Predavači

Saradnik iz prakse
Biljana Blečić

Biljana Blečić, rođena je 1964. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju rednju školu završila je u Nikšiću, diplomirala 1988.godine na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu i specijalizirala 2011. godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu na katedri za sudsku i upravnu  veterinarsku medicinu. Tema specijalističkog rada: Uporedna analiza zakonske regulative Evropske Unije i Crne Gore u oblasti bezbjednosti hrane.

Duže od 30 godina je zaposlena u državnom organu za veterinu i bezbjednost hrane. Tokom dugogodišnje službeničke karijere obavljala je poslove inspektora, glavnog inspektora, direktora Veterinarske Uprave a od 2016. godine, nakon reorganizacije, obavlja poslove pomoćnika direktora za sektor za bezbjednost hrane.

Obrađivač je svih nacionalnih propisa za bezbjednosti hrane, koordinator u pregovaračkom procesu za ovu oblast, član radnih tijela, savjeta, radnih grupa, komiteta i odbora za kreiranje i donošenja strategija i propisa koji čine normativni i strateški okvir za razvoj i unaprjeđenje sitema proizvodnje i prometa hrane u Crnoj Gori.

Biljana Blečić