Predmeti

FPTBHE1BIO1
Biologija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru

Ideja izučavanja predmeta:

Pregled različitih nivoa organizacije živog svijeta – od molekula do ekosistema, kao osnova za razumijevanje funkcionisanja prirode i čovjekove uloge u njoj.


Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje studenta s temeljima biologije, ulogom makromolekula bioloških sistema, dinamikom životnih procesa te s međuzavisnostima nežive i žive prirode, uključujuci čovjeka i njegovu životnu sredinu.

Angažovani predavači: