Predmeti

FPTBHE7TVP
Tehnologija voća i povrća

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda biljnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta:   Razumijevanje osnovnih principa na kojima funkcioniše tehnološki proces proizvodnje i obrade voća i povrća.

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da omogući studentu sticanje znanja o načinu i vrstaka konzervisanja voća i povrća, tehnologiji proizvodnje različitih proizvoda od voća i povrća, poznavanja optimalnih režima proizvodnje i faktora koji na njih utiču.

Angažovani predavači: