Predmeti

FPTBHE5TPBP
Tehnologija proizvoda biljnog porijekla

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta:

U okviru ovog predmeta studenti će se upoznati sa tehnološkim svojstvima sirovina biljnog porijekla koje će se koristiti u industrijskoj preradi. Takođe će spoznati kriterije kvaliteta tih sirovina kao i tehnološke postupke za njihovu preradu i proizvodnju određenih vrsta prehrambenih proizvoda.


Ishodi izučavanja predmeta:
1. Student će se upoznati sa kvalitativnim karakteristikama sirovina biljnog porijekla za prehrambenu industriju.
2. Student će naučiti tehnološke procese prerade sirovina biljnog porijekla (voća, povrća, žitarica)
3. Student će steći teorijska i praktična znanja i vještine koje će mu omogućiti da rukovodi procesima prerade sirovina u prehrambenoj industriji ( prerada voća, prerada povrća, mlinska industrija, pekarska industrija, tjesteničarstvo i konditorska industrija).

Angažovani predavači: