Predmeti

FPTBHE2SAP2
Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta:

Na predmetu će studenti kroz teoriju i kroz praksu steći znanja o najvažnijim karakteristikama osnovnih grupa prehrambenih sirovina animalnog porijekla, njihovo dobijanje, njihov fizičko-hemijski sastav, osnovne parametre kvaliteta, principe proizvodnje i pripremu za preradu. Takodje, pružiće objašnjenja aktuelnih zakonskih regulativa koje uređuju ovu oblast. Teme uključuju opis proizvoda, hemijske i fizičke parametre, tržišnu klasifikaciju proizvoda, pokazatelje kvaliteta, nutritivna svojstva, način primjene HACCP sistema u industrijskoj proizvodnji, principe dobre poljoprivredne prakse (DPP), dobre proizvođačke prakse (DMP) i veterinarsko-sanitarne procedure tokom proizvodnje.


Nakon ovog predmeta student će biti sposoban:
- Da identifikuje pravo stanje ovog sektora u Crnoj Gori, prednosti, mane, ali i prostor za unapređenje;
- Da prepozna opšte karakteristike mesa kao sirovine, njegovo dobijanje, čuvanje i pripremu za preradu;
- Prepoznati opšte karakteristike riba i stanje sektora ribarstva u Crnoj Gori;
- Prepoznati opšte karakteristike mlijeka, procese dobijanja, kao i priprema za preradu;
- Prepoznati opšte karakteristike jaja i meda, njihovu klasifikaciju;
- Poznavaće važeće zakonske regulative iz ovih oblasti.

Angažovani predavači: