Predmeti

FPTBHE2OS2
Osnovi statistike

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Logistika u HoReCa sektoru

Ciljevi izučavanja predmeta:

Da vam pomogne da interpretirate rezultate dobijene primjenom raznih statističkih tehnika, bilo deskriptivnih ili deduktivnih; da savladate elementarne statističke koncepte kao što su mjere centralne tendencije i varijacije, teorija uzoraka, eksperiment, raspodjela, ocjenjivanje, testiranje hipoteza, regresija; da kritički analizirate statističke argumente koje možete naći u stručnoj ili svakodnevnoj štampi ili akademskim člancima; i naravno da shvatite značaj statistike kao nauke kako biste je više cijenili.

Angažovani predavači: