Predmeti

FPTBHE1BIOHEM1
Biohemija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Sanitarni inžinjering - Kvalitet i bezbjednost hrane

Ciljevi izučavanja predmeta:

Sticanje znanja o osnovnim klasama biomolekula, njihovoj građi i osnovnim funkcijama u organizmu, kao i biohemijskim putevima njihove sinteze i razgradnje. Posebna pažnja je posvećena biohemiji ishrane tj. putevima razgradnje nutritivno važnih biomolekula.

Ishodi izučavanja predmeta:
- Razumije i koristi osnovne pojmove iz Biohemije, razumije princip funkcionisanja bioloških sistema, uzajamne povezanosti biohemijskih procesa na nivou ćelije i organizma.
- Demonstrira znanje i razumijevanje iz predmetne oblasti u formi samostalne pripreme prezentacija te aktivno koristi različite izvore za učenje (tekstovi, informatička tehnologija).
- Sistematizuje stečena znanja iz oblasti Biohemije i primjenjuje ih u svakodnevnom životu.
- Pokazuje razumijevanje za primjenu osnovnih istraživačkih metoda i tehnika u oblasti Biohemije
- Primjenjuje usvojeno znanje u laboratoriji te samostalno izvodi eksperimente i vrši sistematizaciju i analizu rezultata eksperimentalnog rada.

Angažovani predavači: