Predmeti

FPTBHE5UBHPPH
Unapređenje bezbjednosti hrane u procesu proizvodnje hrane

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Tehnološki inžinjering - Modul tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Predmet treba da omogući sticanje znanja, pristupa i principa upravljanja bezbjednošću hrane, značajnijih bioloških, hemijskih i fizičkih kontaminenata prehrambenih proizvoda, principa dobre proizvođačke i higijenske prakse u izradi prehrambenih proizvoda, sanitacionih standardnih operativnih procedura, koncepta analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, pripremnih aktivnosti i neposredne primjene zahtjeva (principa) koncepta analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, troškova i koristi upravljanja bezbjednošću hrane, te domaće i međunarodne (EU; SAD) zakonske regulative u oblasti upravljanja bezbjednošću hrane.


Ciljevi izučavanja predmeta:

Na ovom predmetu studenti će kroz primjere steći znanje o pristupima i principu upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane, značajnih bioloških, hemijskih i fizičkih kontaminenata prehrambenih proizvoda, principe dobre proizvođačke i higijenske prakse u izradi prehrambenih proizvoda, sanitacionih standardnih operativnih procedura, koncepta analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, pripremnih aktivnosti i neposredne primjene zahtjeva (principa) koncepta analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, troškova i koristi upravljanja bezbjednošću hrane, te domaće i međunarodne (EU; SAD) zakonske regulative iz oblasti upravljanja bezbjednošću hrane.


Nakon ovog predmeta student će biti sposoban:
- Vrednovati kontrolu kvaliteta i bezbjednost procesa proizvodnje
- Planirati i uvoditi upravljanje kvalitetom i bezbjednošću procesa proizvodnje hrane
- Analizirati rizike i kritične kontrolne tačke
- Prepoznati i pripremiti sprovođenje preduslovnih programa, dobre proizvođačke prakse i dobre higijenske prakse
- Pripremiti i urediti HACCP plan

Angažovani predavači: