Predmeti

FPTBHE5TH
Toksikologija hrane

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta:

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima iz toksikologije , toksičnim supstancama poreklom iz hrane, izvorima kontaminacije, načinima trovanja i štetnim dejstvima na organizam. Predmet daje pregled opštih principa toksikologije, resorpcije toksikanta, metabolitičkih transformacija i ekskrecije ksenobiotika, mehanizama kancerogeneze i mutageneze, toksičnih supstanci koje su u namirnice dospele tokom procesa proizvodnje i prerade namirnica (rezidue pesticida, antibiotika, veterinarskih lekova).


Ishodi izučavanja predmeta:

Osposobljavanje studenata za kreativno razmišljanje i timsko povezivanje i rad na sprečavanju zagađivanja vazduha , vode i zemljista, uspostavljanje standarda koji su prihvaćceni u EU , SAD u ovoj oblasti, prepoznavanje procesa i mehanizama ulaska kontaminenata u lanac ishrane (biljke životinje, hrana Čovek), kao i kreiranje standarda , regulative i propisa radi eliminisanja opasnosti koje prete populaciji od toksične ishrane.

Angažovani predavači: