Predmeti

FPTBHE5AP
Ambalaža i pakovanje

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta:

Upoznavanje sa vrstama i osobinama ambalaznih materijala, osobinama i funkcijama ambalaze ( barijerna svojstva, uticaj na fizicke, hemijske i organolepticke osobine hrane ), sa procesima i vrstama pakovanja hrane, sa standardima i zakonskim propisima koji se odnose na ovu oblast, kao i uticaj ambalaze na zivotnu sredinu kroz procese odlaganja. Kroz vjezbe studenti se upoznaju sa osnovnim parametrima kontrole kvaliteta ambalaznih materijala i ambalaze, kao i tumacenjem oznaka na ambalazi.


Ishodi izučavanja predmeta:
1. Studenti ce moci procijeniti zahtjeve ispoljene vrstom prehrambenog proizvoda za odgovarajucom ambalazom.
2. Studenti ce moci odabrati kao i preporuciti adekvatnu ambalazu za date uslove transporta i prodaje razlicitih vrsta zivotnih namirnica.
3. Studenti ce moci primijeniti stecena znanja za kvalitetean izbor odgovarajuce vrste pakovanja prehrambenih proizvoda.
4. Takodje, studenti ce moci stecena znanja primijeniti u predvidjanju uticaja pojedinacne vrste ambalaze, odnosno ambalaznih materijala na zivotnu sredinu.

Angažovani predavači: