Predmeti

FPTBHE8PTP
Projektovanje tehnoloških procesa

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta:   Razumijevanje značaja upravljanja tehnološkim procesima.

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da omogući studentu sticanje:  Znanja/razumijevanja ciljeva i aktivnosti pri projektovanju pogona i procesa prehrambene industrije, zahtjeva zakonske regulative za projektovanje pogona/procesa za proizvodnju hrane, metodologiju planiranja i izrade tehnoekonomskih proračuna, metodologije tehnološkog projektovanja i tehniku izrade tehnoloških projekata; Vještina u pogledu sagledavanja i postavljanja ciljeva projektovanju pogona i procesa  prehrambene industrije i preduzimanje potrebnih aktivnosti za izradu projekata, tumačenje zahteva zakonske regulative za projektovanje pogon/procesa prehrambene industrije, planiranje i izradu tehnoekonomskih proračuna, tehnoloških projekata pogona i procesa prehrambene industrije, kao i prezentaciju stečenog znanja.

Angažovani predavači: