Predmeti

FPTBHE8TMMPII
Tehnologija mlijeka i mlječnih proizvoda II

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta:   Razumijevanje tehnološkog procesa proizvodnje sireva i proizvoda od mlijeka.

Ciljevi izučavanja predmeta: Znanje i razumijevanje osnovnih svojstava i postupaka izrade pojedinih grupa sirišno koagulisanih sireva, osnovnih operacija u proizvodnji topljenih sireva, osnovnih operacija u proizvodnji maslaca i kajmaka, osnovnih svojstava sireva od kozijeg i ovčijeg mlijeka; vještine prepoznavanja i sagledavanja važnih karakteristika pojedinih grupa sireva, vještine vođenja postupka izrade pojedinih vrsta sireva, vršenje hemijskih analiza važnijih parametara sastava i kvaliteta topljenih sireva, pavlake, maslaca i kajmaka. Po završetku studija student je osposobljen za rad u pogonima za preradu mlijeka, kao i laboratorijama za ispitivanje mlijeka i proizvoda od mlijeka.

Angažovani predavači: