gastroenterološke nedelje SR Jugoslavije i Trećeg sastanka gastroenterologa Jugoslavije, Cetinje, 3-7. oktobar 1993. Abstrakt str. 56-57.

34. Đuknić-Pejović M., Todorović V., Lačković V., Koko V., Katić V., Petrović V., Nikolić I. Endokrine ćelije u gastropankreasnom sistemu anencefalusa - prikaz slučaja. XXIII kongres Društva anatoma Jugoslavije, Beograd, 21-23. juni, 1994. Folia Anatomica 23 (Suppl. 4):93, 1994.

35. Kuburović G., Lačković V., Janković Lj., Danilović V. Sastav i struktura zapaljenskog infiltrata u gingivi obolelih od paradontopatije. Treći Kongres Stomatologa Jugoslavije, Novi Sad,septembar 20-23. Zbornik kratkih sadržaja P244 str.93, 1995.

36. Lačković V., Bumbaširević V., Kanjuh V., Gligorovski K., Todorović V. Exspression of the cells of melanocityc phenotype in the pituitary pars intermedia of the mutant gunn rats. Zbornik sažetaka 24. Kongresa DAJ sa međunarodnim učešćem, Novi Sad 19-21. Septembar1996. Folia Anatomica 24 (suppl.2):71,1996.

37. Stefanović B., Đorđević-Čamba V., Ristanović D., Lačković V., Trpinac D. Modalites of neuronal Golgy impregnability expression. Zbornik sažetaka 24. Kongresa DAJ sa međunarodnim učešćem. Folia Anatomica 24 (suppl.2):150,1996.

38. Nikolić I., Todorović V., Petrović S., Lačković V., Leposavić G., Mitić D. Peptidergična nervna vlakna humane jetre u embriofetusnom razvoju. 24. kongres Društva anatoma Jugoslavije, Novi Sad, 19-21. septembar 1996. Folia Anatomica 24:122, 1996.

39. Đuknić-Pejović M., Nikolić I., Todorović V., Lačković V., Koko V. Revizija vremena pojavljivanja gastrin/CCK-8-, motilinske- i somatostatinske- imunoreaktivnosti u ćelijama humanog duodenuma u razvoju. 24. kongres Društva anatoma Jugoslavije, Novi Sad, 19-21. septembar 1996. Folia Anatomica 24:36, 1996.

40. Danilović V., Janković Lj., Lačković V. Histološki aspekt tkiva gingive kod pacijenata obolelih od paradontopatije. Drugi Kongres Stomatologa Jugoslavije, Budva oktobar 22-26, 1996. Zbornik sažetaka, str. 68.

41. Lačković V, Gligorovski K, Nikolić D, Bajčetić M. Study of ectopic melanocyte in mutant rats pituitary pars intermedia. Zbornik sažetaka 25. Kongresa DAJ. Folia Anatomica 1998; 26 (suppl. 2): 117.

42. Radenković G, Petrović S, Đuknić M, Mojsilovoć M, Lačković V, Abramović M, Mitić D. The presence of elastic fibers in human placental villous stroma. Zbornik sažetaka 25 Kongresa DAJ. Folia Anatomica 1998; 26 (suppl 2): 149.

43. Đuknić M, Nikolić I, Todorović V, Koko V, Lačković V., Petrović S. The amount of neuroendocrine cells in duodenum of human fetuses is determined by the usage argirophilic reaction by Grimelius and pan-neuroendocrinic markers. Zbornik sažetaka 25. Kongresa DAJ. Folia Anatomica 1998; 26 (suppl 2): 106.

44. Nikolić I., Todorović V., Koko V., Đuknić-Pejović M., Lačković V., Katić V., Mitić D. Neuroendocrine cells in human duodenum during embrional and fetal development. 25. Kongres DAJ sa međunarodnim učešćem, Niš, 16-19. jun 1998. Folia Anatomica 26 (Suppl. 2):23-25, 1998.

45. Lačković V., Labudović Borović M., Milićević Ž., Todorović V., Nikolić D. Stereološka analiza slezine mutantnog Gunn pacova. 5. Simpozijum iz stereologije “Memorijal prof. dr Milana Kecmana” , Novi Sad, 20. novembar 1998, Zbornik sažetaka, str. 5.

46. Puškaš N., Puškaš L., Nedeljkov V., Lačković V., Pantić S., Šljukić V.,Palkovits M. Simultana lokalizacija neuropeptida Y i galanina u amigdaloidnom kompleksu pacova. V kongres neurologa Jugoslavije, III kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke i I Jugoslovenski kongres o epileptologiji, Zlatibor, 31. maj-3. jun 2000. Zbornik sažetaka str. 43.

47. Koko V., Todorović V., Lačković V., Micev M., Perić P., Bajčetić M., Kažić S. Peptidergička i nitrinergička inervacija kolona u pacijenata s ulceroznim kolitisom. V kongres neurologa Jugoslavije, III kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke i I Jugoslovenski kongres o epileptologiji, Zlatibor, 31. maj-3. jun 2000. Zbornik sažetaka str. 12.

48. Drndarević N., Koko V., Todorović V., Glišić R., Lačković V., Perić P. CGRP (calcitonin gene-related peptide)- i VIP (vazoaktivni intestinalni polipeptid)-inervacija pankreasa kod hronično alkoholisanih pacova. V kongres neurologa Jugoslavije, III kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke i I Jugoslovenski kongres o epileptologiji, Zlatibor, 31. maj-3. jun 2000. Zbornik sažetaka str. 43.

49. Lačković V.,Todorović V., Nikolić D., Labudović-Borović M., Gligorovski K. Cito-histološke promene malog mozga Gunn-pacova i njihova korelacija sa vrednostima bilirubina u krvi. V kongres neurologa Jugoslavije, III kongres Jugoslovenskog društva za neuronauke i I Jugoslovenski kongres o epileptologiji, Zlatibor, 31. maj - 3. jun 2000, Zbornik sažetaka, str. 47.

50. Lačković V., Ilić S., Kanjuh V., Todorović V., Puškaš N., Vuković I., Nešić D. Citohistološke karakteristike tkiva koarktalnog segmenta kod novorođenčadi. III kongres kardiologa Srbije, Beograd, 12-15. decembar 2000. Zbornik sažetaka, str. 72 (P284).

51. Lačković V., Kanjuh V., Perić M., Labudović-Borović M., Ćetković M., Borović S., Stojičić J. Morfološka analiza primarne strukturne organizacije zida unutrašnje torakalne arterije. III kongres kardiologa Srbije, Beograd, 12-15. decembar 2000. Zbornik sažetaka, str. 72.

52. Labudović-Borović M., Lačković V., Kanjuh V., Puškaš N., Borović S., Perić M. Imunohistohemijske i histohemijske karakteristike strukture zida unutrašnje torakalne arterije. I Jugoslovenski kongres o aterosklerozi sa internacionalnim učešćem, Beograd, 14-16. jun 2001. Zbornik sažetaka, str.153-154.

53. Labudović Borović M., Todorović V., Perić M., Lačković V. Ultrastrukturne i imunohistohemijske karakteristike arterijskih graftova. XXVII Kongres Društva anatoma Jugoslavije, Beograd, 10-11. oktobar 2003. Zbornik sažetaka, str. 31

54. Vuković I., Lačković V., Todorović V., Ilić S. Citohistološka i imunohistohemijska analiza zadebljanja intime u koarktaciji aorte. XXVII Kongres Društva anatoma Jugoslavije, Beograd, 10-11. oktobar 2003., Zbornik sažetaka, 70.

55. Labudović Borović M., Lačković V., Todorović V., Perić M. Imunohistohemijske i morfometrijske karakteristike unutrašnje torakalne arterije značajne za hiruršku revaskularizaciju miokarda. XXXII Simpozijum Stremljenja i novine u medicini, Medicinska istraživanja 2003; 37 (4): 46.

56. Perić M., Gojković Bukarica Lj., Lačković V., Labudović-Borović M., Nežić D., Ćirković M. Histološke i farmakološke karakteristike arterijskih graftova u revaskularizaciji miokarda. XXXII Simpozijum Stremljenja i novine u medicini, Medicinska istraživanja 2003; 37(4): 47.

57. Kanjuh V., Lastić-Maletić S., Lačković V., Gojković-Bukarica Lj., Beleslin B., Jelić V., Kanjuh S. Učestalost i vrste aneurizmi u Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu 1961-2001 (Pregled 574 obdukovana slučaja). XIV Kongres kardiologa Srbije i Crne Gore, Beograd 12-15. oktobar 2003., Kardiologija 2003, 24 (Suppl. 1): 103.

58. Vuković I., Lačković V., Todorović V., Kanjuh V., Labudović Borović M., 2004: Citohistološke i imunohistohemijske karakteristike krvnih sudova tokom procesa ateroskleroze. Drugi kongres Udruženja za aterosklerozu SCG sa međunarodnim učešćem, Beograd, SANU, 12–15. decembar 2004. Zbornik sažetaka, str. 32.

59. Kočica M., Lačković V., Božić–Mihajlović V., Vraneš M., Đukić P., Kanjuh V., 2004: Atherosclerosis and non-atherosclerotic lesions of the left internal thoracic artery – implications for coronary artery bypass surgery (pilot study). Zbornik sažetaka Drugog kongresa Udruženja za aterosklerozu SCG sa međunarodnim učešćem, Beograd, SANU, 12–15. decembar 2004, 67.

60. Đukić PP, Labudovic-Borovic M, Lačković V, Teofilovski-Parapid G. Histological and morphometric characteristics of the subscapular and thoracodorsal arteries. XII International symposium on morphological sciences, Belgrade june 5-8, 2005., Abstract book, p. 47.

61. Đukić PP, Teofilovski-Parapid G, Lačković V, Grujić I. Macroscopic study of the subscapular and thoracodorsal arteries. XII International symposium on morphological sciences, Belgrade june 5-8, 2005., Abstract book, p. 48.

62. Kanjuh V, Ostojić M, Teofilovski-Parapid G, Lačković V, Tatić V, Kočica M. Conceptions about the evolution of morphological lesions in coronary atherosclerosis in 2005. (General review). XII International symposium on morphological sciences, Belgrade june 5-8, 2005., Abstract book, p. 88-89.

63. Kanjuh V, Kocica M, Lačković V, Teofilovski- Parapid G, Corno AF, Carreras-Costa F. Torent-Guasps heart (helical ventricular myocardila band)- phylogeny and ontogeny of form and function. XII International symposium on morphological sciences, Belgrade june 5-8, 2005., Abstract book, p. 94-95.

64. Kočica MJ, Kanjuh V, Lačković V, Teofilovski-Parapid G, Corno AF, Carreraas-Costa F, Fraancisko Torrent-Guasp. XII International symposium on morphological sciences, Belgrade june 5-8, 2005., Abstract book, str. 102-103.

65. Vraneš MR, Kočica MJ, Kanjuh V, Lačković V, Teofilovski-Parapid G, Corno AF, Carreras-Costa F, Komeda M. Torent-Guasp heart (helical ventricular myocardial band)-clinical implications. XII International symposium on morphological sciences, Belgrade june 5-8, 2005., Abstract Book, p. 256.

66. Kočica MJ, Kanjuh V, Lačković V, Teofilovski-Parapid G, Corno AF, Carrerae-Costa F, Torrent-Guasp F. Torrent-Guasp heart (helical ventricular myocardial band) - form and function. XII International symposium on morphological sciences, Belgrade june 5-8, 2005., Abstract Book, p. 102.

67. Kočica MJ, Kanjuh V, Lačković V, Teofilovski-Parapid G, Corno AF, Carrerae-Costa F. Torrent-Guasp heart (helical ventricular myocardial band)- phylogeny and ontogeny of form i function. XII International symposium on morphological sciences, Belgrade june 5-8, 2005., Abstract Book, p. 94-5.

68. Kanjuh V, Ostojić M, Lačković V, Lalić N, Gojković-Bukarica Lj, Novaković A, Kanjuh S. Holistički pristup koronarnoj aterosklerozi (aterotrombozi). VIII Kongres interne medicine Srbije i Crne Gore, Igalo, 20-24. jun 2006. Zbornik sažetaka, p 3.

69. Lačković V , Kanjuh V, Todorović V, Vuković I. Struktura i funkcija endotela u aterosklerozi. VIII Kongres interne medicine Srbije i Crne Gore, Igalo, 20-24. jun 2006. Zbornik sažetaka, p 4.

70. Bajčetić M., Lačković V., Rakočević V., Brajušković G., Carević Z., Novaković A. The importance of transmision electron microscopy in differential diagnosis of mitochondrial myopathies – Case Report. 3rd Serbian Congress for Microscopy. Proceedings 3SCM-2007, p. 167-168, 2007.

71. Lačković V., Bajčetić M., Kostić V., Šternić N., Zidverc J., Pavlović A., Lačković M. Ultrastructural Analysis of Small Blood Vesells in Skin Biopsies in Cadasil. 3rd Serbian Congress for Microscopy. Proceedings 3SCM-2007, p. 207-208, 2007.

72. Tanasković I., Lačković V., Kanjuh V., Todorović V., Šternić N., Beslać-Bumbaširević Lj., Kočica M. Morfofunkcionalne karakteristike rane faze ateroskleroze. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, 13-16 maj 2009. Zbornik sažetaka str. 9–10.

73. Tanasković I., Lačković V., Kanjuh V., Kočica M., Aleksić A., Cvetković S., Davidović L., Maksimović Ž. Ultrastrukturne karakteristike ćelija u sastavu plaka aterosklerotične abdominalne aneurizme aorte. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, 13-16 maj 2009., Zbornik sažetaka str. 11.

74. Đukić P., Labudović-Borović M., Parapid B., Đukić P., Mihalj M., Lačković V., Teofilovski-Parapid G. Asymmetry of subscapular-thoracodorsal artrery conduit in humans. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, 13-16 maj 2009., Zbornik sažetaka str. 14.

75. Antonijević N.M., Kočica M., Lačković V. et al. Arterijske tromboze izazvane heparinom indukovanom trombocitopenijom. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, 13-16 maj 2009., Zbornik sažetaka str. 25.

76. Antonijević N.M., Kočica M., Lačković V. et al. Značaj nastanka kožnih promena i akutne sistemske reakcije u dijagnostici heparinom indukovane trombocitopenije. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, 13-16 maj 2009., Zbornik sažetaka str. 32.

77. Antonijević N.M., Kočica M., Lačković V. et al. Značaj pravovremene diferencijalne dijagnoze pseudoheparinske trombocitopenije i heparinske trombocitopenije tipa II. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, 13-16 maj 2009., Zbornik sažetaka str. 33.

78. Cvetković S., Marković I., Maksimović Ž., Kanjuh V., Lačković V., Cvetković D., Davidović L. Uloga matriksnih metaloproteinaza u nastanku rupture aneurizme trbušne aorte. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem, Beograd, 13-16 maj 2009., Zbornik sažetaka str. 78.

79. Lačković V., Teofilovski-Parapid G. Assymmetry of subscapular-thoracodorsal artery conduit in humans. 3. Kongres Udruženja za aterosklerozu Srbije, Beograd, 13. – 16. maj 2009., Zbornik sažetaka str. 14.

80. Bajčetić M, Lačković M. Mitohondrijalne encefalopatije. IV Simpozijum o cerebrovaskularnim bolestima, Beograd 26-28. okt. 2010. Knjiga sažetaka str. 68-69.

81. Švabić T, Pavlović A, Lačković V, Novaković I, Dobričić V, Kozić D, Čovičković-Šternić N. CADASIL-nova mutacija Noth3 gena. IV Simpozijum o cerebrovaskularnim bolestima, Beograd 26-28. okt. 2010. Knjiga sažetaka str. 142.

82. Cvetković D, Kočica M, Šoškić Lj, Putnik S, Ristić M, Kočica T, Lačković V. Kanjuh V. Surgery for acute dissections of the asceding aorta and the arch. III Kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije, Beograd, 2010. Zbornik sažetaka, str. 16.

83. Ćurčić S., Pantelić D., Ćurčić B., Savić – Šević S., Makarov S., Lačković V., Labudović Borović M., Ćurčić N., Stojanović D. Mikro- i nanostrukture iridiscentnih ljuspica krila leptira prelivača (Lepidoptera: Apatura ilia i A. iris). Simpozijum entomologa Srbije 2011, Donji Milanovac, 21. – 25. Septembar 2011., Plenarni referati i rezimei, str. 79.

84. Pantelić D Savić-Šević S., Ćurčić S., Pavlović V., Lačković V., Labudović Borović, M. Difrakcija u vizuelnom sistemu insekata. Konferencija „Peta radionica fotonike (2012)“, Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku, Kopaonik 10. 03 – 14. 03. 2012, Zbornik apstrakata, str. 7.

85. Kravić-Stevović T., Martinović T, Sopta J, Čemerikić-Martinović V, Djuričić S, Lačković V. Elektronska mikroskopija kao pomoćna metoda u dijagnostici histiocitoze - prikaz tri slučaja. 14. Kongres udruženja patologa i citologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 14-16. jun 2012. Materia Medica 2012; 28 (2): 600.

86. Tanasković I, Lačković V, Kanjuh V, Kočica M, Raonić J, Kanjuh S. 4. Kongres udruženja za aterosklerozu Srbije sa internacionalnim učešćem, 20-23. novembar 2014. Zbornik radova i sašateka p. 70.

dr Vesna Lačković