Predmeti

FPTBHE2MT2
Mikrobiologija hrane i tehnološka mikrobiologija

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Sanitarni inžinjering - Kvalitet i bezbjednost hrane

Ciljevi izučavanja predmeta:

U okviru ovog predmeta studenti će biti upoznati sa osnovnim principima mikrobiologije hrane, odnosno grupom mikroorganizama koji su vezani za hranu, korisnih koji učestvuju u fermentacionim i drugim procesima i štetnih koji uzrokuju kvarenje hrane (kako animalnog tako i biljnog porijekla) ili su uzročnici oboljenja koji se mogu prenijeti hranom. Studentima će biti omogućeno da kroz laboratorijske vježbe savladaju metode izolacije i identifikacije sa posebnim naglaskom na patogene mikroorganizme.

Student će biti sposoban:

- Da prepozna korisne i štetne mikroorganizme značajne za hranu sa aspekta tehnološke mikrobiologije;
- Da prepozna i uporedi sisteme gajenja mikroorganizama u industriji i njihovu primjenu u proizvodnji značajnih prehrambenih proizvoda;
- Da procijeni i predvidi koji mikroorganizmi mogu biti izazivači kvarenja određenih vrsta hrane ili uzročnici određenih oboljenja koja se mogu prenijeti hranom kao i koji su njihovi izvori;
- Da ustanovi određene sanitarne procedure koje su potrebne za kontrolu mikroflore kvara prehrambenih proizvoda i kontrolu patogenih mikroorganizama;
- Da izoluje i identifikuje patogene mikroorganizme vezane za hranu.

Angažovani predavači: