Predmeti

FPTBHE2BI2
Biohemijsko inženjerstvo

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda biljnog porijekla

Ciljevi izučavanja predmeta:

Sticanje znanja osnovnih principa biotehnologije, biohemijskog i bioreaktorskog inženjerstva, vrste i značaja biokatalize i bikatalizatora, formulisanja hranljive podloge, kinetike enzimskih i mikrobnih procesa, kinetike sterilizacije, osnovnih postavki šaržnih i kontinualnih bioprocesa, uslova stacionarnosti, vrsta bioreaktorskih sistema, značaja aeracije i miješanja u bioreaktorima. Cilj predmeta je da studenti nauče principe, kinetku i uslove gajenja i tretmana mikroorganizama kojima se postižu optimalni metabolički i genetički uslovi za odredjene namjene. Usvajanjem ovih principa i tehnika studenti će se osposobiti da izaberu odgovarajući mikroorganizam i koncipiraju strategiju njegovog tehnološkog i genetičkog poboljšanja, kao i da izaberu odgovarajuće tehnološke parametre u cilju proizvodnje biomase, odredjenih metabolita i biljnog ili životinjskog ćelijskog tkiva.


Nakon uspješno realizovanih predispitnih i ispitnih obaveza student će moći da:
- Razumije i primjenjuje pojmove u biotehnološkom inženjerstvu i biotehnologiji.
- Koncipira biotehnološki proces i definiše tehnike izvođenja procesa.
- Proračuna kinetičke konstante kao i da definiše tip bioprocsa, proračuna efikasnost datog bioreaktorskog sistema.
- Razumije i primjenjuje osnovne istraživačke metode i tehnike u oblasti Biotehnologije.
- Samostalno i timskI definiše projektni zadatak, jasno utvrdi ciljeve i rezultate projekta te izvrši kvalitetnu evaluaciju dobijenih rezultata.

Angažovani predavači: