Predavači

Asistent
dr Valerija Madžgalj

Curriculum Vitae

 

Ime: Valerija

Prezime: Madžgalj

Adresa: Stari aerodrom, Podgorice 

e-mail: valerija.madzgalj@udg.edu.me

Državljanstvo: Crnogorsko

Pol: ženski

 

 

Obrazovanje

Valerija Madžgalj je rođena u Bijelom Polju, Crna Gora, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Dobitnik je diplome Luča iz osnovne škole i Gimnazije (hemijski smjer). Diplomirala je u maju 1998. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsjek za prehrambenu tehnologiju i biohemiju, smjer: Tehnologija biljnih proizvoda. Iste godine je upisala specijalističke akademske studije na grupi Tehnologija konzervisanja i dobila zvanje specijaliste za tehnologiju konzervisanja (prosječna ocjena 9,33).

Dvogodišnje magistarske studije upisala je školske 2005/2006 godine, po starom programu obrazovanja, koje je završila sa prosječnom ocjenom 9,83. Magistarsku tezu pod nazivom Antioksidativnost voćnih nektara na bazi jagodastog voća, odbranila je 2010. godine i stekla naziv magistra biotehničkih nauka, oblast prehrambeno-tehnoloških nauka.

Upisala je školske 2013/2014 godine doktorske akademske studije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studijski program Prehrambena tehnologija (Tehnološko inženjerstvo). Tema doktorske disertacije je Dinamika sadržaja aromatičnih materija grožđa sorti Krstač i Žižak tokom sazrevanja i vinifikacije i njen uticaj na senzorne karakteristike vina. Položila je sve ispite predviđene planom i programom doktorskih studija sa prosječnom ocjenom 9,83 i stekla pravo na naučni naziv doktor nauka - tehnološko inženjerstvo.

Usavršavala se u Italiji, na Mediteranskom agronomskom institutu u Bariju, u trajanju 2 mjeseca (2001. god.). Pohađala je specijalistički kurs pod nazivom Organska proizvodnja voća i povrća u Srbiji i Crnoj Gori.

 

Radno iskustvo

Valerija Madžgalj je obavila pripravnički staž pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u fabrici Ekoflora. Na Biotehničkom fakultetu, Univerzitet Crne Gore, radila je u laboratoriji za kontrolu kvaliteta vina. Pored aktivnosti i radnih zadataka u okviru rada u Enološkoj laboratoriji, radila je na poslovima uzorkovanja grožđa i laboratorijskim analizama (osnovnim i spektrofotometrijskim). Bila je angažovana u radu na realizaciji projekata: Vina Balkana i Jadrana, Polifenolni potencijal crvenih sorti grožđa u Sloveniji i Crnoj Gori, Polifenolni sadržaj i antioksidativna aktivnost austrijskih i crnogorskih crvenih vina. Pored toga, radila je kao enolog u pogonu za mikrovinifikaciju, 13. Jul Plantaže ad.. U pogonu se ispitivao enološki potencijal autohtonih i introdukovanih sorti, uticaj opreme, enoloških sredstava i različitih tehnologija na kvalitet vina.

Bila je angažovana kao saradnik iz prakse na predmetima Tehnologija proizvoda biljnog porijekla, Analiza hrane i vode, Tehnologija voća i povrća i Tehnologija sokova i osvježavajućeg pića na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju u Podgorici.

Objavila je u saradnji sa drugim autorima 11 radova, od kojih tri u međunarodnim časopisima na SCI listi (Q3), osam saopštenja na međunarodnim naučnim skupovima (K2, K4).

 

Publikacije

Madžgalj, V., Petrović, A., Tešević. V., Anđelković, B., Sofrenić, I. (2023): The influence of different yeast strains and yeast nutrients on the aroma of Krstač and Žižak wines. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 42 (2): 203-214. https://www.researchgate.net/publication/376799582

Madžgalj, V., Petrović, A., Čakar, U., Maraš, V., Sofrenić, I., Tešević, V. (2023): The influence of different enzymatic preparations and skin contact time on aromatic profile of wines produced from autochthonous grape varieties Krstač and Žižak. J. Serb. Chem. Soc. 88 (1): 11-23. https://doi.org/10.2298/JSC220311056M

Pajović-Šćepanović, R., Madžgalj, V., Vukoslavljević, V. (2019): Assay of polyphenols in Montenegrin Vranac wines. Mitteilungen Klosterneuburg 69 (2019): 65-75. https://www.researchgate.net/publication/332909797

Petrović, A., Lisov, N., Plavšić, I., Madžgalj, V., Ranković- Vasić, Z., Nikolić, D. (2020): Influence of some enological treatments on trans-resveratrol and total phenolic content in wine. IX International Symposium on Agricultural Sciences AgroReS 2020, Banja Luka, 24. September 2020, Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, pp. 86. https://agrores.net/wp-content/uploads/2020/09/P2_25-AgroReS-2020.pdf

Petrović, A., Lisov, N., Plavšić, I., Madžgalj, V., Ranković-Vasić, Z., Nikolić, D. (2020): Influence of some enological treatments on trans-resveratrol and total phenolic content in wine. IX International Symposium on Agricultural Sciences AgroReS 2020, Banja Luka, 24. September 2020, Bosnia and Herzegovina, Book of proceedings, pp. 71-77. https://agrores.net/wp-content/uploads/2020/09/Proceedings-AgroReS-2020.pdf

Lisov, N., Plavšić, I., Madžgalj, V., Petrović, D., Petrović, A., Gojković-Bukarica, Lj. (2020): Uticaj dužine maceracije cv. Cabernet Sauvignon na fenolni sastav i antioksidativni potencijal vina. Zbornik radova XXV Savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak 13-14 Mart 2020. str. 437-445. https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/sb/zbornik/Zbornik%20radova%20-%20SB2020%20-%202a.pdf

Čakar, U., Lisov, N., Petrović, A., Madžgalj, V., Bukarica, Lj. (2019): Influence of technological process on antioxidant capacity of wines from Cabernet sauvignon variety. Pharmacy and Pharmaceutical Science World Congress FIP 2019. Abu Dhabi, United Arab Emirates.  https://www.fip.org/abstracts?page=abstracts&action=item&item=21816

Lisov, N., Madžgalj, V., Čakar, U., Despotović, S., Petrović, A., Gojković-Bukarica, Lj. (2018): Dynamics of some polyphenolic compounds during vinification of grape varieties Cabernet Sauvignon, 9th Central European Congress on Food (CEFood), 24-26 May 2018, Sibiu, Romania pp. 69. ISBN 978-606-12-1546-1

Petrović, A., Lisov, N., Madžgalj, V., Čakar, U., Despotović, S., Gojković-Bukarica, Lj. (2018): Extraction kinetic of resveratrol and total phenolic compounds during vinification of grape varieties Merlot and Smederevka. 9th Central European Congress on Food (CEFood). 24-26 May 2018, Sibiu, Romania pp.72. ISBN 978-606-12-1546-1

Lisov, N., Čakar, U., Petrović, A., Madžgalj, V., Gojković-Bukarica, Lj. (2018): Extraction kinetics of some phenolic compounds during vinification of grape variety Cabernet Sauvignon and its antioxidant properties. 6th Workshop Specific methods for safety and quality, September 27th, 2018, Vinca Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia pp. 21-24. ISBN 978-86-7306-148-1

Lisov, N., Čakar, U., Madžgalj, V., Petrović, A. (2018): Effect of maceration duration of grapes variety Cabernet Sauvignon on kinetics extraction of some polyphenols and antioxidant properies of wine. IV International Congress Food Technology, Quality and Safety, 23-25 September 2018, Novi Sad, Serbia. ISBN 978-86-7994-054-4

 

 

Lične vještine i kompetencije

Strani jezici: Engleski jezik-napredni kurs nivo C1, IH Cambridge Centar, Podgorica

                       Ruski jezik-škola, fakultet

Znanje računara: Word, Excel, Power Point, Photoshop i drugi programi.

Vozačka dozvola: B kategorije

dr Valerija Madžgalj