Predmeti

FPTBHE6TPR
Tehnologija proizvodnje ribe

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Ishodi izučavanja predmeta:
- Razumevanje životnog staništa gajenih riba;
- Veština prikupljanja uzoraka i merenja abiotičkih i biotičkih faktora vodene sredine;
- Prepoznavanje različitih vrsta gajenih riba;
- Posedovanje znanja o morfologiji, anatomiji i fiziologiji riba;
- Primena veštine disekovanja riba;
- Učestvovanje u primeni različitih tehnologija gajenja riba;
- Učestvovanje u različitim tehnologijama prerade riba.

Angažovani predavači: